rbs.rsu.ac.th

คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรังสิตLogo

บริหารธุระกิจมีสาขาอะไรบ้าง?

1. การจัดการโลจิสติกส์ (Logistics Management)

 บริหารธุรกิจมีสาขาการจัดการโลจิสติกส์ (Logistics Management)นี้เป็นสาขาที่คนเริ่มจะเรียนกันมากขึ้น เพราะความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และการพัฒนาของประเทศต่าง ๆ ที่สามารถทำธุรกิจกันได้ง่ายขึ้น ดังนั้นจึงมีการขนส่งสินค้าต่าง ๆ มากขึ้น มากกว่านั้นก็ส่งสินค้ากันข้ามประเทศ จึงต้องมีคนที่มีความรู้เรื่องระบบกฎหมายการขนส่ง และวางแผนบริหารงานในระบบต่าง ๆทุกวันๆ วันจะมีคนสั่งซื้อของออนไลน์นะล้านครั้งทั่วโลก สาขาการจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชนเลยเป็นสาขาที่มีคนต้องการตัวสูงมาก เพราะเข้าใจระบบการขนส่ง การจัดคลัง การจัดซื้อ ที่เป็นส่วนสำคัญจองธุรกิจ สาขานี้จะสอนเกี่ยวกับ การจัดคลังสินค้า การจัดซื้อ การกระจายสินค้า การบริหารการผลิต ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งจำเป็นของธุรกิจ

2. การจัดการโลจิสติกส์ (Logistics Management)

บริหารธุจกิจมีสาขา การจัดการโลจิสติกส์ (Logistics Management) สาขาที่ทำให้เราเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการตลาดดิจิทัลที่เป็นสิ่งที่สำคัญมากในยุคที่คนหลายคนอยู่ในโลกออไลน์มากกว่าโลกออฟไลน์ เราจะรู้เรื่องของการวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้า การค้าขายด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การใช้วิธีการทำการตลาดต่างๆ ในโลกออนไลน์ การวางแผนและการจัดการการตลาดดิจิทัล ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากของธุรกิจค้าขายออนไลน์ ในยุคที่คนก้มหน้ามองคนในจอมากกว่ามองคนตรงหน้าถ้าเราไม่รู้วิธีทำการตลาดออนไลน์ และลูกค้าที่ไหนจะมาซื้อของเรา

3. สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล (Digital Business)

บริหารธุรกิจมีสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล (Digital Business)เมื่อเราเปิดโทรศัพท์ขึ้นมาเราจะเป็นแอพพลิเคชั่นต่างๆ มากมาย และเวลาเราหาอะไรใน Google เราจะเว็บไซต์หลากหลายบนจอเรา เคยสงสัยกันมั้ยว่าแอพพลิเคชั่นหรือเว็บพวกนั้นเขาสร้างหรือทำขึ้นมากันได้ยังไง สาขาที่จะตอบให้กับเรา สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลของจะสอนเราเรื่องการใช้เครื่องดิจิทัลต่างๆในโลกออนไลน์ ทั้งสอนการสร้างเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น ใช้เครื่องไม้เครื่องมือต่างให้เราทำธุรกิจในโลกออนไลน์ได้ดีขึ้น และยังสอนไปถึงการวางแผนธุรกิจดิจิทัล การออกแบบธุรกิจ การตลาดออนไลน์ เทคโนโลยีล้ำสมัย นวัตกรรมสำหรับธุรกิจดิจิทัล

4.สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Management)

บริหารธุรกิจมีสาขาสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Management) เป็นหลักสูตรที่จะสอนให้เรามีความรู้ด้านการทำธุรกิจระหว่างประเทศ ทั้งความรู้ด้านการตลาดระหว่างประเทศ ด้านการเงินการลงทุน ด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ด้านการเป็นผู้ประกอบการ และด้านธุรกิจดิจิทัล เพื่อสามารถนำไปใช้ในการทำธุรกิจกับประเทศอื่นๆ ได้เป็นหนึ่งในหลักสูตรการศึกษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดที่วิทยาลัยนานาชาติ เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่ครอบคลุมทุกแง่มุมของการดำเนินธุรกิจในระดับสากล หลักสูตรนำเสนอประเด็นทางธุรกิจที่หลากหลายใน ด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ การค้าสากล การเงินและการตลาดระหว่างประเทศ การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

 

 

5.สาขาการจัดการ (Management)

บริหารธุรกิจมีสาขาการจัดการ (Managementมีเทคนิควิธีการจัดการ มีภาวะผู้นำ คุณธรรมและจริยธรรม และสามารถจัดการงานธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพศึกษาภาพรวมวิธีการบริหารจัดการองค์กร ทั้งในภาครัฐ และภาคเอกชน ศึกษาเรื่องของการวางแผน หลักของการบริหารจัดการ วิธีการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
เพื่อให้มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจทางด้านการจัดการธุรกิจได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ขององค์กร อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเรียนรู้แนวคิดในการเป็นผู้ประกอบการ บริหารธุรกิจมีสาขาการจัดการ(Management)ทุกบริษัทจำเป็นต้องมีคนที่มีความสามารถในการจัดการและบริหารส่วนต่างๆ ของธุรกิจเพื่อจะทำให้ธุรกิจยังดำเนินต่อไปได้ สาขาการจัดเลยเป็นสาขาที่มีความต้องการในตลาดสูง สาขานี้จำจะได้เรียนรู้ทั้งการเป็นผู้ประกอบการ พฤติกรรมบุคคลในองค์การ ทฤษฎีองค์การ การสื่อสารในองค์การ การวางแผนและการควบคุมด้านการจัดการ และอื่นๆ

6.สาขาการเงินและการลงทุน(Finance and Investment)

บริหารธุรกิจมีสาขาการเงินและการลงทุน(Finance and Investmentการเงินและการลงทุนเป็นหนึ่งในสาขาในคณะบริหารธุรกิจที่น่าสนใจมาก เพราะเป็นสาขาที่สอนเกี่ยวกับความรู้ด้านการเงินที่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันของเรา ไม่ว่าจะเป็นประวัติความเป็นมาของเงิน การวางแผนการเงิน การวิเคราะห์เรื่องการเงิน และสาขานี้ยังสอนเรื่องการลงทุน ทั้งเรื่องสถาบันการเงิน การวิเคราะห์การลงทุน การฝึกเล่นหุ้น การค้าทองคำ และอีกหลายๆ อย่างที่น่าสนใจเกี่ยวกับการลงทุน ถ้าเรียนสาขาการเงินและการลงทุนจาก ม. รังสิต จะรับรองได้เลยว่าจะมีความสามารถด้านการเงินและการลงทุนมากขึ้นอย่างแน่นนอนและการลงทุน ศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์การลงทุน การวางแผนการเงินขององค์กร การควบคุมการเงิน การบริหารสถาบันการเงิน และตลาดหลักทรัพย์ การจัดสรรเงินลงทุนในหลักทรัพย์ การประกันภัย รวมถึง หลักการในการบริหารเงินทั่วไป