simple web builder


คณะบริหารธุรกิจ ประกาศการเช่าห้องพักภายในมหาวิทยาลัยประจำปี 2562

Mobirise

คณะบริหารธุรกิจ ประกาศการเช่าห้องพักภายในมหาวิทยาลัยประจำปี 2562 เพื่อให้นักศึกษามีที่พักใกล้มหาวิทยาลัยรังสิต โดยมีกำหนดการชำระค่าเช่า และค่าบำรุงห้องพักดังนี้

กำหนดการจอง

ลักษณะ กำหนดการ วันชำระ 3/2562 วันชำระ 1/2562
จองห้องเดิม18-22 มี.ค. 6218 มี.ค. - 30 เม.ย. 6218 มี.ค. - 31 พ.ค. 62
จองย้ายห้อง26-29 มี.ค. 6226 มี.ค. - 30 เม.ย. 6226 มี.ค. - 31 พ.ค. 62
จองครั้งแรกตั้งแต่ 18 เม.ย 62ชำระในวันจองชำระในวันจอง

1. อัตราค่าบำรุงห้องพักต่อภาคการศึกษา (พักห้องละ 2 คน) คิดค่าบำรุงห้องพักตามประเภทดังนี้

1.1 ห้องพักประเภทห้องน้ำรวม (อาคาร 9A – 9B) มี 2 แบบคือ

ประเภทห้องพัก ภาคปกติ/คน ภาคฤดูร้อน/คน
ห้องพัดลม8,9383,575
ห้องปรับอากาศ11,5384,615

1.2 ห้องพักประเภทมีห้องน้ำภายในห้อง (อาคาร 9C – 9D) มี 2 แบบคือ

ประเภทห้องพัก ภาคปกติ/คน ภาคฤดูร้อน/คน
ห้องพัดลม10,5634,225
ห้องปรับอากาศ13,1635,265

2. ในกรณีนักศึกษาเข้าพักทั้งห้อง อัตราค่าบำรุงห้องพักต่อภาคการศึกษาคิดค่าบำรุงห้องพักตามประเภทดังนี้

2.1 ห้องพักประเภทใช้ห้องน้ำรวม (อาคาร 9A – 9B) มี 2 แบบ คือ

ประเภทห้องพัก ภาคปกติ/คน ภาคฤดูร้อน/คน
ห้องพัดลม17,8757,150
ห้องปรับอากาศ23,0759,230

2.2 ห้องพักประเภทมีห้องน้ำภายในห้อง (อาคาร 9C – 9D) มี 2 แบบ คือ

ประเภทห้องพัก ภาคปกติ/คน ภาคฤดูร้อน/คน
ห้องพัดลม21,1258,450
ห้องปรับอากาศ26,32510,530

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจที่จะจองห้องพักให้ชำระค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ให้แล้วเสร็จก่อนการจองหอพัก
(- มิฉนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การจองห้องพัก -)

>>นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจที่จองห้องพักทั้ง 2 ภาคการศึกษา ให้แบ่งการชำระค่าห้องพักได้ดังนี้

- ภาคการศึกษาที่ 3/2562 ชำระให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 เมษายน 2562 (เป็นวันสุดท้าย)

- ภาคการศึกษาที่ 1/2562 ชำระให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 (เป็นวันสุดท้าย)

หลักฐานประกอบการจองห้องพัก มีดังนี้

1.รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป (นักศึกษาที่ไม่เคยอยู่หอพักใช้รูปถ่าย 5 รูป) **สำหรับ 2 ภาคการศึกษา**

2.หลักฐานการชำระค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปาของเดือนกุมภาพันธ์

3.บัตรประจำตัวนึกศึกษาหอพัก (ถ้าไม่มีบัตรประจำตัวนักศึกษาหอพัก ให้ติดต่อทำบัตรใหม่ที่แผนการเงินหอพัก ชั้น 2)

**หมายเหตุ**

หอพักจะตัดสิทธิ์การอยู่หอพัก ดังนี้

1.ไม่มาติดต่อสำนักงานหอพักตามวันที่กำหนดไว้ข้างต้น

2.หลักฐานการจองไม่ครบ

สถานที่จองห้องพัก

ติดต่อสอบถามรายละเอียดการจองห้องพักได้ที่

สำนักงานหอพัก(ตึก 9) ชั้น 2 อาคารประสิทธิ์พัฒนา ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น.

โทร. 02 - 997-2222 ต่อ 1663 , 1667 ,1671 ,1675


สนใจสมัครเรียนโทรติดต่อ 065-971-2491 คณะบริหารธุรกิจ

Mobirise

ติดต่อสอบถามข้อมูล
เกี่ยวกับคณะบริหารธุรกิจ

LINE : @RBSRSU

คณะบริหารธุรกิจ 5 หลักสูตร/สาขาวิชา

สมัครเรียนคณะบริหารธุรกิจสาขาน้องใหม่

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

Address

มหาวิทยาลัยรังสิต
เลขที่ 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

Contact

โทร 02-791-6000
แฟ็กซ์ 02-791-5577
อีเมล RBSRSU2019@gmail.com
รับสมัครนักศึกษา
065-971-2491
Line @rbsrsu

Social Media

IG : rbsrsu
LINE@ : @rbsrsu
YOUTUBE : RBS Channel
FACEBOOK : @rbsrsu