• 081-7056585
  • ba-rsu@rsu.ac.th
เรียนบริหารธุรกิจ

ค่าเทอมคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรังสิต

ค่าเล่าเรียนโดยประมาณคณะบริหารธุรกิจชั้นปีที่ 1ชั้นปีที่ 2ชั้นปีที่ 3ชั้นปีที่ 4รวมทุกชั้นปี
สาขาวิชาการจัดการ (MGT)64,70071,70076,10070,900283,400
สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล (DBS)66,50068,30079,40069,200283,400
สาขาวิชาการเงินและการลงทุน (FIN)63,80077,70071,00070,900284,400
สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมค้าปลีก (DMR)64,70076,80070,10071,800283,400
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (LSM)64,70076,80070,10071,800283,400

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าคณะบริหารธุรกิจ

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
• สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ปวช. ปวส.(รับแบบเทียบโอน) และผู้เทียบโอนจากสถาบันอื่น

• ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

การพิจารณาเข้าศึกษา: พิจารณาจากวุฒิการศึกษา โดยไม่ต้องสอบ

สมัครด้วยตนเองที่ม.รังสิต พร้อมเอกสารการสมัคร

1.ยื่นเอกสารสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ห้อง 1-103 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก 1)
2.เอกสารประกอบการสมัคร
– ใบสมัคร (ซื้อได้ที่ห้องรับสมัคร ชุดละ 300 บาท)

– บัตรประชาชนตัวจริง
– ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) จำนวน 1 ชุด 4 ภาคเรียนขึ้นไป
– ใบรับรองการศึกษา (ปพ.7) จำนวน 1 ชุด
– รูปถ่ายหน้าตรง 1-2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
– สำหรับผู้จบการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือ เทียบเท่ามาแล้ว ให้ใช้ใบแสดงผลการเรียนฉบับสมบูรณ์เท่านั้น

สาขาวิชาการจัดการ

ชื่อปริญญา
· บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
· Bachelor of Business Administration (Management)

สาขาวิชาการจัดการ สาขานี้ สำคัญมาก ถือได้ว่าเป็นความต้องการทางแรงงานสูงมาก เพราะการจัดการมีการเจริญเติบโต และมีการแข่งขันสูงมากในปัจจุบัน สาขานี้ เพื่อนๆ จะได้เรียนรู้พื้นฐานการจัดการที่มีระบบและทันสมัยค่ะ รวมถึงการเรียนรู้แนวคิดในการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้ประกอบการอย่างสมบูรณ์ สาขาวิชาการจัดการ แบ่งการศึกษา ออกเป็น 3 แขนงวิชา ได้แก่
(1) แขนงวิชา การจัดการทั่วไป
(2) แขนงวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์  
(3) แขนงวิชา การเป็นผู้ประกอบการ

สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล

ชื่อปริญญา
· บริหารธุรกิจบัณฑิต ( ธุรกิจดิจิทัล )
· Bachelor of Business Administration (Digital Business)

สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล เป็นสาขาวิชาที่เน้นศึกษาเทคโนโลยีในปัจจุบันที่ส่งผลต่อธุรกิจ โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในธุรกิจในทุกด้านเพื่อให้ได้ระบบดิจิทัลที่ถูกต้องเหมาะสมและทันสมัยกับธุรกิจและสร้างให้เกิดความได้เปรียบทางธุรกิจทุกด้าน

สาขาวิชาการเงินและการลงทุน

ชื่อปริญญา
· บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการลงทุน)
· Bachelor of Business Administration
(Finance and Investment)

สาขาวิชาการเงินและการลงทุน ศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์การลงทุน การวางแผนการเงินขององค์กร การควบคุมการเงิน
การบริหารสถาบันการเงิน และตลาดหลักทรัพย์ การจัดสรรเงินลงทุนในหลักทรัพย์ การประกันภัย รวมถึง หลักการในการบริหารเงินทั่วไป

สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมค้าปลีก

ชื่อปริญญา
·บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมค้าปลีก)
·บธ.บ. (การตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมค้าปลีก)
·Bachelor of Business Administration (Digital Marketing and Retail Innovations)
·B.B.A. (Digital Marketing and Retail Innovations)

สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมค้าปลีก ศึกษาเกี่ยวกับ การบริหารการตลาด การบริหารการลงทุนทางการตลาด การดำเนินกิจกรรมทางการตลาดแบบออนไลน์ การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภค การสื่อสารการตลาดดิจิทัล การจัดการการค้าปลีก และการค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบร้านค้าปลีก และการจัดเรียงสินค้า การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด และการวางแผนการตลาดดิจิทัล

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ชื่อปริญญา
· บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน)
· Bachelor of Business Administration
(Logistics and Supply Chain Management)

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน ศึกษาเกี่ยวกับ หลักพื้นฐานทางการจัดการโลจิสติกส์ การจัดการขนส่ง การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง การจัดซื้อ การกระจายสินค้า การพยากรณ์ การบริหารการผลิต การค้าระหว่างประเทศ โดยมีการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้าน การจัดการ การขนส่ง ผู้ประกอบการ และอุตสาหการ เข้าไว้ด้วยกัน