081-7056585

ba-rsu@rsu.ac.th

ผู้บริหาร-POSDCoRB

ถ้าเราได้เรียนในคณะบริหารธุรกิจ เราจะได้รู้จักกับคำนี้แน่นอน พูดง่ายๆเลยว่า POSDCoRB เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับ ผู้บริหาร นั่นเอง วันนี้คณะบริหารธุรกิจเลยอยากจะมาแนะนำแนวคิดนี้ให้กับทุกคนได้รู้จักกัน

มาทำความรู้จัก กระบวนการบริหาร POSDCoRB #บริหารธุรกิจ

 

แนวคิดนี้มีมาตั้งแต่เมื่อไหร่?

            ตอนหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ในปี ค.ศ. 1937 กองทัพสหรัฐได้รวบรวมนักวิชาการเพื่อประเมินข้อผิดพลาดในการบริหารจัดการในกองทัพ และนำมาใช้ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

POSDCoRB คืออะไร?

เป็นหลักในการบริหารจัดการองค์กรที่ใช้กันทั้งในภาครัฐ และเอกชน เป็นแนวคิดและทฤษฎีของ Luther H. Gulick และ Lyndall Urwic โดยเสนอแนวคิดและภาระหน้าที่ที่สำคัญของผู้บริหาร ซึ่ง ผู้บริหาร จะต้องทำมีหน้าที่สำคัญอยู่ 7 ประการ

POSDCoRB มีอะไรบ้าง?

ผู้บริหาร-POSDCoRB1
ผู้บริหาร-POSDCoRB1

            P – Planning = การวางแผน หมายถึง การกำหนดเป้าหมายขององค์กรในอนาคตว่า ต้องทำงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์อะไร และจะดำเนินการอย่างไร เป็นการเตรียมการก่อนลงมือปฏิบัติ หรือเป็นการวางเค้าโครงกิจกรรม และแผนงานต่างๆ เพื่อให้ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้

ผู้บริหาร-POSDCoRB2
ผู้บริหาร-POSDCoRB2

            O – Organizing = การจัดองค์กร หมายถึง การกำหนดโครงสร้างของหน่วยงานให้ชัดเจน และกำหนดอำนาจหน้าที่รับผิดชอบอย่างเป็นทางการภายในองค์กร โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับงาน

ผู้บริหาร-POSDCoRB3
ผู้บริหาร-POSDCoRB3

            S – Staffing = การจัดบุคลากร หมายถึง การจัดการเกี่ยวกับตัวบุคคลในองค์กร คือการบริหารงานบุคคลนั่นเอง ซึ่งฝ่ายบริหารต้องตัดสินใจอยู่ตลอดเวลา ว่าจะดูแลควบคุมจัดสรรคนอย่างไรให้เหมาะสมกับงาน

POSDCoRB4
POSDCoRB4

            D – Directing = การอำนวยงาน หมายถึง การตัดสินใจและสั่งการ การควบคุมงาน หรือก็คือการที่ผู้บังคับบัญชาสั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานตามแผนงานหรือตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้การปฏิบัติงานดำเนินไปได้ ซึ่งจะต้องใช้ศิลปะในการบริหารงาน

POSDCoRB5
POSDCoRB5

            Co – Coordinating = การประสานงาน หมายถึง หน้าที่ในการประสานกับหน่วยต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เรียกได้ว่านี่คือหัวใจของการบริหาร ซึ่งผู้บริหารที่ดีจะต้องมีความสามารถในการติดต่อสื่อสารกับบุคคลในทุกระดับ

POSDCoRB6
POSDCoRB6

            R – Reporting = การรายงาน หมายถึง การรายงานความเคลื่อนไหวภายในองค์กร จะเป็นความก้าวหน้า ปัญหา ตลอดจนข่าวสารต่างๆ ให้ทุกฝ่ายทราบ เพื่อจะได้ติดตามการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากการทำงานได้นั่นเอง

POSDCoRB7
POSDCoRB7

            B – Budgeting = การงบประมาณ หมายถึง การวางแผนงบประมาณ และการจัดทำบัญชี ควบคุมการเงินให้มีงบประมาณที่เหมาะสมและเพียงพอในการทำงาน

#บริหารรังสิต #RBSRSU #Dek65 #มอรังสิต #บริหารธุรกิจ

contact

โทร : 02-791-6000
หรือโทร : 081-7056585
แฟ็กซ์ : 02-791-5577
อีเมล : ba-rsu@rsu.ac.th
Line @rbsrsu

Address

มหาวิทยาลัยรังสิต เลขที่ 52/347
หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน
ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

 

Link

มหาวิทยาลัยรังสิต
สำนักงานทะเบียนมหาวิทยาลัยรังสิตบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรังสิต
TJ
QA 
RBS

Follow Us

© Rangsit Business University

Scroll to Top