• 081-7056585
  • ba-rsu@rsu.ac.th
เรียนบริหารธุรกิจ

ทุน Entrepreneur คือ ?

     เป็นทุนการศึกษาที่มอบให้แก่น้องๆที่สนใจเรียนบริหารธุรกิจ และอยากต่อยอดธุรกิจของครอบครัว ให้น้องๆได้เป็นผู้ประกอบอย่างเต็มตัว มีคนคอยช่วยเหลือและเป็นที่ปรึกษาให้กับธุรกิจ

“ส่งใบสมัครได้ที่ Email: ba-rsu@rsu.ac.th”
*หมดเขต 15 พ.ค.2564

คุณสมบัติ

เงื่อนไข

1. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าบ ารุงการศึกษา จ านวน 50%
2. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาต้องเข้าศึกษาในคณะบริหารธุรกิจและเข้าร่วมกิจกรรมของคณะ
3. ผู้ที่ได้รับทุนต้องสานต่อธุรกิจของครอบครัว ต่อยอดหรือสร้างธุรกิจใหม่จากเดิมให้ประสบผลส าเร็จได้จริงภายใน
ปีการศึกษาที่ 3
4.ผู้ที่ได้รับทุนต้องเข้าร่วมปรึกษาคลินิกธุรกิจของคณะบริหารธุรกิจไม่น้อยกว่า 3 ครั้งต่อภาคเรียน
5. การประเมินการต่ออายุทุนการศึกษาจะประเมินจากผลงานที่สร้างขึ้นเป็นรายปี
6. นักศึกษาหมดสิทธิการรับทุนการศึกษาเมื่อ
6.1 นักศึกษาได้เกรดเฉลี่ยสะสมต่ำากว่า 2.00 ติดต่อกัน 2 ภาคการศึกษา
6.2 นักศึกษาเปลี่ยนวิทยาลัย / คณะ หรือสาขาวิชา
6.3 ไม่เข้าร่วมกิจกรรมตามที่คณะบริหารธุรกิจกำหนด
6.4 กระทำผิดวินัยนักศึกษาจนถึงขั้นถูกลงโทษให้ทำภาคทัณฑ์
6.5 พ้นสภาพนักศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยรังสิต
6.6 ไม่ผ่านการประเมินผลงานที่สานต่อธุรกิจของครอบครัว

เรียนบริหารธุรกิจ