081-7056585

ba-rsu@rsu.ac.th

หลักสูตรปริญญาตรี

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

Previous
Next
MGTบริหารมอรังสิต

สาขาวิชาการจัดการ
(Management)

การศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ในระดับปริญญาตรีนับว่าเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนารากฐานในระบบเศรษฐกิจ ของประเทศ

โดยหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการมุ่งเน้นเสริมสร้างความรู้และพัฒนานักศึกษา
ให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในทางการบริหารจัดการทั้งองค์การภาครัฐบาลและเอกชน
เพื่อช่วยในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรือง

ชื่อปริญญา

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)

บธ.บ. (การจัดการ)

Bachelor of Business Administration (Management)

B.B.A. (Management)

แผนการเรียน/โครงสร้างหลักสูตร

4 ปี 126หน่วยกิต

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

หลักสูตร 4 ปี 238,400.-

สาขานี้ถือได้ว่าเป็นความต้องการทางแรงงานสูงมาก
เพราะการจัดการมีการเจริญเติบโต และมีการแข่งขันสูงมากในปัจจุบัน สาขานี้ เพื่อนๆ จะได้เรียนรู้พื้นฐานการจัดการที่มีระบบและทันสมัยค่ะ
รวมถึงการเรียนรู้แนวคิดในการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้ประกอบการอย่างสมบูรณ์
สาขาวิชาการจัดการ แบ่งการศึกษา ออกเป็น 3 แขนงวิชา ได้แก่
(1) แขนงวิชา การจัดการทั่วไป
(2) แขนงวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์
(3) แขนงวิชา การเป็นผู้ประกอบการ

สาขาวิชาการจัดการสำคัญอย่างไร

สาขานี้สำคัญมาก ถือได้ว่าเป็นความต้องการทางแรงงานสูงมากเพราะการจัดการมีการเจริญเติบโต และมีการแข่งขันสูงมากในปัจจุบัน สาขานี้เพื่อนๆ จะได้เรียนรู้พื้นฐานการจัดการที่มีระบบและทันสมัยค่ะรวมถึงการเรียนรู้แนวคิดในการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้ประกอบการอย่างสมบูรณ์ สาขาวิชาการจัดการ แบ่งการศึกษา ออกเป็น 3 แขนงวิชา ได้แก่
(1) แขนงวิชา การจัดการทั่วไป แขนงวิชาการจัดการทั่วไป
ทุกองค์การ ต้องการนักบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและการแข่งขันหากมีความรู้ในด้านต่าง ๆ เหล่านี้ จะช่วยให้องค์กรเติบโตต่อไปในอนาคต เช่น
การจัดการสำนักงาน ภาวะผู้นำ การบริหารโครงการ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ การบริหารความเสี่ยง การจัดการเชิงกลยุทธ์ โอกาสประกอบอาชีพ
• ผู้บริหาร / พนักงาน ฝ่ายการบริหารงานในสถานประกอบการเอกชน
• ผู้บริหาร / พนักงาน ฝ่ายการบริหารงานในหน่วยงานของรัฐ
(2) แขนงวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ทุกบริษัท ต้องมีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือที่รู้จักกันแบบง่ายๆว่า ฝ่ายบุคคล
หน้าที่หลักคือ เพื่อสรรหาคนเก่ง คนที่เหมาะกับงาน บริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ พัฒนาคนและรักษาคนที่มีความสามารถไว้กับองค์กร
โอกาสประกอบอาชีพ
• นักบริหารงานบุคคล/นักบริหารทรัพยากรมนุษย์
• ลักษณะการทำงาน เช่น การสรรหาคัดเลือกพนักงาน, การฝึกอบรมและพัฒนา, แรงงานสัมพันธ์, เงินเดือนและค่าตอบแทน, ความปลอดภัยในการทำงาน
(3) แขนงวิชา การเป็นผู้ประกอบการเรียนรู้เพื่อเป็นผู้ประกอบการ และเจ้าของธุรกิจรุ่นใหม่ จะได้องค์ความรู้ เช่น นวัตกรรมและกลยุทธ์ธุรกิจ การจัดการธุรกิจครอบครัว การคิดเชิงออกแบบ การฝึกปฏิบัติสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ

– การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)
– พฤติกรรมบุคคลในองค์การ (Human Behavior in Organization)
– ทฤษฎีองค์การ (Organization Theory)
– การสื่อสารในองค์การ (Organization Communication)
– การจัดการสำนักงาน (Office Management)
– การวางแผนและการควบคุมด้านการจัดการ
(Management Planning and Control)
– ภาวะผู้นำ (Leadership)
– การจัดการธุรกิจขนาดย่อม (Small Business Management)

บริหารธุรกิจสาขาการจัดการ ดัวยปัจจุบันการพัฒนาเครื่องมือทางการจัดการได้มีการปรับเปลี่ยน
พัฒนาเพิ่มเติมไปตามภาวะเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และระดับการแข่งขันของโลก
จึงทำให้สาขาวิชาการจัดการได้เห็นถึงความสำคัญของการปรับปรุงหลักสูตร
โดยมุ่งเน้นที่จะผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความเข้าใจในองค์ความรู้พื้นฐานที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจ
การบริหารจัดการ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของเศรษฐกิจ สังคมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
ความเป็นผู้นำ และการมีจริยธรรมในการดำเนินงานในยุคโลกาภิวัตน์ นอกจากนี้ยังส่งเสริมและสนับสนุน
ที่จะให้บัณฑิตมีแนวคิดของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur Mind) อีกด้วย

– ผู้บริหาร / พนักงาน ฝ่ายการบริหารงานในสถานประกอบการเอกชน (Management in private enterprises)
– ผู้บริหาร / พนักงาน ฝ่ายการบริหารงานในหน่วยงานของรัฐ (Administration Department)
– ผู้บริหารงานลูกค้า (ACCOUNT EXECUTIVE)
-ที่ปรึกษาด้านการจัดการ (Management Consulting)
– นักพัฒนาองค์กร (Organization Development)

DBSบริหารมอรังสิตcrop

สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
(Digital Business)

สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล เป็นสาขาที่เปิดใหม่กำลังมาแรงในช่วงนี้เป็นการตลาดผสมผสานกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยในช่วงนี้และนำความรู้นี้ไปใช้ต่อยอดในกิจการต่างๆได้อย่างมากมายไม่จำเป็นต้องไปในทางออนไลน์อย่างเดียว สาขาธุรกิจดิจิทัล เป็นสาขาที่มีคุณค่าตอนการศึกษาในสมัยนี้ที่ต้องใช้ช่วยเพิ่มยอดขายทางกิจการต่างๆ

สาขา ธุรกิจดิจิทัล ของเรามีการเรียนรู้เรื่องยุคสมัยของประเทศ(ปัจจุบัน 4.0) และมีการใช้งานเครื่องมือต่างๆที่ทันสมัยอยู่ตอนนี้มีการเรียนรู้เชิงลึกในตลาดออนไลน์สาขา ธุรกิจดิจิทัล ของมีเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการเรียนรู้อีกมากมายที่ให้คุณ

ชื่อปริญญา

บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจดิจิทัล)

บธ.บ. (ธุรกิจดิจิทัล)

Bachelor of Business Administration (Digital Business)

B.B.A. (Digital Business)

แผนการเรียน/โครงสร้างหลักสูตร

4 ปี 126หน่วยกิต

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

หลักสูตร 4 ปี 238,400.-

ธุรกิจดิจิทัล คือ เป็นเหมือนการทำ ธุรกิจ ผ่านสื่อออนไลน์ การรู้จักกลไกทางการตลาด การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศต่างๆ ให้มีความพร้อมใช้งาน ธุรกิจดิจิทัล นั้นจะโยงไปถึงการออกแบบเว็บไซต์ ให้มีคุณภาพ ทำให้ธุรกิจ ของเรามีคนติดตาม รู้จักมากขึ้นกว่าปัจจุบัน การเรียนรู้เกี่ยวกับ Facebook การเก็บสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ ธุรกิจดิจิทัล ยังช่วยให้ธุรกิจของเรา เจริญไปในทิศทางที่ดี กว่าปัจจุบันอีกด้วย

