081-7056585

ba-rsu@rsu.ac.th

เรียนบริหารที่ไหนดี

ทัศนวิสัยของผู้นำที่ดีที่แต่ละองค์กรต้องการ #บริหารธุรกิจ

      ในยุคที่ทุกสิ่งทุกอย่างมีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ไม่ใช่ว่าใครจะขึ้นมาเป็นผู้นำได้เสมอไป แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเรียนรู้ตลอดจนพัฒนาตนเองให้เปิดผู้นำไม่ได้ ทุกโอกาสสามารถเกิดขึ้นได้เสมอ ทุกคุณสมบัติก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้เช่นกัน ปัจจัยหนึ่ง ที่สังเกตได้สำหรับองค์กรที่ประสบความสำเร็จ คือการมีผู้นำที่มีความรู้ทางด้านการบริหารโดยตรง มีการเรียนจบจากคณะบริหารซึ่งมีสาขาหลักสูตรที่คอยสนับสนุนให้เขาผู้นั้นกลายเป็นผู้นำที่ดีและมีคุณสมบัติที่เพียบพร้อมสามารถเป็นผู้นำที่ดีให้กับทุกคนได้ แล้วควรเลือกเรียนบริหารที่ไหนดี? แล้วการเป็นผู้นำที่ดีนั้นก็ควรมีคุณสมบัติอะไรบ้าง

1.ต้องมีผู้ตามที่ดี

      มีคนกล่าวเสมอว่าการที่จะเป็น “ผู้นำ” ได้ย่อมต้องมี “ผู้ตาม” เสมอ เพราะการเป็นผู้นำไม่ได้อยู่หรือทำงานเพียงคนเดียว ผู้นำที่สร้างความน่าเชื่อถือ ทำให้คนอื่นเคารพนับถือ หรือยอมเชื่อฟังได้ ก็ย่อมมีสภาวะผู้นำที่ดี และเมื่อมีผู้ตามที่ดี มีความสามารถ ก็จะสะท้อนได้ว่าเป็นผู้นำที่ดี มีความสามารถ ได้เช่นกัน

      เรียนบริหารที่ไหนดี? : ผู้ตามที่ดีอาจหาได้จากหลายสังคมทั้งสังคมการทำงาน สังคมการเรียน สังคมเพื่อนหรือสังคมคนรู้จัก ในข้อนี้ไม่จำเป็นต้องเรียนคณะบริหารก็สามารถมีผู้ตามหรือว่ามีสังคมที่พร้อมจะเป็นผู้ตามที่ดีให้กับเราได้ อยู่ที่เราจะเลือกสังคมและบุคคลนั้นๆเพื่อเข้ามาเป็นผู้ตามและเข้ามาอยู่ในชีวิต

2.สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นได้

      ผู้นำต้องสามารถสร้างแรงบันดาลใจ ตลอดจนกระตุ้นให้คนอื่นเกิดกำลังใจในการทำงานได้ สามารถที่จะผลักดันให้งานนั้นก้าวหน้าได้ดี และทำให้งานประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้นด้วย ผู้นำที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจที่ดีให้กับผู้ตามได้ จะทำให้ผู้ตามเกิดความเชื่อมั่น ทำงานได้อย่างไม่กังวล และเชื่อว่าจะมีคนอยู่เคียงข้างเขาเสมอ

      เรียนบริหารที่ไหนดี? : การสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นถูกฝึกฝนมาตั้งแต่การใช้ชีวิตในโรงเรียน การใช้ชีวิตในมหาลัย การเลือกเรียนบริหารในสาขาการตลาดจะสอนให้เรารู้วิธีการพูด วิธีการมองคน วิธีการเข้าถึงจิตใจคน เพื่อสร้างแรง

      บันดาลใจให้กับบุคคลนั้นๆ และสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตัวเราเองมากขึ้นได้ ทั้งนี้ทุกคนควรเลือกสาขาการตลาดใน มหาวิทยาลัยที่มีการสอนเทคนิคแบบใหม่ๆที่ทันสมัย เช่น สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรังสิต

