rbs.rsu.ac.th

คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรังสิตLogo

6สาขาน่าเรียนคณะบริหารมอรังสิต

สาขาวิชาธุรกิจดิจิตัล

ธุรกิจดิจิทัล คือ การสร้างการออกแบบธุรกิจใหม่ๆ โดยการทำให้โลกดิจิตอลเป็นเหมือนการนำธุรกิจผ่านสื่อออนไลน์ การรู้จักกลไกทางการตลาด การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศต่างๆรวมไปถึงการออกแบบเว็บไซต์ให้มีคุณถาพทำให้ธุรกิจมีคนติดตามรู้จักมากขึ้นกว่าปัจจุบัน ธุรกิจดิจิทัลเรียนอะไรบ้าง   จะสอนในเรื่องการออกแบบงานกราฟฟิกบนสื่อดิจิทัล การออกแบบเว็บไซต์ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นบนอุปกรณ์พกพา เพื่อให้มีความเข้าใจในเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกิดขึ้น

สาขาวิชาการจัดการ

บริหารการจัดการเรียนอะไรบ้างการจัดการก็ตามชื่อเลยครับก็คือการจัดการกับธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจส่วนตัวหรือธุรกิจขนาดใหญ่ดังนั้นเราจะให้ทุกคนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการณ์พฤกติกรรมบุคคลในองศ์การณ์ทฤษฎีองค์การการสื่อสารในองค์การการจัดการสำนักงานการวางแผนและการควบคุมด้านการจัดการภาวะผู้นำและการจัดการธุรกิจขนาดย่อมที่กล่าวมาข้างต้นนั้นคือสิ่งที่เราจะได้จากการเรียนบริหารการจัดการทำไมต้องสาขาวิชาการจัดการ?  สาขา วิชาการจัดการ นี้ถือได้ว่าเป็นความต้องการทางแรงงานสูงมาก เพราะการจัดการมีการเจริญเติบโต และมีการแข่งขันสูงมากในปัจจุบันครับ สาขานี้ เพื่อนๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับพื้นฐานการจัดการที่มีระบบและทันสมัยครับ รวมถึงการเรียนรู้แนวคิดในการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้ประกอบการอย่างสมบูรณ์

สาขาวิชาการเงินและการลงทุน

บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน และการลงทุน เรียนอะไรบ้าง ศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์การลงทุน การวางแผนการเงินขององค์กร การควบคุมการเงิน 
การบริหารสถาบันการเงิน และตลาดหลักทรัพย์ การจัดสรรเงินลงทุนในหลักทรัพย์ การประกันภัย รวมถึง หลักการในการบริหารเงินทั่วไป เพราะการลงทุนธุรกิจมีความเสี่ยง แต่เสี่ยงที่สุด คือการที่ไม่มีความรู้ในเรื่องการลงทุนเกี่ยวกับธุรกิจ เป็นอาชีพที่น่าจับตามองและมีโอกาสได้เงินเดือนสูง การศึกษาสาขาวิชาการเงินและการลงทุน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ในระดับปริญญาตรี นับว่า เป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนารากฐานทางเศรษฐกิจ การพาณิชย์และการเงินของประเทศ โดยหลักสูตรสาขาวิชาการเงินและการลงทุนมุ่งเน้นเพื่อให้ความรู้และพัฒนานักศึกษาให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในทางการบริหารการเงิน ทั้งของภาครัฐบาลและเอกชน เพื่อช่วยในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองสาขาด้านการเงินและการลงทุน  จบมาทำงานอะไร ? สาขานี้สามารถแบ่งออกได้ถึง 4 สายงาน ดังนี้ สายงานธนาคาร (Banking) – นักวิเคราะห์การเงิน (Financial Analyst) – นักวิเคราะห์สินเชื่อ (Credit Analyst) – นักวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Analyst) – นักการธนาคาร (Banker) สายงานบริษัท (Corporate Finance) – เจ้าหน้าที่บริหารทางการเงิน (Financial Officer) – เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน – ผู้ประกอบการ (Entrepreneur) สายงานด้านหลักทรัพย์และวาณิชธนกิจ (Securities and Investment Banking) – นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Securities Analyst) – วาณิชธนากร (Investment Banker) – ผู้ขายตราสารอนุพันธ์ (Derivative Trader) – นักวิเคราะห์ตราสารอนุพันธ์ (Derivative Analyst) สายการจัดกาการรลงทุน (Fund Management) – ผู้จัดการกองทุน (Fund Manager) – ผู้จัดการกองทุนตราสารอนุพันธ์ (Derivative Fund Manager) – ที่ปรึกษาการลงทุน (Investment Advisor) – นักวางแผนทางการเงิน (Financial planner)

