081-7056585

ba-rsu@rsu.ac.th

เรียนบริหารที่ไหนดี

บริบทของคณะบริหารในยุคที่เทคโนโลยีที่ก้าวหน้า #ธุรกิจดิจิทัล

ความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในโลกยุคปัจจุบันส่วนหนึ่ง เกิดจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ซึ่งมีผลต่อการดำเนินชีวิตของคนในสังคมสมัยใหม่และเศรษฐกิจโดยรวม นาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพเป็นตัวอย่างของความก้าวหน้าที่เด่นชัดในศตวรรษนี้ ซึ่งเอื้ออำนวยต่อการ พัฒนาประเทศในมิติต่างๆ เช่น การส่งเสริมพลังงานทางเลือก การลดการพึ่งพาแรงงานคนในกระบวนการผลิต และ การแพทย์ที่ทันสมัย

บทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจ ในมิติด้านเศรษฐกิจ สามารถวิเคราะห์ได้ว่าเทคโนโลยีมีบทบาทการพัฒนาครอบคลุม 3 มิติหลักด้วยกันคือ    

เรียนบริหารที่ไหนดี

ในส่วนของผู้ผลิตหรือ ผู้ขาย

เทคโนโลยีช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านต่างๆ เช่น การผลิต โลจิสติกส์ รวมทั้งช่วยลด ต้นทุน โดยเฉพาะจากการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) ซึ่ง หมายถึงความสามารถในการสร้างผลผลิตได้ในคุณภาพและ ปริมาณที่เพิ่มขึ้นแต่ใช้ทรัพยากรหรือปัจจัยการผลิตเท่าเดิม หรือผลิตสินค้าได้ในคุณภาพและปริมาณเท่าเดิมแต่ใช้ทรัพยากรน้อยลง ทั้งนี้เมื่อต้นทุนลดค่าลง ผู้ผลิตก็สามารถตั้งราคาขายที่ถูกกว่า ซึ่งส่งผลดีโดยตรงต่อขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับธุรกิจและระดับประเทศ นอกจากนั้น วัฏจักรผลิตภัณฑ์มีแนวโน้มสั้นลงเนื่องจากเทคโนโลยีการผลิต มีความเจริญก้าวหน้าและแพร่หลายมากขึ้น ดังนั้น ในปัจจุบันและอนาคตจึงมีความจำเป็นที่ทุกประเทศจะต้องมุ่งเน้นพัฒนา เทคโนโลยีเพื่อที่จะสามารถแข่งขันกับประเทศคู่แข่งในตลาดโลกได้

เรียนบริหารที่ไหนดี

ในด้านของการบริโภค

เทคโนโลยีได้เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ทำให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึง สินค้าได้มากขึ้นกว่าในอดีต ส่วนหนึ่งเป็นเพราะราคาสินค้าที่ถูกลง

เรียนบริหารที่ไหนดี

ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

มีแนวโน้มส่งผลในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจในระดับประเทศจากภาคอุตสาหกรรมไปสู่ภาคบริการมากขึ้น นอกจากนั้นภาคธุรกิจยังสามารถใช้อินเตอร์เน็ตและสังคมออนไลน์ (Social Network) ในการพัฒนาการตลาดเพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการลดต้นทุนด้านค่าขนส่งเดินทาง รวมทั้งทำให้ผู้ผลิตทราบถึงความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น จนทำให้เกิดการผลิตสินค้าใหม่ๆ และการเพิ่มมูลค่าสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค นอกจากนั้นอินเตอร์เน็ต ยังทำให้ผู้บริโภครับรู้ข้อมูลของสินค้าง่ายขึ้น และสามารถแสดงความคิดเห็นทั้งในด้านบวกและด้านลบต่อสินค้าได้ ทำให้มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าและบริการโดยตรง

เรียนบริหารที่ไหนดี

บริบทของคณะบริหาร

ในฐานะของคณะบริหาร ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ทำให้ในระบบต่างๆต้องการ คน สำหรับการทำงานน้อยลง แรงงานไร้ฝีมือก็ว่างงานมากขึ้นทุกวัน เราเองในฐานะนักศึกษาคณะบริหารจึงต้องเตรียมความรู้เพื่อก้าวตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ในโลกที่เต็มไปด้วยการแทนที่ด้วยเทคโนโลยี คณะบริหารยังน่าเรียนอยู่ไหม… ตอบเลยว่ายังน่าเรียนอยู่มาก เพราะต่อให้เรามีเทคโนโลยีที่เก่งแค่ไหน โลกของของเราก็ยังต้องการมนุษย์เพื่อมาบริหารเทคโนโลยีเหล่านั้นอยู่ ในท้ายที่สุดแล้วมนุษย์ก็เป็นผู้ผลิตเทคโนโลยีเหล่านั้น จะกล่าวว่ามนุษย์ฉลาดน้อยกว่า AI ก็คงไม่ถูก แล้วเราควรเลือกเรียนบริหารที่ไหนดี? เพื่อตอบโจทย์โลกเทคโนโลยี ก็ต้องเป็นคณะบริหารที่สอนในเราสามารถใช้วิชาบริหารควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยีต่างๆ เช่น สาขาธุรกิจดิจิทัล คณะบริหารม.รังสิต ที่สอนให้นักศึกษาเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีต่างๆเพื่อปรับใช้กับการบริหาร และยังสอนให้นักศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆรอบตัว เพื่อเพิ่มทักษะพิเศษให้กับนักศึกษาแต่ละคน คณะบริหารที่ตอบโจทย์ก็ต้องสอนการรับมือกับความเสี่ยงที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีให้กับนักศึกษาด้วย เพื่อการเรียนรู้และการนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความเสี่ยงที่มากับเทคโนโลยี  ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีก็อาจมีอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม อาทิ การใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาอุปกรณ์สาหรับก่อการร้ายที่มีความรุนแรง หรือ ภัยที่มาพร้อมกับความแพร่หลายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยเฉพาะอินเตอร์เน็ต เช่น การเผยแพร่ข้อมูลเท็จหรือข้อมูลที่เป็นอันตรายต่อสาธารณะ และการจารกรรมข้อมูล

#บริหารรังสิต #RBSRSU #Dek65 #มอรังสิต #ธุรกิจดิจิทัล

contact

โทร : 02-791-6000
หรือโทร : 081-7056585
แฟ็กซ์ : 02-791-5577
อีเมล : ba-rsu@rsu.ac.th
Line @rbsrsu

Address

มหาวิทยาลัยรังสิต เลขที่ 52/347
หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน
ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

 

Link

มหาวิทยาลัยรังสิต
สำนักงานทะเบียนมหาวิทยาลัยรังสิตบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรังสิต
TJ
QA 
RBS

Follow Us

© Rangsit Business University

Scroll to Top