• 081-7056585
  • ba-rsu@rsu.ac.th

เรียนบริหารธุรกิจ

ทุน Start up ?

เป็นทุนการศึกษาที่มอบให้แก่น้องๆที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ ที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีเดียทางธุรกิจใหม่ๆและอยากริเริ่มทำธุรกิจ ได้มาทำธุรกิจพร้อมเรียนรู้กับคณะบริหารธุรกิจ มีคนคอยช่วยเหลือและเป็นที่ปรึกษาให้กับธุรกิจ นอกจากมีทุนสำหรับการศึกษาแล้ว ยังมีทุนสำหรับต่อยอดธุรกิจอีกด้วย

“ส่งใบสมัครได้ที่ Email: ba-rsu@rsu.ac.th”
*หมดเขต 15 พ.ค.2564

คุณสมบัติ

เงื่อนไข

1. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าบ ารุงการศึกษา จ านวน 50%
2. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาต้องเข้าศึกษาในคณะบริหารธุรกิจและเข้าร่วมกิจกรรมของคณะ
3. ผู้ที่ได้รับทุนต้องลงมือปฏิบัติตามไอเดียธุรกิจที่เสนอ ให้ประสบความส าเร็จได้จริงภายในปีการศึกษาที่ 3
4. ผู้ที่ได้รับทุนสามารถเลือกใช้ธุรกิจของคณะบริหารธุรกิจ หรือธุรกิจของมหาวิทยาลัยรังสิต หรือของตัวเองได้
5. ผู้ที่ได้รับทุนต้องเข้าร่วมปรึกษาคลินิกธุรกิจของคณะบริหารธุรกิจไม่น้อยกว่า 3 ครั้งต่อภาคเรียน
6. การประเมินการต่ออายุทุนการศึกษาจะประเมินจากผลงานที่สร้างขึ้นเป็นรายปี
7. นกัศกึษาหมดสิทธิการ ์ รับทุนการศึกษาเมื่อ
  7.1 นักศึกษาได้เกรดเฉลี่ยสะสมต ่ากว่า 2.00 ติดต่อกัน 2 ภาคการศึกษา
  7.2 นักศึกษาเปลี่ยนวิทยาลัย / คณะ หรือสาขาวิชา
  7.3 ไม่เข้าร่วมกิจกรรมตามที่คณะบริหารธุรกิจก าหนด
  7.4 กระท าผิดวินัยนักศึกษาจนถึงขั้นถูกลงโทษให้ท าภาคทัณฑ์
  7.5 พ้นสภาพนักศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยรังสิต
  7.6 ไม่ผ่านการประเมินผลงานที่ปฏิบัติตามไอเดียธุรกิจ