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

บริหารโลจิสติกส์ เรียนอะไรบ้างสำหรับใครหลายๆคนที่อาจจะลังเลอยู่ว่าเรียนสาขานี้ดีไหมเรียนยากรึป่าว ไม่ว่าจะเรียนที่ไหนหลักสูตรการเรียนก็จะคล้ายๆกันก็คือน้องปี1ก็ได้เรียนพื้นฐานเหมือนกันในปีต่อมาก็ถึงจะเริ่มเข้าหลักสูตรเฉพาะเช่น การขนส่งและการกระจายสินค้า วัสดุและการบรรจุภัณฑ์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนอุปสงค์และสินค้าคงคลัง การจัดการโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์ เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส์ การค้าการจัดการ เป็นต้น และจากนั้นน้องๆ จะได้เรียนการสัมมนาทางโลจิสติกส์ รวมถึงออกสหกิจศึกษาในชั้นปีที่ 4 โลจิสติกส์เรียนจบแล้วทำงานอะไรได้บ้างอาจจะทำให้ใครหลายคนสงสัยซึ่งหลังจากเรียนจบหลักสูตรในระดับปริญญาตรีแล้ว มาถึงเส้นทางอาชีพและการทำงานบ้าง งานด้านโลจิสติกส์และซับพลายเชน ถือเป็นอีกสายงานที่ตลาดในประเทศและต่างประเทศมีความต้องการบุคลากรเพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับการเติบโตของภาคธุรกิจและบริการ และนี่คือสายงานและตำแหน่งที่น้องๆ บัณฑิตสาขานี้สามารถทำได้

สาขาวิชาการจัดการตลาดดิจิตัลและนวัตกรรมค้าปลีก

บริหารการตลาดมอรังสิตเรียนอะไรบ้างแน่นอนว่าก็ต้องเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการให้เป็นที่รู้จักกับกลุ่มเป้าหมายให้เป็นที่สนใจเพื่อให้มียอดขายที่เพิ่มขึ้นของสินค้าและบริการโดยเราจะศึกษาข้อมูลสินค้าของคู่แข่งเพื่อวิเคราะห์จุดแข็งและจุดด้อยที่ทำให้เราสามารถเอาชนะคู่แข่งได้แล้วแต่ละปีเรียนอะไรบ้างปี1ก็เรียรง่ายๆภาษาไทยเบื้องต้นภาษาต่างประเทศหลักการตลาดปี2เริ่มเป็นหมวดวิชาเฉพาะเรียนในด้านการผลิตปี3ก็จะเรียนเข้มขึ้นในเรื่องของภาษีอาการตลาดดิจิทัลปี4ก็จะไปทางสหกิจแล้วก็ฝึกงาน

สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ

บริหารธุรกิจสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ เรียนอะไรบ้าง
สาขานี้เป็นการเรียนเกี่ยวกับธุรกิจทั่วโลก การซื้อขายกันข้ามประเทศ จะมีเรื่องกฎหมายและวัฒนธรรมเข้ามาใช้ในการทำธุรกิจ มีการคำนวณเงินในสกุลเงินที่ต่างกัน เป็นการเรียนธุรกิจที่กว้างมากเพราะเราเรียนเกี่ยวกับทั่วโลก ดังนั้นภาษาอังกฤษก็สำคัญในการศึกษาสาขานี้การทำงาน : จบไปแล้วสามารถทำงานในบริษัทต่างประเทศ การนำเข้าส่งออกสินค้า หรืออยู่ฝ่ายประสานงานกับต่างประเทศ มากกว่านั้นยังสามารถเป็นนักวิชาการ และนักวิจัยอีกด้วย