3.ต้องเป็นผู้ตามที่ดี

     การเป็นผู้ตามที่ดีย่อมทำให้เข้าใจบทบาทผู้นำที่ดีได้เช่นกัน การเป็นผู้ตามมาก่อนจะทำให้เข้าใจฐานะเบื้องล่าง เมื่อก้าวไปสู่ความเป็นผู้นำก็จะเข้าใจผู้ตามได้มากขึ้น ตัดสินใจอะไรให้เหมาะสมกับทุกฝ่ายได้ ขณะเดียวกันการเป็นผู้ตามที่ดีก็อาจหมายถึงการรับฟังที่ดีด้วย หากลูกน้องเสนอในสิ่งที่ดีกว่า แก้ปัญหาได้มากกว่า การเป็นผู้ตามที่ดี รับฟังคนอื่น จะทำให้เรานำทางเลือกที่ดีกว่ามาปฏิบัติให้เห็นผลดีได้ แต่หากเราไม่ยอมที่จะเป็นผู้ตาม เอาความคิดของตนเองเป็นใหญ่ ก็อาจมองไม่เห็นหนทางอื่นที่ดีกว่า เพราะปิดกั้นแนวทางใหม่ๆ

      เรียนบริหารที่ไหนดี? : การเป็นผู้ตามที่ดี เชื่อว่าทุกคนจะต้องถูกบ่มเพาะมาจากการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยที่จะต้องมีการทำงานกลุ่มอยู่เสมอ มีทั้งผู้นำและผู้ตาม คณะบริหารธุรกิจม.รังสิต มีการสอนให้นักศึกษารู้จักการทำงานอย่างเป็นลำดับขั้นตอนมีการวางแผนงานอย่างเป็นระบบและการทำงานตามหน้าที่ เพราะฉะนั้นคณะบริหารของเราจะสามารถพัฒนาคุณให้กลายเป็นผู้ตามที่ดีได้อย่างแน่นอน

4.มีเป้าหมายที่ชัดเจน

ผู้นำที่ดีควรวางเป้าหมายให้เป็น และชัดเจนในเป้าหมาย ผู้นำที่มีเป้าหมายชัดเจนจะสามารถสื่อสารกับลูกน้องให้มองเห็นเป้าหมายเดียวกันได้ และนำลูกน้องไปสู่เป้าหมายได้ดี ประสบความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายขององค์กร ผู้นำที่ขาดเป้าหมายที่ชัดเจน ก็เหมือนเรือที่แล่นอยู่ในมหาสมุทรอย่างไร้จุดหมายและทิศทาง เรือจะล่มหรือไปถึงจุดหมายหรือไม่ก็ไม่มีใครรู้ได้

      เรียนบริหารที่ไหนดี? : แน่นอนอยู่แล้วว่าคณะบริหารธุรกิจจะต้องสอนให้นักศึกษาทุกคนรู้จักการวางเป้าหมายอย่างชัดเจนและตรงจุด แต่ถ้าจะให้ดีต้องสอนวิธีการนำไปใช้ให้กับนักศึกษาด้วย ไม่ใช่การมีแค่เป้าหมายแต่จะต้องเป็นเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่และแตกต่างกว่าคนอื่น

5.สร้างให้เกิดความร่วมมือ

      การทำงานเป็นทีมนั้นสำคัญ การเป็นผู้นำที่ดีนั้นควรสามารถสร้างให้ทุกคนเกิดความร่วมมือกันได้ เมื่อทุกคนร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมมือ ก็จะทำให้การทำงานประสบความสำเร็จได้ หากผู้นำที่มีแต่การบ้าอำนาจ ไม่มีพลังในการสร้างความร่วมมือ การทำงานก็จะไปคนละทิศคนละทาง ไม่มีทิศทางร่วมที่ชัดเจน ความสำเร็จก็เลือนราง และองค์กรก็จะพังได้ในที่สุด

