081-7056585

ba-rsu@rsu.ac.th

ทุนการศึกษา

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

ทุน84ปีคณะบริหาร

ทุนการศึกษา
ทุน “84 ปี ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์”

            มหาวิทยาลัยรังสิต มอบทุนการศึกษา “84 ปี ดร.อาทิตย์  อุไรรัตน์” จำนวน 84 ทุน สำหรับ 84 สาขาวิชา ซึ่งเป็นทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือและให้โอกาสแก่นักเรียน ที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยรังสิต โดยผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจะได้รับการยกเว้น ค่าหน่วยกิต และค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตรในระดับปริญญาตรี คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนการศึกษามีดังนี้ 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าเมื่อถึงกำหนดเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565  2. มีความมุ่งมั่นและมีศักยภาพในการศึกษาได้ในหลักสูตรที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อ 3. เป็นผู้มีความประพฤติดี

 

            ทั้งนี้ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 28 กุมภาพันธ์  2565  ผู้ที่สมัครทางไปรษณีย์จะถือวันที่ประทับตราของไปรษณีย์ หรือตาม Google Form ใบสมัครทุน “ดร.อาทิตย์  อุไรรัตน์” ในเวลา 16.30 น. ประกาศผลการคัดเลือกรอบแรก วันที่ 15 มีนาคม 2565  ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกจะต้องเข้าสอบสัมภาษณ์หรือสอบวิชาเฉพาะตามที่มหาวิทยากำหนด ซึ่งจะประกาศให้ทราบในวันที่ 28 มีนาคม 2565 รายละเอียดดูได้จาก  www.rsu.ac.th ประกาศผลการสอบคัดเลือกทุนการศึกษา วันที่ 20 เมษายน 2565 รายงานตัวเพื่อรับทุนการศึกษา ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565

ทุน84ปีดร.อาทิตย์

            สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครตาม Google Form ใบสมัครทุน “84 ปี ดร.อาทิตย์  อุไรรัตน์”  หรือสมัครด้วยตนเองพร้อมส่งเอกสารประกอบการสมัคร ได้ที่งานทุนการศึกษา ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา ตึก 1 ชั้น 1 ห้อง 103 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ หรือส่งเอกสารประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 พหลโยธิน 87 ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 (สมัครทุน “84 ปี ดร.อาทิตย์  อุไรรัตน์”) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 0-2791-5504 หรือ  0-2791-5514 – 5516

รายละเอียดการรับสมัคร

ดาวน์โหลดใบสมัคร

Google form สำหรับสมัครรับทุน

ทุนการศึกษา
ทุน Entrepreneur

คือทุนการศึกษาที่มอบให้แก่น้องๆ ที่สนใจเรียนบริหารธุรกิจ และมีความต้องการที่จะต่อยอดธุรกิจของครอบครัว ให้น้องๆ มีความรู้ในเรื่องการทำธุรกิจ การบริหารธุรกิจ สร้างความพร้อมเพื่อเป็นผู้ประกอบอย่างเต็มตัว อีกทั้งยังมีเหล่าคณาจารย์และครูผู้สอนเป็นผู้คอยช่วยเหลือและเป็นที่ปรึกษาให้กับธุรกิจของน้องๆ อีกด้วย

1.เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2.มีความสนใจด้านบริหารธุรกิจ
3.ต้องนำเสนอไอเดียธุรกิจต่อยอดจากธุรกิจของครอบครัว และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการทุนของคณะบริหารธุรกิจ
4.เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงโรคที่สังคมรังเกียจหรือเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

1. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าบ ารุงการศึกษา จ านวน 50%
2. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาต้องเข้าศึกษาในคณะบริหารธุรกิจและเข้าร่วมกิจกรรมของคณะ
3. ผู้ที่ได้รับทุนต้องสานต่อธุรกิจของครอบครัว ต่อยอดหรือสร้างธุรกิจใหม่จากเดิมให้ประสบผลส าเร็จได้จริงภายใน
ปีการศึกษาที่ 3
4.ผู้ที่ได้รับทุนต้องเข้าร่วมปรึกษาคลินิกธุรกิจของคณะบริหารธุรกิจไม่น้อยกว่า 3 ครั้งต่อภาคเรียน
5. การประเมินการต่ออายุทุนการศึกษาจะประเมินจากผลงานที่สร้างขึ้นเป็นรายปี
6. นักศึกษาหมดสิทธิการรับทุนการศึกษาเมื่อ
6.1 นักศึกษาได้เกรดเฉลี่ยสะสมต่ำากว่า 2.00 ติดต่อกัน 2 ภาคการศึกษา
6.2 นักศึกษาเปลี่ยนวิทยาลัย / คณะ หรือสาขาวิชา
6.3 ไม่เข้าร่วมกิจกรรมตามที่คณะบริหารธุรกิจกำหนด
6.4 กระทำผิดวินัยนักศึกษาจนถึงขั้นถูกลงโทษให้ทำภาคทัณฑ์
6.5 พ้นสภาพนักศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยรังสิต
6.6 ไม่ผ่านการประเมินผลงานที่สานต่อธุรกิจของครอบครัว

