• 081-7056585
  • ba-rsu@rsu.ac.th
เรียนบริหาร

ทุนKOLคือ ?

เป็นทุนที่เหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่ผู้ที่มีความสามารถเป็น Net Idol หน้าตาดี สร้างคอนเทนต์สร้างสรรค์ออนไลน์ในรูปแบบของตัวเองและสามารถสร้างได้ตั้งแต่ยังเรียนอยู่

“ส่งใบสมัครได้ที่ Email: ba-rsu@rsu.ac.th”
*หมดเขต 15 พ.ค.2564

คุณสมบัติ

เงื่อนไข

1. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา จำนวน 50%
2. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาต้องเข้าศึกษาในคณะบริหารธุรกิจและเข้าร่วมกิจกรรมของคณะ
3. ผู้ที่ได้รับทุนต้องสร้างสรรค์โพสต์ โดยระหว่างการศึกษาต้องมีผลงานในโลกออนไลน์ที่โดดเด่น และสร้างสรรค์
อย่างต่อเนื่อง มีกลุ่มผู้ติดตามผลงาน (Sudscribe/Follower) ได้รับการตอบรับหรือการแสดงความคิดเห็นในด้าน
ดีจากผู้รับชม และเป็นที่รู้จักในสังคมออนไลน์ อย่างนั้นภาคการศึกษาละ 3 ชิ้นงาน (ต้องเป็นชิ้นงานที่มีผู้เข้าถึง Reach
เกิน 30 % ของยอด Follow ของนักศึกษา)
4. ผู้ที่ได้รับทุนต้อง Like & Share ข้อมูลประชาสัมพันธ์จากสื่อหลักของคณะบริหารธุรกิจทุกชิ้นงาน
5. การประเมินการต่ออายุทุนการศึกษาจะประเมินจากผลงานที่สร้างขึ้นเป็นรายปี
6. นักศึกษาหมดสิทธิ์การรับทุนการศึกษาเมื่อ
  6.1 นักศึกษาได้เกรดเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.00 ติดต่อกัน 2 ภาคการศึกษา
  6.2 นักศึกษาเปลี่ยนวิทยาลัย / คณะ หรือสาขาวิชา
  6.3 ไม่เข้าร่วมกิจกรรมตามที่คณะบริหารธุรกิจกำหนด
  6.4 กระทำผิดวินัยนักศึกษาจนถึงขั้นถูกลงโทษให้ทำภาคทัณฑ์
  6.5 พ้นสภาพนักศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยรังสิต
  6.6 ไม่ผ่านการประเมินผลงานที่สร้างขึ้น