081-7056585

ba-rsu@rsu.ac.th

คณะ บริหารธุรกิจ

คณะ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต แต่ละสาขาเรียนอะไรบ้าง ?

  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ช่วยสรรสร้างนักธุรกิจรุ่นใหม่ๆ ขึ้นมาเพื่อที่จะได้เรียนรู้การบริหารสมัยใหม่ ด้วยเครื่องมือตามยุคสมัยทางด้านการบริหารธุรกิจบนพื้นฐานการเรียนรู้ การทดลอง ทุกบทเรียนให้เกิดขึ้นจริงและสร้างนักบริหารธุรกิจที่เป็นบุคลากรในวงการธุรกิจสมัยใหม่

โดยปรับโฉมหลักสูตรใหม่ 6 สาขาน่าเรียน เพื่อสร้างผู้บริหาร และผู้ประกอบการมืออาชีพตอบโจทย์โลกธุรกิจดิจิทัลในปัจจุบันและในอนาคต

 

คณะ บริหารธุรกิจ

 

 

1.สาขาวิชาการบริหาร ธุรกิจระหว่างประเทศ (Internatioal Business Administration)

    การเรียนใน คณะ บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ มีความสนุกที่ท้าทายคนรุ่นใหม่ ที่จะได้เรียนรู้เทคนิคการเจรจาต่อรอง กลยุทธ์การตลาดระหว่างประเทศ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ การตลาดและธุรกิจดิจิทัล การนำเข้าและการส่งออก เรียนรู้หลักการ และภาคปฏิบัติที่สำคัญ เช่นนอกจากนี้ยังมีวิชาที่สามารถเลือกเรียนได้ตามความชอบและความน่าสนใจในมหาวิทยาลัยรังสิตซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นวิชาที่สนุกทันสมัยตอบโจทย์การนำไปใช้ได้จริง

 

 

คณะ บริหารธุรกิจ

 

2.สาขาวิชาการจัดการ (Management)

    คณะ บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ นั้นมุ่งเน้นที่จะผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความเข้าใจในองค์ความรู้พื้นฐานที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจ การบริหารจัดการ ได้แก่

 • การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)
 • พฤติกรรมบุคคลในองค์การ (Human Behavior in Organization)
 • ทฤษฎีองค์การ (Organization Theory)
 • การสื่อสารในองค์การ (Organization Communication)
 • การจัดการสำนักงาน (Office Management)
 • การวางแผนและการควบคุมด้านการจัดการ(Management Planning and Control)
 • ภาวะผู้นำ (Leadership)
 • การจัดการธุรกิจขนาดย่อม (Small Business Management)
คณะ บริหารธุรกิจ

 

3.สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล (Digital Business)

     การเรียนใน คณะ บริหารธุรกิจ สาขาวิชา ธุรกิจดิจิทัล เป็นการเรียนรู้เรื่องยุคสมัยของประเทศ (ปัจจุบัน 4.0) และมีการใช้งานเครื่องมือต่างๆที่ทันสมัยอยู่ตอนนี้มีการเรียนรู้เชิงลึกในตลาดออนไลน์สาขาธุรกิจดิจิทัล มีเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการเรียนรู้อีกมากมาย อาทิ

 • Business Unit – การเรียนการสอนของ Digital Business เน้นการเรียนโดยเอาผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากทฤษฏีทางธุรกิจดิจิทัลต่างๆและนำไปประยุกต์ใช้งานกับธุรกิจจริง โดยเอากรณีศึกษาของธุรกิจดิจิทัลที่นำ Digital Business มาใช้เป็นหลัก
 • INNOVATION Business – การเรียนของDigital Business ผลลัพท์สุดท้ายเน้นสร้างผู้ประกอบการ Star upรุ่นใหม่ที่เน้นการสร้างนวัตกรรมเพื่อปลี่ยนธุรกิจ เปลี่ยนสังคม และ เป็นโลก ในด้านใดด้านหนึ่ง โดยเริ่มสร้างจากแนวความคิดของผู้เรียนเป็นหลักให้เป็นผู้ที่เรียนรู้และสร้างนวัตกรรมต่างๆ ได้ด้วยตนเองไม่ปิดกั้นความคิดในกรอบแนวคิดการเรียนรู้เดิมๆ และ
 • EASY AND SIMPLE – หลักการเรียนการสอนของ Digital Business สำหรับการออกแบบเว็บไซต์และระบบWeb Application ใช้หลักการออกแบบ Web Reponsive บนพื้นฐาน UX/UI เน้นผู้ใช้งานง่าย เป็นหลักและเกิดประโยชน์สูงสุด
คณะ บริหารธุรกิจ

