website templates

 หลักสูตร/สาขา


                               สาขาวิชาการเงินและการลงทุน

การเงินและการลงทุน (Coperate Finance and Investment)


ชื่อปริญญา

·บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการลงทุน )
·บธ.บ. (การเงินและการลงทุน )
·Bachelor of Business Administration (Coperate Finance and Investment)
·B.B.A. (Coperate Finance and Investment)

แผนการเรียน/โครงสร้างหลักสูตร

· 4 ปี 132 หน่วยกิต Download

แนะนำสาขา

· การศึกษาสาขาวิชาการเงินและการลงทุน ในระดับปริญญาตรี นับว่า เป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนารากฐานทางเศรษฐกิจ การพาณิชย์และการเงินของประเทศ โดยหลักสูตรสาขาวิชาการเงินและการลงทุนมุ่งเน้นเพื่อให้ความรู้และพัฒนานักศึกษาให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในทางการบริหารการเงิน ทั้งของภาครัฐบาลและเอกชน เพื่อช่วยในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรือง

จุดเด่น

· เนื่องดัวยปัจจุบันการพัฒนาเครื่องมือทางการเงินและการลงทุนได้เปลี่ยนแปลงไปตามภาวะเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และกระแสการเงินของโลก จึงทำให้สาขาการเงินและการลงทุนได้เห็นถึงความสำคัญของการปรับปรุงหลักสูตร โดยมุ่งเน้นที่จะผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความเข้าใจในองค์ความรู้พื้นฐานที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจ การเงินและการลงทุน เพื่อตอบสนองความต้องการของเศรษฐกิจ สังคมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม ความเป็นผู้นำ และการมีจริยธรรมในการดำเนินงานในยุคโลกาภิวัตน์ นอกจากนี้ยังส่งเสริมและสนับสนุน ที่จะให้บัณฑิตมีแนวคิดของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur Mind) อีกด้วย

สาขาการเงินและการลงทุน (Coperate Finance and Investment)


-นักการเงินในหน่วยงานของรัฐและธุรกิจเอกชน (Financiers in government agencies and private businesses)

- พนักงานธนาคาร/ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ (Credit Analyst) 

- นักการเงินในธนาคารพาณิชย์ (Financiers in commercial banks) 

-นักการเงินบริษัทประกันภัย บริษัทการค้าระหว่างประเทศ (Financial Analyst International Trade Company)

- ที่ปรึกษาการลงทุน (Investment Advisors) 
อัตราเงินเดือน

เจ้าหน้าที่ระดับกลาง
เริ่มต้น 35,000 – 57,000 บาท

ระดับเจ้าหน้าที่ทั่วไป
เริ่มต้น 20,000 – 32,000 บาท

การเงินและการลงทุนเรียนอะไรบ้าง??


- การเงินส่วนบุคคล (Personal Finance)
- การดำเนินงานธนาคารพาณิชย์
- การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการเงิน
- การจัดการสถาบันการเงิน
- การประกันวินาศภัยทางทะเล
- การประกันวินาศภัยอื่นๆ
- การประกันชีวิตและสุขภาพ
- การเงินเพื่อการนำเข้าและส่งออก
- การวิจัยทางการเงิน
- การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน
- วิศวกรรมทางการเงิน
- ประเด็นในปัจจุบันทางการเงินและการลงทุน

MOBILE FRIENDLY

No special actions required, all sites you make with Mobirise are mobile-friendly. You don't have to create a special mobile version of your site, it will adapt automagically.

MOBILE FRIENDLY

No special actions required, all sites you make with Mobirise are mobile-friendly. You don't have to create a special mobile version of your site, it will adapt automagically.

IT'S EASY AND SIMPLE

Cut down the development time with drag-and-drop website builder. Drop the blocks into the page, edit content inline and publish - no technical skills required.

IT'S EASY AND SIMPLE

Cut down the development time with drag-and-drop website builder. Drop the blocks into the page, edit content inline and publish - no technical skills required.

TRENDY WEBSITE BLOCKS

Choose from the large selection pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, slider, responsive image gallery with, parallax scrolling, sticky header and more.

TRENDY WEBSITE BLOCKS

Choose from the large selection pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, slider, responsive image gallery with, parallax scrolling, sticky header and more.

Mobirise

ค่าเล่าเรียน / ทุนการศึกษา
เรียนจบ 4 ปี : 244,000 บาท
เรียนจบ 3 ปีครึ่ง : 234,500 บาท
เรียนจบ 3 ปี : 229,500 บาท
สามารถกู้โครงการ กยศ. ได้

มาเป็นครอบครัวเดียวกับพวกเรา

สมัครเรียนสาขาน้องใหม่

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต


สนใจสมัครเรียนโทรติดต่อ 095-115-9384 , 063-359-0693

ที่อยู่

มหาวิทยาลัยรังสิต
เลขที่ 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทร 02-791-6000
แฟ็กซ์ 02-791-5577
อีเมล info@rbsrsu.com 

รับสมัครนักศึกษา
0951159384 , 063-359-0693
Line @rbsrsu