      เรียนบริหารที่ไหนดี? : ในสังคมเราต้องยอมรับว่าการที่จะประสบความสำเร็จนั้นต้องเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของคนในองค์กร เพราะฉะนั้นในข้อนี้ไม่จำเป็นต้องเรียนมาจากที่ไหนเลยแต่ขึ้นอยู่กับตัวของคุณเองที่พร้อมจะพัฒนาและให้ความร่วมมือในการทำงานต่างๆร่วมกับผู้อื่นหรือไม่

6.มีวิสัยทัศน์และรักการเรียนรู้สิ่งใหม่

      ผู้นำที่ดีนอกจากจะมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วควรมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล การมีวิสัยทัศน์ที่ดีและกว้างไกลนั้นจะทำให้สามารถนำทีมตลอดจนพาลูกน้องไปในทิศทางที่ดีและเหมาะสมได้ เห็นอนาคตที่ไกลว่า และทำให้ทีมก้าวหน้าได้ไกลกว่า ผู้นำที่ขาดวิสัยทัศน์ก็อาจทำให้การทำงานของทีมย่ำอยู่กับที่ได้ หรือการทำงานไม่เกิดประโยชน์ในระยะยาว หรือแม้แต่มองไม่เห็นหนทางในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา ตลอดจนไม่สามารถทำสิ่งที่ตนรับผิดชอบอยู่ให้ประสบความสำเร็จหรือดีขึ้นได้ การเปิดรับสิ่งใหม่ๆ ก็ทำให้เราค้นพบวิธีการทำงานใหม่ๆ ค้นพบวิธีการแก้ปัญหาใหม่ๆ ผู้นำที่รักการค้นหาสิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา เปิดรับความรู้แบบไม่จำกัด รักที่จะเรียนรู้ รักความก้าวหน้าอยู่เสมอ ก็ย่อมทำให้เกิดการพัฒนาตัวเองและองค์กร ในขณะเดียวกันก็จะช่วยบริการงาน ตลอดจนทำให้ผู้ตามเปิดโลกใหม่ๆ ได้เสมอเช่นกัน

      เรียนบริหารที่ไหนดี? : นอกจากคณะบริหารธุรกิจจะสอนให้ทุกคนรู้จักการวางเป้าหมายแล้วยังสอนให้คุณรู้จักมีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลกว่าคนอื่น ในการเรียนและหลักสูตรต่างๆจะสอนให้คุณรู้จักการมองสิ่งต่างๆอย่างกว้างไกลและแปลกใหม่กว่าคนอื่น รู้จักเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ แต่ถ้าจะให้เลือกก็ควรเลือกคณะบริหารที่มีบุคลากรที่มากประสบการณ์ พร้อมจะมาเผยแพร่ความรู้ เพื่อให้ประสบการณ์ของอาจารย์เหล่านั้นกลายเป็นการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่จะทำให้นักศึกษาค้นพบแนวทางใหม่ๆมากขึ้น

เรียนบริหารที่ไหนดี

7.กล้าเปลี่ยนแปลง

      หนึ่งในคุณสมบัติที่ดีของผู้นำก็คือการกล้าเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งใหม่ ไม่ยึดติดกับสิ่งเดิมๆ เปลี่ยนให้ทันยุคทันสมัย เปลี่ยนไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น เมื่อเรากลัวการเปลี่ยนแปลงเราก็อาจจะไม่ก้าวไปข้างหน้าเลย ผู้นำที่ดีต้องกล้าที่จะทำอะไรใหม่ๆ กล้าที่จะทดลอง กล้าที่จะลองผิดลองถูก กล้าที่จะเสี่ยง แต่ก็กล้าที่จะรับผิดชอบและช่วยเหลือเมื่อเกิดความผิดพลาดในแนวทางที่ตนเลือกด้วยเช่นกัน

