rbs.rsu.ac.th

คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรังสิตLogo
5 สายงานคนจบบริหาร

ทำไมต้องเรียนบริหาร?

คณะบริหารธุรกิจ ถือเป็นอีกหนึ่งคณะที่มีการเรียนการสอนครอบคลุมความรู้ในหลากหลายสาขาวิชา แตกต่างกันไปในแต่ละสถาบัน ซึ่งหลักสูตรของมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ในประเทศก็จะประกอบไปด้วยสาขาหลักๆ ที่คล้ายคลึงกัน เช่น การจัดการทั่วไป การเงินและการธนาคาร การตลาด การผลิต การบริหารงานบุคคล โลจิสติกส์ เป็นต้น

1. เข้าใจเรื่องของธุรกิจ

ทั้งในส่วนการเงิน การตลาด และการจัดการทรัพยากรบุคคล และไม่เพียงแต่หลักการพื้นฐานในหนังสือ ยังต้องมีการศึกษาตัวอย่างธุรกิจจริงทั้งที่ดี และไม่ดี เพื่อวิเคราะห์ และจำลองการทำธุรกิจของตนเอง

คณะบริหารธุรกิจเรียนปี 66 จบได้ไวสุดกี่ปี

2.ทำการทำงานเป็นทีม

ในชั้นเรียนจะสอนความสำคัญของเพื่อนร่วมงาน และให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการจัดการกับบุคลิกที่แตกต่างกัน เพื่อการทำงานร่วมกันให้บรรลุเป้าหมายที่สูงขึ้น

3.รู้วิธีการจัดการคน

ทั้งวิธีจัดการและดูแลพนักงาน การตอบสนองต่อการร้องทุกข์ของพนักงานและปัญหา รวมไปถึงวิธีการกระตุ้นให้พนักงานของเรามีกำลังใจทำงานทั้งหมดก็เพื่อประสิทธิผลแก่บริษัทเอง

4.ความหลากหลายของตัวเลือกทางอาชีพ

การศึกษาด้านธุรกิจช่วยให้มีโอกาสในสายงานมากขึ้น หรืออาจขยายไปยังสายงานอื่นเพิ่มขึ้น ดังนั้นมันทำให้เราเหนือกว่าเพื่อนๆ ที่มีประสบการณ์เท่ากันแต่ขาดวุฒิการศึกษาทั้งยังให้ผลประโยชน์ในเรื่องของค่าตอบแทนที่สูงขึ้น

#บริหารรังสิต #RBSRSU #มอรังสิต #บริหารธุรกิจ #เรียนบริหาร