rbs.rsu.ac.th

คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรังสิตLogo

การตลาดดิจิทัล และนวัตกรรมค้าปลีก
(Digital Marketing and Retail Innovations)

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชา
การตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมค้าปลีก

ชื่อปริญญา

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาดดิจิทัล และนวัตกรรมค้าปลีก)
บธ.บ. (การตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมค้าปลีก)
Bachelor of Business Administration (Digital Marketing and Retail Innovations)
B.B.A. (Digital Marketing and Retail Innovations)

แผนการเรียน/โครงสร้างหลักสูตร

4 ปี 126หน่วยกิต

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

หลักสูตร 4 ปี 283,400.-

DMR-RBSRSU บริหารมอรังสิต1-1

ระยะเวลาในการรับสมัคร

กำหนดการรับสมัครนักศึกษา เทอม S/2566
วันที่สมัคร: ขณะนี้ ถึงวันที่  12 มิถุนายน 2566
*ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัครก่อนกำหนดในกรณีที่นั่งเต็ม*

Days
Hours
Minutes
Seconds
DMRRSUbanner

คำถามเกี่ยวกับสาขาวิชา การตลาดดิจิทัล
และนวัตกรมค้าปลีก

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

แนะนำสาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมค้าปลีก

เป็นสาขาที่สำคัญของการพัฒนารากฐานทางเศรษฐกิจและการพาณิชย์ของประเทศ เน้นเรื่องการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารธุรกิจ การกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด การวิเคราะห์สถานการณ์ธุรกิจ การแข่งขัน ทำให้มีทักษะการวางแผน การปฎิบัติการทางการตลาด และการประเมินผลควบคุมทางการตลาดในธุรกิจได้

เรียนบริหารธุรกิจการเงินและการลงทุน
ปริญญาโท-อาชีพ1

จุดเด่นสาขาการตลาดดิจิทัล และนวัตกรรมค้าปลีก

เพราะเราสอนให้วิเคราะห์หลักการทางการตลาดได้อย่างชัดเจนเสริมด้วยกลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสมกับธุรกิจรุ่นใหม่ แตกต่าง ทันสมัย เข้ากับยุค Thailand 4.0 พร้อมด้วยหลักการการส่งเสริมการขายที่ทันสมัย ทั้งแบบoffline และ online
สอนการตีราคาสินค้า การเรียงสินค้าทำอย่างไรให้ดึดดูดผู้บริโภคการออกแบบผลิตภัณฑ์

สาขานี้เรียนอะไร

– การบริหารการตลาด

– การบริหารการลงทุนทางการตลาด

– การดำเนินกิจกรรมทางการตลาดแบบออนไลน์

– การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภค

– การสื่อสารการตลาดดิจิทัล

– การออกแบบร้านค้าปลีก และการจัดเรียงสินค้า

– การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด

– การวางแผนการตลาดดิจิทัล

เรียนบริหารธุรกิจสาขาการจัดการ

จบที่นี่ทำงานอะไร

– นักการโฆษณา (Advertising)

– นักการตลาด (Marketing)

– นักประชาสัมพันธ์ Public (Relations Officer)

– เจ้าของธุรกิจ (Business Operators)

– ที่ปรึกษาทางการตลาด (Marketing Consultant)