      เรียนบริหารที่ไหนดี? : เราอาจพบเห็นได้มากมายในสังคมกับการที่ผู้นำไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแนวทางหรือวิธีการ เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาแบบใหม่ๆ ยังคงเชื่อในระบบแนวทางแบบเดิมๆที่เคยประสบความสำเร็จในอดีต การที่ผู้นำมีความกล้าในการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆ เขาผู้นั้นจะต้องมีความรู้และฐานข้อมูลหรือวิธีการรับมือต่างๆกับปัญหาใหม่ๆที่อาจจะเกิดขึ้น การเรียนบริหารโดยตรง จึงเป็นหนทางที่จะพัฒนาให้คุณกลายเป็นคนที่กล้าเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ คณะบริหารที่จะเลือกเรียน ก็ต้องมีหลักสูตรหรือบุคลากรที่มีทัศนวิสัยที่ก้าวไกล กล้าเปลี่ยนแปลงตอบรับกับโลกยุคใหม่ เช่น บริหารม.รังสิต ที่มีการพัฒนาหลักสูตรในทุกๆสองปี เพื่อให้นักศึกษาได้ค้นพบปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาแบบใหม่ๆตามทันโลกเสมอ

8.มีความรับผิดชอบ

      ผู้นำที่ดีต้องมีความรับผิดชอบสูง ทั้งในส่วนของงานที่ตนเองต้องทำ และงานของลูกน้องที่ตนดูแล เมื่อเกิดความผิดพลาดก็ต้องกล้าที่จะรับผิด ในขณะเดียวกันก็ต้องรีบหาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้ได้ไวที่สุด การเป็นคนมีความรับผิดชอบจะทำให้เราทำงานได้อย่างมีวินัยด้วย และทำให้งานนั้นราบรื่น ประสบความสำเร็จ

      เรียนบริหารที่ไหนดี? : การเรียนบริหารมหาวิทยาลัยรังสิต จะสอนให้คุณรู้จักการปฏิบัติและลงมือทำจริงจัง นั่นจึงฝึกให้คุณกลายเป็นคนที่มีความรับผิดชอบไปโดยปริยาย ซึ่งสิ่งนี้จะเป็นข้อดีที่ติดตัวคุณไปอีกนาน

9.ช่วยเหลือเกื้อกูล

      ผู้นำที่ดีต้องมีความช่วยเหลือเกื้อกูล รู้จักแบ่งปัน และคอยช่วยเหลือลูกน้องเวลาเกิดความผิดพลาด ไม่ปล่อยให้ผู้ตามเผชิญความผิดพลาดโดยลำพัง การช่วยกันนั้นเป็นคุณสมบัติที่ดีอย่างหนึ่งของการทำงานร่วมกัน และเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้การทำงานแบบองค์กรหรือแบบทีมนั้นประสบความสำเร็จได้สูง

      เรียนบริหารที่ไหนดี? : ในคณะบริหารหรือในทุกคณะ การมีความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน รู้จักแบ่งปันกัน เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากในการอยู่ร่วมสังคม เชื่อว่าสิ่งนี้ทุกๆคนจะต้องมีอย่างแน่นอน แล้วไม่จำเป็นจะต้องไปเรียนคณะหรือมหาวิทยาลัยใด แต่ขึ้นอยู่กับว่าตัวคุณนั้น พร้อมที่จะสนับสนุนคนอื่นเหมือนที่คนอื่นสนับสนุนคุณหรือเปล่า