ทุนการศึกษา
ทุน KOL

ทุนKOL (Key Opinion Leader) คือทุนที่เหมาะสำหรับกลุ่มคนรุ่นใหม่ผู้ที่มีความสามารถ มีผู้ติดตามในโซเชี่ยลมีเดีย หรือมีอิทธิพลในสื่อโซเชี่ยลมีเดียเป็นจำนวนมาก หรือเป็น Net Idol หน้าตาดี มีการสร้างคอนเทนต์สร้างสรรค์ออนไลน์ในรูปแบบของตัวเองที่โดดเด่น และสามารถสร้างได้ตั้งแต่ยังเรียนอยู่

1.เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2.มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่แสดงถึงความสามารถโดดเด่นทางด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
3.เป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความสามารถในสร้างรายได้ผ่านสื่อออนไลน์อย่างโดดเด่น
4.เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงโรคที่สังคมรังเกียจหรือเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
5.มีผู้ติดตาม Follower ตั้งแต่ 25,000 คนขึ้นไปในสื่อหลัก

1. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา จำนวน 50%
2. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาต้องเข้าศึกษาในคณะบริหารธุรกิจและเข้าร่วมกิจกรรมของคณะ
3. ผู้ที่ได้รับทุนต้องสร้างสรรค์โพสต์ โดยระหว่างการศึกษาต้องมีผลงานในโลกออนไลน์ที่โดดเด่น และสร้างสรรค์
อย่างต่อเนื่อง มีกลุ่มผู้ติดตามผลงาน (Sudscribe/Follower) ได้รับการตอบรับหรือการแสดงความคิดเห็นในด้าน
ดีจากผู้รับชม และเป็นที่รู้จักในสังคมออนไลน์ อย่างนั้นภาคการศึกษาละ 3 ชิ้นงาน (ต้องเป็นชิ้นงานที่มีผู้เข้าถึง Reach
เกิน 30 % ของยอด Follow ของนักศึกษา)
4. ผู้ที่ได้รับทุนต้อง Like & Share ข้อมูลประชาสัมพันธ์จากสื่อหลักของคณะบริหารธุรกิจทุกชิ้นงาน
5. การประเมินการต่ออายุทุนการศึกษาจะประเมินจากผลงานที่สร้างขึ้นเป็นรายปี
6. นักศึกษาหมดสิทธิ์การรับทุนการศึกษาเมื่อ
  6.1 นักศึกษาได้เกรดเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.00 ติดต่อกัน 2 ภาคการศึกษา
  6.2 นักศึกษาเปลี่ยนวิทยาลัย / คณะ หรือสาขาวิชา
  6.3 ไม่เข้าร่วมกิจกรรมตามที่คณะบริหารธุรกิจกำหนด
  6.4 กระทำผิดวินัยนักศึกษาจนถึงขั้นถูกลงโทษให้ทำภาคทัณฑ์
  6.5 พ้นสภาพนักศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยรังสิต
  6.6 ไม่ผ่านการประเมินผลงานที่สร้างขึ้น

contact

โทร : 02-791-6000
หรือโทร : 081-7056585
แฟ็กซ์ : 02-791-5577
อีเมล : ba-rsu@rsu.ac.th
Line @rbsrsu

Address

มหาวิทยาลัยรังสิต เลขที่ 52/347
หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน
ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

 

Link

มหาวิทยาลัยรังสิต
สำนักงานทะเบียนมหาวิทยาลัยรังสิตบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรังสิต
TJ
QA 
RBS

Follow Us

© Rangsit Business University

Scroll to Top