การบริหารธุรกิจครอบครัว

บริหารธุรกิจครอบครัว

ธุรกิจครอบครัวตามกฎหมายแล้วอาจแบ่งได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัดบริษัทมหาชนหรือบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ อาจมีสัดส่วนการถือหุ้นส่วนมากกว่าร้อยละ 51 หรือ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

รูปแบบของธุรกิจครอบครัว

 • ธุรกิจอยู่ภายใต้ครอบครัวเดียวกัน
 • ธุรกิจครอบครัวมีการจ้างผู้บริหารมืออาชีพเข้ามาแต่ครอบครัวยังคงถือหุ้น
 • ธุรกิจครอบครัวมีการแบ่งหุ้นกับผู้บริหารมืออาชีพ

ปัญหาและแนวทางในการจัดการธุรกิจครอบครัว

 1. ขาดการจัดโครงสร้างการประกอบธุรกิจที่ดีและการถือหุ้นที่ดี
 2. ขาดการจัดทำเอกสารทางกฎหมายที่สำคัญ
 3. ขาดกลไกในการจัดสรรผลประโยชน์
 4. ขาดการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสมาชิกในครอบครัว
 5. ขาดแนวคิดในการแยกความแตกต่างระหว่างประเด็นทางธุรกิจและครอบครัว  
 6. ขาดการวางแผนการสืบทอดธุรกิจ
 7. ขาดนโยบายการจ้างงานโดยเฉพาะ
 8. ขาดมืออาชีพที่ช่วยในการบริหารธุรกิจ

แนวทางการจัดการปัญหาธุรกิจครอบครัว

 • แนวทางการแก้ปัญหาสำหรับเรื่องของกฎหมาย
 1. ต้องมีการจัดโครงสร้างหรือการถือหุ้นของบริษัท
 2. ต้องมีการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย เช่น พินัยกรรม
 • แนวทางการแก้ปัญหาสำหรับเรื่องของครอบครัว
 1. จัดให้มีกระบวนการสื่อสารภายในครอบครัว
 2. จัดให้มีกลไกการจัดสรรผลประโยชน์ระหว่างกัน
 3. มีกระบวนการในการคัดเลือกหรือสรรหามืออาชีพ
 4. มีกลไกขจัดปัญหาหรือความขัดแย้งเมื่อเกิดประเด็นระหว่างธุรกิจภายในครอบครัว
 • แนวทางการแก้ปัญหาสำหรับธุรกิจ
 1. จัดให้มีมืออาชีพวางแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
 2. กำหนดนโยบายให้สมาชิกในครอบครัวรู้จักทำงานในครอบครัวจากตำแหน่งเล็กๆ
 3. การหามืออาชีพ
 4. ใช้หลักธรรมาภิบาลหรือการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 5. การพิจารณาบริษัทที่นำเข้าจดทะเบียนในตลาดทุน
แนวทางการแก้ปัญหา

จุดแข็งในการธุรกิจครอบครัว

 1. ความหลากหลายของสมาชิกในครอบครัวในหลากหลาย Generation
 2. การบริหารงานภายในสมาชิกในครอบครัวมีความยืดหยุ่น
 3. ความอดทนความพยายามและความอ่อนน้อม

จุดเด่นของธุรกิจครอบครัว

 • 1.ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

การที่พนักงานในบริษัทเป็นคนในครอบครัวหรือวงศาคณาญาติของตนเองนั้น หมายความว่าสมาชิกของบริษัทย่อมมีความคุ้นเคยกันมาก รู้จักนิสัยใจคอกันดี

 • 2.ธุรกิจครอบครัวจะมีวัฒนธรรมองค์กร

คนในตระกูลเดียวกันจึงมักมีความเชื่อ ค่านิยมในแบบเดียวกัน เช่น ค่านิยมเรื่องการเคารพอาวุโส การซื่อสัตย์ต่อลูกค้า การดูแลพนักงานแบบคนในครอบครัว แบบไม่ทอดทิ้งกัน เป็นต้น เมื่อคนรุ่นปู่รุ่นตาที่ได้ก่อตั้งบริษัทมีแนวนโยบายในการบริหารเช่นใด ก็มักจะถ่ายทอดความคิดนั้นมายังลูกหลานให้ช่วยสืบทอดยึดมั่นในหลักการนั้นๆ ด้วย

 • 3.ความซื่อสัตย์และการรักษาความลับ

การทำธุรกิจครอบครัวนั้น มีข้อได้เปรียบสำคัญอีกประการหนึ่ง คือ ผู้บริหารสามารถไว้วางใจคนในครอบครัวในเรื่องความซื่อสัตย์ได้มากกว่าบุคคลภายนอก การรั่วไหลของเงินทอง การสูญเสียของข้าวของเครื่องใช้สำนักงานน่าจะเกิดขึ้นน้อยกว่า เพราะคนในครอบครัวจะช่วยกันเป็นหูเป็นตาห่วงใยทรัพย์สินของบริษัทมากกว่า

 • 4.ความทุ่มเทให้กับงานและความรับผิดชอบเป็นเจ้าของงาน

เนื่องจากสมาชิกในครอบครัวมักมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของกิจการอยู่ด้วย ทำให้มีความรู้สึกเป็นเจ้าของกิจการ ความรู้สึกว่าตนเองมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของนี่เอง ที่จะทำให้สมาชิกแต่ละคนมีความห่วงใยบริษัทมากขึ้น ทำให้ทุ่มเทแรงกายแรงใจ และมีความรับผิดชอบทำงานอย่างเต็มที่

แนวทางการแก้ปัญหา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *