081-7056585

ba-rsu@rsu.ac.th

บริหารคน xyz1

 ในการ บริหารคน นั้น  มีการนำทฤษฎีเชิงจิตวิทยามาใช้จำนวนมาก เพราะการบริหารเป็นการทำงานกับ คนการศึกษาทฤษฎีจิตวิทยาที่เกี่ยวกับการควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์มาใช้ในการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน  และภาวะผู้นำ  จึงเป็นประโยชน์อย่างมากต่อผู้บริหาร วันนี้คณะบริหารจึงอยากแนะนำทฤษฎีที่น่าสนใจมาฝาก

บริหารคน ด้วยทฤษฎี X, Y, Z   #บริหารธุรกิจ

บริหารคน xyz2

เริ่มจากทฤษฎี X และ Y

 Donglas Mc Gregor ได้ค้นพบแนวคิด พฤติกรรมองค์การ”  และสรุปว่า กิจกรรมการบริหารจัดการล้วนมีสาเหตุมาจากทฤษฎีพฤติกรรของมนุษย์ ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎี และทฤษฎี คือ

1.ทฤษฎี X คือคนประเภทเกียจคร้าน ทฤษฎีนี้มองคนในแง่ลบ คนจะทำงานเมื่อมีกฎระเบียบมาบังคับ และต้องจ่ายค่าตอบแทนจึงจะทำงาน หลายบริษัทบริหารบุคลากรโดยใช้ทฤษฎีนี้ ซึ่งดูเหมือนจะได้ผลลัพธ์ที่ดี แต่ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับบุคลากรกลับไม่ดีตาม

2.ทฤษฎี Y คือคนประเภทขยัน ควรมีการกำหนดหน้าที่การงานที่เหมาะสม ท้าทายความสามารถ  สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเชิงบวก ทฤษฎีนี้ให้ความสำคัญกับบุคคลากร มองคนในแง่บวก ส่งเสริมให้คนพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพเพิ่มขึ้นจนกระทั้งบรรลุตามเป้าหมายขององค์กร มองคนเป็นจุดศูนย์กลาง แต่ในความเป็นจริงในองค์กร มักมีบุคลากรที่มีความหลากหลายทางพฤติกรรมดังนี้การจะใช้ทฤษฎี Y เพียงอย่างเดียวในการบริหารคน  จึงอาจประสบปัญหาหลายอย่างและไม่บรรลุผลตามที่ตั้งใจไว้ 

บริหารคน xyz3

ทฤษฎี คืออะไร

William G. Ouchi ได้รวมเอาหลักการของทฤษฎี X และ Y เข้าด้วยกัน คือ องค์การต้องมีหลักเกณฑ์ที่ควบคุมมนุษย์ แต่มนุษย์ก็รักความเป็นอิสระและมีความต้องการ หน้าที่ของผู้บริหารจึงต้องปรับเป้าหมายขององค์การให้สอดคล้องกับบุคคลในองค์การ

ซึ่งทฤษฎี Z คือ การบริหารงานแบบญี่ปุ่น ที่มีลักษณะเด่น 7 ประการ

1.การจ้างงานตลอดชีพ เพื่อให้พนักงานมีความผูกพันกับองค์กร  และมีความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์ก

2.การประเมินผลงาน เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาระดับสูง ที่จะต้องประเมินผลงานผู้ใต้บังคับบัญชา และจะมีการให้รางวัลการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบ

3.การเลื่อนตำแหน่งแบบช้าๆ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงาน

4.การทำงานที่ถนัด พนักงานจะทำงานตรงกับความถนัด และความสามารถของตนเอง

5.มีการควบคุมแบบไม่เด่นชัด มักใช้การควบคุมที่ไม่เป็นทางการ โดยใช้สมุดคู่มือการปฏิบัติงาน การให้รายละเอียดหรือการอธิบายการทำงาน

6.การร่วมตัดสินใจ โดยรับฟังข้อคิดเห็นจากทุกๆคนที่เกี่ยวข้องก่อนการตัดสินใจ

7.ความผูกพันทั้งหมด เน้นการประสานงานต่างๆ เน้นพึงพากันมากกว่าการที่ต่างคนต่างอยู่

แนวคิดนี้เป็นรวมกันระหว่าง ทฤษฎี X และ ทฤษฎี Y เป็นการตีกรอบกฎระเบียบและข้อบังคับให้เหมาะสมกับความไว้วางใจในตัวของบุคลากรในองค์กร หากองค์กรสามารถนำทฤษฎีนี้ไปปฏิบัติให้เห็นผล ก็อาจจะเกิดคุณค่าภายในองค์กรสูงสุด

#บริหารรังสิต #RBSRSU #Dek65 #มอรังสิต #บริหารธุรกิจ

contact

โทร : 02-791-6000
หรือโทร : 081-7056585
แฟ็กซ์ : 02-791-5577
อีเมล : ba-rsu@rsu.ac.th
Line @rbsrsu

Address

มหาวิทยาลัยรังสิต เลขที่ 52/347
หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน
ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

 

Link

มหาวิทยาลัยรังสิต
สำนักงานทะเบียนมหาวิทยาลัยรังสิตบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรังสิต
TJ
QA 
RBS

Follow Us

© Rangsit Business University

Scroll to Top