10.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

      มนุษยสัมพันธ์เป็นสิ่งสำคัญมากในการเป็นผู้นำ สิ่งนี้เป็นเครื่องมือที่จะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันได้ดี หากหัวหน้ามีความเก่งกาจในทุกด้าน แต่ขาดมนุษยสัมพันธ์ ก็ทำให้ไม่สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้ หรือเข้าใจคนอื่นได้ อาจส่งผลให้เกิดปัญหาในการทำงานได้ ในขณะเดียวกันหัวหน้าที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีจะสามารถเชื่อมทุกคนให้อยู่ร่วมกันได้ดี สร้างความน่าเชื่อถือได้ สร้างความเคารพนับถือต่อกันได้ และทำให้ผู้ตามยินดีที่จะเป็นลูกน้อง ร่วมกันทำงานให้บรรลุเป้าหมาย

      เรียนบริหารที่ไหนดี? : ในทุกสาขาของคณะบริหารม.รังสิตโดยเฉพาะสาขาการตลาดจะมีการสอนให้คุณรู้จักการพูด การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี พูดได้อย่างตรงจุด เข้าถึงใจคน รู้จักการวางตัวและการมีสติสัมปชัญญะในการรับมือกับสิ่งต่างๆ คณะบริหารม.รังสิตจะช่วยสอนและพัฒนาคุณในด้านนี้อย่างดีแน่นอน

11.รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

      ผู้นำที่ไม่เปิดใจ หรือผู้นำที่เอาตนเองเป็นใหญ่ ไม่รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เห็นแต่ความคิดเห็นของตนเป็นหลักเท่านั้น ก็อาจทำให้เกิดปัญหาในการทำงานได้ หรือผู้ตามไม่กล้าเสนอความคิดเห็น และทางแก้ที่ดีกว่าออกมาได้ ดังนั้นผู้นำที่ดีควรจะต้องเปิดใจยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น รับฟัง และร่วมกันหาทางแก้ปัญหาให้ดีที่สุด

      เรียนบริหารที่ไหนดี? : การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เป็นหนึ่งข้อที่สำคัญมากๆที่จะทำให้องค์กรมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดและสร้างความแตกต่างในสังคม เรียนบริหารม.รังสิต จะเน้นให้คุณรู้จักการรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นอยู่เสมอ เพราะในการทำงานกลุ่ม จะต้องมีการแข่งขันกัน หากกลุ่มใดที่ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นกลุ่มนั้นจะได้แนวทางที่แปลกใหม่เพื่อการพัฒนางานกลุ่มของตนอย่างมีประสิทธิภาพและแตกต่าง ในที่สุดในกลุ่มของผู้นั้นก็จะกลายเป็นผู้ชนะในการแข่งขัน ซี่งเปรียบได้กับชีวิตจริงที่ทุกคนจะต้องเผชิญภาวะการแข่งขันอยู่เสมอ

เรียนบริหารที่ไหนดี

12.มีความยุติธรรม

      คุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของผู้นำก็คือควรมีความเป็นมีความยุติธรรม ไม่โอนเอียงไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ให้ความสำคัญกับทุกคนเท่าเทียมกัน พื้นฐานในเรื่องความยุติธรรมนั้นจะช่วยให้ทุกคนไว้วางใจ เชื่อถือ และกล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง เหมาะสม ในขณะเดียวกันใครที่ทำผิด ทำไม่ดี ก็ย่อมต้องได้รับผลตามหตุที่ควรเช่นกัน การที่ผู้นำมีความยุติธรรมนั้นมีส่วนที่ช่วยทำให้การปกครองตลอดจนการทำงานต่อกันง่ายและราบรื่นขึ้น ทุกคนให้ความเคารพซึ่งกันและกันในการทำงาน และการมีความยุติธรรมมีส่วนทำให้การตัดสินใจมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วย

