Previous
Next

คณะบริหารธุรกิจมุ่งเน้นในการผลิตบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ตรงกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ เป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมในด้าน ความรู้ ทักษะ คุณธรรมและความเป็นสากล เพื่อออกไปรับใช้สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงมีความสามารถในการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ประกอบการได้ ประกอบด้วย 6 สาขา

DIGITAL BUSINESS Rangsit

 สาขาธุรกิจดิจิทัล DBS 

      การสร้างการออกแบบธุรกิจใหม่ โดยการทำให้โลกดิจิทัลเป็นเหมือนการนำธุรกิจผ่านสื่อออนไลน์ การรู้จักกลไกทางการตลาด การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศต่างๆการออกแบบเว็บไซต์ให้มีคุณภาพทำให้ธุรกิจมีคนติดตามรู้จักมากขึ้นกว่าปัจจุบัน ธุรกิจดิจิทัล สอนในเรื่องการออกแบบงานกราฟฟิกบนสื่อดิจิทัล การออกแบบเว็บไซต์ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การพัฒนาเว็บ และแอปพลิเคชั่นบนอุปกรณ์พกพา เพื่อให้มีความเข้าใจในเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกิดขึ้น

  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ IBA

    เป็นสาขาที่ตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจมากตามการเติบโตของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจประเทศไทย สาขานี้เน้นการสร้างบุคลากรที่ประกอบอาชีพอยู่ในสถานประกอบการ ให้เป็นบัณฑิตที่มีความสามารถสู่ทั้งภาคการพาณิชย์และภาคอุตสาหกรรม โดยเป็นสาขาที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในด้านการบริหารจัดการระบบงานต่างๆ ในองค์การพาณิชย์ และอุตสาหกรรมต่างๆ เน้นการแข่งขันในตลาดระหว่างประเทศ ได้แก่ การจัดการด้านการตลาด การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการโซ่อุปทาน การจัดการโลจิสติกส์ การเงินระหว่างประเทศ กฎหมายระหว่างประเทศ กฎเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติของแต่ละภูมิภาค การส่งออกนำเข้า การจัดการเชิงกลยุทธ์ วัฒนธรรมระหว่างประเทศ ภาษาสำคัญที่ต้องใช้ในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ เช่นภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่น เป็นต้น

INTERNATIONAL BUSINESS ADMINISTRATION Rangsit
MANAGEMENT Rangsit

สาขาวิชาการจัดการ MGT

   ในปัจจุบันการพัฒนาเครื่องมือทางการจัดการได้มีการปรับเปลี่ยนพัฒนาเพิ่มเติมไปตามภาวะเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และระดับการแข่งขันของโลก ดังนั้นสาขาวิชาการจัดการจะเรียนเกี่ยวกับกระบวนการบริหารการจัดการความรู้ แนวคิด ทฤษฎี และกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อนำไปประยุกต์ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพการพัฒนาองค์การ การจัดการเชิงกลยุทธ์ หลักการบริหารองค์กร การตัดสินใจทางธุรกิจ การวางยุทธศาสตร์ขององค์กรและทักษะสำหรับผู้ต้องการมีกิจการเป็นของตนเอง สาขาวิชาการจัดการจะเรียนรู้หัวข้อหลักๆ ดังนี้

  • การเป็นผู้ประกอบการ
  • พฤติกรรมบุคคลในองค์การ
  • ทฤษฎีองค์การ
  • การสื่อสารในองค์การ
  • การจัดการสำนักงาน
  • การวางแผนและการควบคุมด้านการจัดการ
  • การจัดการธุรกิจขนาดย่อม

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน LSM

   การจัดการโลจิสติกส์เป็นอีกหนึ่งแขนงในสายการผลิต และสายการค้า เรียกว่า Supply Chain หรือห่วงโซ่อุปทาน  เป็นทั้งการขนส่ง การผลิต การคลังสินค้า การจัดซื้อจัดหา เป็นตัวช่วยอย่างหนึ่งที่จะทำให้สายการผลิตทั้งหมด มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่นการตรงต่อเวลา และความถูกต้องของสินค้า และทำให้เกิดการลดต้นทุนได้  จัดการตั้งแต่หาวัตถุดิบ เริ่มผลิต จนถึงมือผู้บริโภค ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เน้นการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะด้านการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ด้านเทคโนโลยี และด้านการบริหาร เพื่อผลิตบุคลากรสำหรับสายงานการจัดการโลจิสติกส์ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความเข้าใจในธุรกิจมีความสามารถทางการวิเคราะห์การประยุกต์ใช้องค์ความรู้แบบบูรณาการ และการทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยจะเรียนเกี่ยวกับ การบริหารจัดการทั่วไป การจัดการทรัพยากรมนุษย์ บัญชี  พื้นฐานโลจิสติกส์ การจัดการคลังสินค้า การจัดการ Supply Chain การบริการโลจิสติกส์ การนำเข้า ส่งออกสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องการตรงต่อเวลา ความถูกต้องของสินค้า

LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT Rangsit
DIGITAL MARKETING AND RETAIL INNOVATION Rangsit

สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล และนวัตกรรมค้าปลีก DMR

    มุ่งเน้นการเรียนรู้ เข้าใจ และสร้างทักษะในการคิดวิเคราะห์ และกำหนดกลยุทธ์การตลาดอย่างสร้างสรรค์ ตลอดจนสร้างความรู้ที่เกี่ยวข้องถึงหลักการตลาด รวมทั้ง การศึกษาถึงความสำคัญของผู้บริโภค การวิจัยตลาด การบริหารผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจำหน่าย และการส่งเสริมการตลาด และยังศึกษาถึงปัจจัยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารการตลาดที่ดี ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินงานด้านการตลาดในองค์กรธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จสร้างนักบริหารธุรกิจหัวคิดทันสมัย ที่เข้าใจโลกของตลาดอย่างแท้จริงมุ่งเน้นการเรียนรู้ เข้าใจ และสร้างทักษะในการคิดวิเคราะห์ และกำหนดกลยุทธ์การตลาดอย่างสร้างสรรค์เรียนรู้เรื่องราวของการตลาดแบบเจาะลึกในทุกมิติ อัปเดตทุกเทรนด์มาแรง เข้าใจโลกของการตลาดได้อย่างชัดเจนมีกิจกรรมเสริมหลักสูตร โครงการส่งเสริมด้านการตลาดมากมายทีมอาจารย์มืออาชีพและประสบการณ์การสอนการตลาดมากกว่า 10 ปีสามารถทำงานได้หลากหลาย ทั้งในองค์กรรัฐ และบริษัทเอกชนชั้นนำสร้างประสบการณ์ และเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการหลักสูตรได้

สาขาวิชาการเงิน และการลงทุน FIN

     ศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์การลงทุน การวางแผนการเงินขององค์กร การควบคุมการเงิน การบริหารสถาบันการเงิน และตลาดหลักทรัพย์ การจัดสรรเงินลงทุนในหลักทรัพย์ การประกันภัย รวมถึง หลักการในการบริหารเงินทั่วไป แนวทางในการประกอบอาชีพ นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาการเงิน และการลงทุน สามารถประกอบอาชีพ พนักงานธนาคาร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ นักการเงินในหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน นักการเงินบริษัทเงินทุน นักการเงินบริษัทหลักทรัพย์ เจ้าหน้าที่การเงิน บริษัทประกันภัย ที่ปรึกษาการลงทุน

FINANCE AND INVESTMENT Rangsit