rbs.rsu.ac.th

คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรังสิตLogo

บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
(Internatioal Business Administration)

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบริหาร ธุรกิจระหว่างประเทศ (Internatioal Business Administration)

ชื่อปริญญา

บริหารธุรกิจบัณฑิต ( การบริหาร ธุรกิจระหว่างประเทศ)
บธ.บ. ( การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ)
Bachelor of Business Administration (Internatioal Business Administration)
B.B.A. (Internatioal Business Administration)

แผนการเรียน/โครงสร้างหลักสูตร

4 ปี 126หน่วยกิต

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

หลักสูตร 4 ปี 283,400.-

IBA RBSRSUบริหารมอรังสิต-1-1

ระยะเวลาในการรับสมัคร

กำหนดการรับสมัครนักศึกษา เทอม S/2566
วันที่สมัคร: ขณะนี้ ถึงวันที่  12 มิถุนายน 2566
*ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัครก่อนกำหนดในกรณีที่นั่งเต็ม*

Days
Hours
Minutes
Seconds
IBA-RSUbanner

คำถามเกี่ยวกับสาขาวิชา
การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

แนะนำสาขาวิชา
การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ

สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ เป็นหลักสูตรใหม่ที่น่าสนใจเข้ากับยุคสมัย และตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ เป็นสาขาที่ออกแบบให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในด้านต่างๆ เพื่อสามารถทำธุรกิจระหว่างประเทศได้ เช่น ความรู้ด้านการตลาดระหว่างประเทศ ด้านการเงินการลงทุน ด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ด้านการเป็นผู้ประกอบการ และด้านธุรกิจดิจิทัล เพื่อสามารถนำไปใช้ในงานองค์การ การค้าระหว่างประเทศ ที่แต่ละประเทศกลุ่มเป้าหมายมีความแตกต่างกันทางด้านวัฒนธรรม และลักษณะการทำธุรกิจ ดังนั้น ผู้เรียนจะได้รับความรู้ในด้านธุรกิจระหว่างประเทศอย่างครบวงจร

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
RBSRSUคณะบริหารธุรกิจ

ทำไมจึงควรเรียนสาขาวิชา
การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ

ความรู้ทางด้านธุรกิจระหว่างประเทศถือได้ว่ามีความสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย มีบทบาทสาคัญในการกระตุ้นให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจส่วนหนึ่งนำไปสู่ไปสู่การจ้างงาน การสร้างอาชีพ การกระจายรายได้ และการลงทุนภาคธุรกิจทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า-ส่งออก การขนส่ง ส่งผลให้เกิดการพัฒนาประเทศ และการพัฒนาตนเองเข้าสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจระหว่างประเทศได้ด้วย

สาขานี้เรียนอะไร

การเรียนในสาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ มีความสนุกที่ท้าทายคนรุ่นใหม่ ที่จะได้เรียนรู้เทคนิคการเจรจาต่อรอง กลยุทธ์การตลาดระหว่างประเทศ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ การตลาดและธุรกิจดิจิทัล การนำเข้าและการส่งออก เรียนรู้หลักการ และภาคปฏิบัติที่สำคัญ เช่นนอกจากนี้ยังมีวิชาที่สามารถเลือกเรียนได้ตามความชอบและความน่าสนใจในมหาวิทยาลัยรังสิตซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นวิชาที่สนุกทันสมัยตอบโจทย์การนำไปใช้ได้จริง

ปริญญาโท-อาชีพ1

จุดเด่นสาขาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ

นักศึกษาได้เรียนรู้หลักการและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจที่ทันสมัย ผ่านกรณีศึกษา / เกมส์ธุรกิจ / วิทยากรจากภาคเอกชนทางด้านการค้าและการลงทุน / การฝึกงานกับบริษัทที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนในการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะการฝึกงานร่วมกับบริษัทพันธมิตร สามารถจัดส่งนักศึกษาไปฝึกงานในโครงการความร่วมมือหลายแห่ง เช่น Thaibev internship Program for ASEAN Students

จบสาขานี้ทำงานอะไร​

อาชีพเมื่อเรียนจบแล้ว สามารถเป็นผู้บริหารในองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ทางด้านธุรกิจระหว่างประเทศ การค้าและการลงทุน เจ้าของกิจการผู้ประกอบการทำธุรกิจในประเทศและต่างประเทศ ผู้ส่งออกและนำเข้าสินค้าและบริการ ทั้งในประเทศกลุ่มยุโรปและมุ่งเน้นไปที่ประเทศในกลุ่ม AEC+6 ใกล้ตัวที่สุดคือกลุ่มประเทศ CLMV และจีน ญี่ปุ่น เป็นต้น

ปริญญาเอก-อาชีพ