      เรียนบริหารที่ไหนดี? : คณะหรือมหาวิทยาลัยที่ดี จะต้องบ่มเพาะนักศึกษาให้รู้จักความยุติธรรมในทุกๆสถานการณ์ รู้จักการแบ่งสันปันส่วนอย่างถูกต้อง และมีความเป็นธรรม ไม่เอนเอียงไปหาฝ่ายตน เช่นเดียวกับคณะบริหารม.รังสิต ที่มีเป้าหมายคือ ทำให้นักศึกษาเป็นคนที่ความยุติธรรมเที่ยงตรงอยู่ในใจเสมอ และกลายเป็นผู้ที่มีการตัดสินอย่างเฉียบขาดมีประสิทธิภาพ ซึ่งนี่เป็นคุณสมบัติที่ในทุกๆองค์กรต้องการ

13.มีภาวะในการตัดสินใจที่ดี

      หนึ่งในภาระกิจสำคัญของการเป็นผู้นำก็คือการตัดสินใจ ผู้นำที่ดีต้องกล้าตัดสินใจ ยอมรับในการตัดสินใจของตน และตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วบนพื้นฐานความรอบคอบ บางครั้งการตัดสินใจที่ช้า หรือตัดสินใจแบบขอไปที ก็อาจทำให้เกิดปัญหาได้ กลายเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดได้ การตัดสินใจที่เฉียบขาด รวดเร็ว รอบคอบนั้นเป็นคุณสมบัติที่ดีที่ผู้นำควรมีเช่นกัน

      เรียนบริหารที่ไหนดี? : จากในข้อที่แล้วการจะมีภาวะการตัดสินใจที่ดีก็จะต้องมีความยุติธรรม ทั้งนี้ คณะบริหารม.รังสิต ยังช่วยสอนและชี้แนะแนวทางจากประสบการณ์ตรงของอาจารย์ เพื่อให้นักศึกษารอบรู้รอบคอบถึงปัจจัยที่จะนำมาพิจารณาในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษามีภาวะการตัดสินใจที่ดี รวดเร็ว รอบคอบกว่าคนอื่น

14.มีการสื่อสารที่ดี

      ผู้นำที่ดีต้องสื่อสารเป็น สื่อสารให้ถูกกาลเทศะ สื่อสารให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลรวมถึงแต่ละระดับ การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการเข้าใจวิธีการสื่อสารที่ดี จะทำให้เกิดการเข้าใจกันได้ดี เข้าใจสารที่ต้องการจะสื่อ เข้าใจวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร และไม่ทำให้เกิดปัญหาในการสื่อสาร เพราะบ่อยครั้งปัญหาที่เกิดขึ้นกลับไม่ได้มาจากเรื่องงานแต่มาจากการสื่อสารที่ผิดพลาดนั่นเอง

      เรียนบริหารที่ไหนดี? : มาเรียนที่ม.รังสิตสิ เพราะนอกจากที่นี่จะสอนเกี่ยวกับการบริหารที่ครอบคลุมทันยุคทันสมัย ในวิชาเบื้องต้นก็ยังสอนให้นักศึกษาได้รู้จักการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย มีการพูดการสื่อสารกับบุคคลภายนอกอยู่ตลอดเวลาซึ่งนั่นจะทำให้นักศึกษามีประสบการณ์ และมีแนวทางในการสื่อสารที่ดีกับผู้อื่น นอกจากนี้ยังมีแนวทางจากอาจารย์ที่จะช่วยชี้แนะให้นักศึกษามีการสื่อสารอย่างตรงประเด็นไม่ทำให้งานเกิดการผิดพลาดจากการสื่อสารอีกด้วย

15.รู้จักควบคุมอารมณ์และมีสติ

      บ่อยครั้งที่อารมณ์เป็นตัวทำลายทุกอย่าง เมื่อเราเจอสภาวะที่กดดัน เครียด หรือทำงานผิดพลาด เรามักจะเกิดอารมณ์ที่ไม่ดี แต่ผู้นำที่ดีต้องรู้จักควบคุมอารมณ์ รู้จักแสดงอารมณ์ที่เหมาะที่ควร รู้จักบริหารอารมณ์ และไม่ระบายอารมณ์ใส่ลูกน้องหรือผู้ตามที่จะทำให้เกิดผลเสีย เมื่อเราควบคุมอารมณ์ได้ เราก็จะมีสติในการไตร่ตรอง คิดถ้วนถี่ และทำให้การตัดสินใจไม่พลาด และไม่ทำลายมนุษยสัมพันธ์ต่อกัน