 

4.สาขาวิชาการเงินและการลงทุน(Finance and Investment)

หลักสูตรของ คณะ บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการลงทุน มุ่งเน้นเพื่อให้ความรู้และพัฒนานักศึกษาให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในทางการบริหารการเงิน อาทิ

 • การเงินส่วนบุคคล (Personal Finance)
 • การดำเนินงานธนาคารพาณิชย์
 • การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการเงิน
 • การจัดการสถาบันการเงิน
 • การประกันวินาศภัยทางทะเล
 • การประกันวินาศภัยอื่นๆ
 • การประกันชีวิตและสุขภาพ
 • การเงินเพื่อการนำเข้าและส่งออก
 • การวิจัยทางการเงิน
 • การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน
 • วิศวกรรมทางการเงิน
 • ประเด็นในปัจจุบันทางการเงินและการลงทุน
คณะ บริหารธุรกิจ

 

5.สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมค้าปลีก (Digital Marketing and Retail Innovations)

     ที่ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมค้าปลีก เราสอนให้วิเคราะห์หลักการทางการตลาดได้อย่างชัดเจนเสริมด้วย กลยุทธ์ทางการตลาด ที่เหมาะสมกับธุรกิจรุ่นใหม่ แตกต่าง ทันสมัย เข้ากับยุค Thailand 4.0 พร้อมด้วยหลักการการส่งเสริมการขายที่ทันสมัย ทั้งแบบoffline และ online สอนการตีราคาสินค้า การเรียงสินค้าทำอย่างไรให้ดึดดูดผู้บริโภคการออกแบบผลิตภัณฑ์ อาทิ

 • การบริหารการตลาด
 • การบริหารการลงทุนทางการตลาด
 • การดำเนินกิจกรรมทางการตลาดแบบออนไลน์
 • การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภค
 • การสื่อสารการตลาดดิจิทัลการออกแบบร้านค้าปลีก และการจัดเรียงสินค้า
 • การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด
 • การวางแผนการตลาดดิจิทัล
คณะ บริหารธุรกิจ

 

6.สาขาวิชาการจัดการ โลจิสติกส์และซัพพลายเชน (Logistics and Supply Chain Management)

     คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยรังสิต ตั้งอยู่ใกล้กับนิคมอุตสาหกรรม ศูนย์กระจายสินค้า และสนามบิน ดังนั้นจึงเป็นโอกาสดีที่จะผลิตบัณฑิตด้านการจัดการโลจิสติกส์เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิต การกระจายสินค้า และการขนส่ง รวมถึงสามารถใช้ทรัพยากรภายนอกและร่วมมือกับภาคเอกชน สนับสนุนให้บัณฑิตมีคุณภาพ โดยจะเรียนในเรื่องต่างๆ อาทิ

 • ความรู้เบื้องต้นด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 • การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า
 • การจัดการขนส่ง
 • การจัดการความเสี่ยงภัยและกฎหมายสำหรับโลจิสติกส์การจัดการการกระจายสินค้าการจัดการโซ่อุปทาน
 • การจัดการธุรกิจการให้บริการโลจิสติกส์
 • การจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
 • การบรรจุภัณฑ์สำหรับการจัดการโลจิสติกส์
 • เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

สามารถศึกษารายละเอียดคณะบริหารธุจกิจ มหาวิทยาลัยรังสิตตามเว็บไซต์ของคณะ ได้ที่ https://rbs.rsu.ac.th/

#บริหารรังสิต #RBSRSU #Dek65 #มอรังสิต #บริหารธุรกิจ #สมัครเรียนบริหารธุรกิจ #เด็กบริหารธุรกิจ

contact

โทร : 02-791-6000
หรือโทร : 081-7056585
แฟ็กซ์ : 02-791-5577
อีเมล : ba-rsu@rsu.ac.th
Line @rbsrsu

Address

มหาวิทยาลัยรังสิต เลขที่ 52/347
หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน
ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

 

Link

มหาวิทยาลัยรังสิต
สำนักงานทะเบียนมหาวิทยาลัยรังสิตบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรังสิต
TJ
QA 
RBS

Follow Us

© Rangsit Business University

Scroll to Top