081-7056585

ba-rsu@rsu.ac.th

วางแผนธุรกิจ1

         การวางแผน งานต่างๆ เป็นหน้าที่ของผู้บริหารทุกระดับที่จะต้องวางแผนเพื่อใช้เป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติงาน และเป็นแนวทางเพื่อมุ่งสู่ผลสำเร็จที่คาดหวังในอนาคต ซึ่งการปฏิบัติงานจะประสบผลสำเร็จมากหรือน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับการวางแผนของผู้บริหาร และถ้าวางแผนดี ก็เท่ากับปฏิบัติงานสำเร็จไปแล้วกว่าครึ่ง คณะบริหารธุรกิจ  จึงอยากจะมาบอกความหมายและความสำคัญต่างๆ ของการวางแผนให้ทุกคนได้ทราบ

เมื่อทำธุรกิจทำไมต้องมี การวางแผน #บริหารธุรกิจ

วางแผนธุรกิจ2

ความหมายของการวางแผนคืออะไร

        คือ กระบวนการของการพิจารณาตัดสินใจล่วงหน้าว่าจะทำอะไร อย่างไร มีการเลือกวัตถุประสงค์ นโยบาย โครงการ และวิธีปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้นอย่างไร ซึ่งจะกำหนดวัตถุประสงค์ สำหรับช่วงเวลาข้างหน้า กำหนดสิ่งที่จะกระทำต่างๆ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และจะต้องคิด ผู้บริหารต้องมีการตัดสินใจที่ละเอียดอ่อน ต้องทำให้เสร็จสิ้น ก่อนจะมีการดำเนินกิจกรรม

วางแผนธุรกิจ3

ความสำคัญของการวางแผนมีอะไรบ้าง

1.ช่วยลดการสูญเสียจากการทำงานซ้ำซ้อน

2.ทำให้มีการกำหนดขอบเขตในการทำงานที่แน่นอน และมีนโยบายที่ชัดเจน

3.ช่วยให้ผู้บริหารสามารถเตรียมรับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และความยุ่งยากที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ตลอดจนป้องกันการขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในหน่วยงาน

4.การวางแผนเป็นเครื่องมือในการบริหารของผู้บริหาร เพื่อให้การดำเนินงานประสบ ผลสำเร็จ อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ประหยัดเวลา และทรัพยากร

5.การวางแผนจะช่วยให้เกิดการประสานสัมพันธ์ภายในองค์กร ทำให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความราบรื่นและสามารถตรวจสอบความสำเร็จของเป้าหมายได้

วางแผนธุรกิจ4

นักวางแผนที่ดีต้องเป็นอย่างไร

1.กำหนดแผนงาน และแบ่งระยะการทำงานให้ชัดเจน เพื่อให้บุคลากรดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน

2.แผนงานที่เกิดขึ้นจะต้องมาจากความร่วมมือกันจากคนในหน่วยงาน

3.กำหนดโอกาสและทางเลือกต่างๆ ที่เหมาะสมในอนาคต และควรเป็นรูปธรรม ต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอก

4.ต้องมีความเป็นผู้นำ มีวิธีปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายอย่างละเอียดชัดเจน

   โดยสรุปแล้วการวางแผนถือเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญของการบริหารที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพถือว่าเป็นงานตั้งแต่เริ่มแรกและเป็นงานที่ต่อเนื่องตลอด ซึ่งในการวางแผนนั้นผู้บริหารจะต้องทราบว่าจะทำอะไร กับกลุ่มเป้าหมายใด ณ ที่ใด วันเวลาไหน เพราะเหตุใด และต้องใช้งบประมาณเท่าไร เพื่อความละเอียดของการดำเนินงาน และต้องมีการตรวจสอบแล้วจึงทำการประเมินผลเพื่อทำการพัฒนาต่อไป

#บริหารรังสิต #RBSRSU #Dek65 #มอรังสิต #บริหารธุรกิจ

contact

โทร : 02-791-6000
หรือโทร : 081-7056585
แฟ็กซ์ : 02-791-5577
อีเมล : ba-rsu@rsu.ac.th
Line @rbsrsu

Address

มหาวิทยาลัยรังสิต เลขที่ 52/347
หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน
ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

 

Link

มหาวิทยาลัยรังสิต
สำนักงานทะเบียนมหาวิทยาลัยรังสิตบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรังสิต
TJ
QA 
RBS

Follow Us

© Rangsit Business University

Scroll to Top