      เรียนบริหารที่ไหนดี? : ในข้อนี้ คณะบริหารม.รังสิต ไม่ได้ช่วยสอนคุณโดยตรง แต่จะช่วยสอนให้คุณรู้จักการรับมือและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เท่านั้น การรู้จักควบคุมอารมณ์และมีสติเป็นสิ่งที่คุณทุกคนจะต้องพัฒนาตัวเอง ซึ่งข้อนี้ไม่เพียงแต่เป็นที่ต้องการของทุกองค์กรแต่เป็นที่ต้องการของสังคมเช่นกัน

เรียนบริหารที่ไหนดี

      การเป็นผู้นำที่ดีนั้นมีหลายปัจจัยรวมกัน และภาวะผู้นำนั้นไม่ได้หมายถึงความอาวุโสหรือการมีตำแหน่งหน้าที่ แต่หมายถึงภาวะที่เกิดขึ้นจริงที่มีประโยชน์ต่อการบริหารงาน บริหารคน นำพาองค์กรให้ไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์กรควรส่งเสริมคนที่มีภาวะในความเป็นผู้นำให้ขึ้นมาเป็นผู้นำ มากกว่าที่จะส่งเสริมจากความอาวุโสหรืออายุงานเป็นหลัก หากเลือกคนที่เหมาะสมกับงานจะทำให้การเป็นผู้นำมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ และองค์กรก็จะประสบความสำเร็จได้ง่ายเช่นกัน เหมือนกับคำพูดประโยคนี้ที่ว่า

“ภาวะการณ์เป็นผู้นำนั้นต้องสามารถที่จะแปลงวิสัยทัศน์ให้เกิดเป็นการปฎิบัติงานจริงจนเกิดผลสำเร็จให้ได้มากที่สุด

เรียนบริหารที่ไหนดี

      จริงๆแล้วปัจจัยในการเลือกเรียนบริหารที่ไหนดี?มีอยู่หลายปัจจัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยส่วนบุคคลด้วย แต่เราอยากจะแนะนำก็คือคณะบริหารที่ดีมีคุณภาพ ตอบโจทย์และทันสมัยอย่างคณะบริหารมหาวิทยาลัยรังสิต ที่จะช่วยสอนให้คุณมีความรู้เกี่ยวกับการบริหารรอบด้านไม่เพียงเท่านั้นยังทำให้คุณมีทักษะทางในหลายๆด้านไปพร้อมกัน ซึ่งจะทำให้คุณกลายเป็นบุคคลที่เพียบพร้อมไปด้วยคุณสมบัติการเป็นผู้นำที่ดีที่แต่ละองค์กรต้องการ และจะทำให้คุณกลายเป็นจุดเด่นมากกว่าผู้อื่นในทุกๆการแข่งขัน เพราะ”ทุกองค์กรไม่ต้องการคนที่เก่งด้านเดียวแต่ต้องการคนที่มีทักษะรอบด้าน”

#บริหารรังสิต #RBSRSU #Dek65 #มอรังสิต #บริหารธุรกิจ #เรียนบริหารที่ไหนดี

contact

โทร : 02-791-6000
หรือโทร : 081-7056585
แฟ็กซ์ : 02-791-5577
อีเมล : ba-rsu@rsu.ac.th
Line @rbsrsu

Address

มหาวิทยาลัยรังสิต เลขที่ 52/347
หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน
ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

 

Link

มหาวิทยาลัยรังสิต
สำนักงานทะเบียนมหาวิทยาลัยรังสิตบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรังสิต
TJ
QA 
RBS

Follow Us

© Rangsit Business University

Scroll to Top