Digital Business สาขาธุรกิจดิจิทัล (DBS) คณะ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดการเรียนการสอนที่มีจุดมุ่งหมายที่จะสอนให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ ธุรกิจดิจิทัล ควบคู่ความรู้ด้านหลักการ การจัดการ และโครงสร้างของศาสตร์ทางธุรกิจ เพื่อให้สามารถนำ ธุรกิจดิจิทัล มาประยุกต์ใช้กับระบบงานธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Digital Platform จะสอนในเรื่องของการออกแบบงานกราฟิกบนสื่อดิจิทัล การออกแบบเว็บไซต์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา เครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับธุรกิจ และไอโอทีสำหรับ ธุรกิจดิจิทัล เพื่อให้มีเข้าใจในเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นและการออกแบบที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีเหล่านี้ซึ่งมีส่วนช่วยให้มนุษย์สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ ตลอดจนมีความชำนาญในการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อพัฒนาและสร้างสรรค์งานศิลปะที่ทันสมัยและนำเสนอผลงานในอนาคตที่ใช้ในการประกอบอาชีพต่อไปอย่างประสบผลสำเร็จ

Digital Strategy หรือ “กลยุทธ์ดิจิทัล” นั้นจะเป็นกลยุทธ์ที่ใช้ในการบรรลุแผนทิศทางตามแนวทางจากกลยุทธ์ระดับองค์กร โดยมองเน้นเรื่องของ การพาณิชย์ดิจิทัล กฎหมาย จริยธรรม และ การจัดการความปลอดภัยของข้อมูลทางธุรกิจ การจัดการข้อมูลและฐานข้อมูล การบริหารโครงการ ธุรกิจดิจิทัล การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่เป็นหลัก โดยเป็นในลักษณะของการที่เราจะมองว่าเราจะใช้กลยุทธ์ในการขยายการตลาด (Market Expansion) ขยายส่วนแบ่งทางการตลาด (Market Penetration) พัฒนาการตลาด (Market Development) พัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development) หรือขยายไปสู่ธุรกิจอื่น (Diversification) นั่นเอง

Digital Business Innovation Digital Business Innovation คือการออกแบบให้สามารถตอบสนอง ผ่าน user interfaces ที่ถูกออกแบบมาให้สามารถปรับเปลี่ยนขนาดได้ตามรูปแบบของหน้าจออุปกรณ์ที่ใช้ ถือเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของประสบการณ์ของผู้ใช้งานผ่านอุปกรณ์ที่หลากหลาย เราก็จะเน้นการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับเครื่องมือดิจิทัลสำหรับการตลาดและการสร้างแบรนด์ นวัตกรรมและกลยุทธ์สำหรับ ธุรกิจดิจิทัล สัมมนาธุรกิจดิจิทัล การจัดการเนื้อหาสำหรับ ธุรกิจดิจิทัล เป็นหลัก

Business Unit – การเรียนการสอนของ Digital Business เน้นการเรียนโดยเอาผู้เรียนเป็นสำคัญ
โดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากทฤษฏีทางธุรกิจดิจิทัลต่างๆและนำไปประยุกต์ใช้งานกับธุรกิจจริง
โดยเอากรณีศึกษาของธุรกิจดิจิทัลที่นำ Digital Business มาใช้เป็นหลัก

INNOVATION Business – การเรียนของDigital Business ผลลัพท์สุดท้ายเน้นสร้างผู้ประกอบการ Star upรุ่นใหม่ที่เน้นการสร้างนวัตกรรมเพื่อปลี่ยนธุรกิจ เปลี่ยนสังคม และ เป็นโลก ในด้านใดด้านหนึ่ง
โดยเริ่มสร้างจากแนวความคิดของผู้เรียนเป็นหลักให้เป็นผู้ที่เรียนรู้และสร้างนวัตกรรมต่างๆ ได้ด้วยตนเองไม่ปิดกั้นความคิดในกรอบแนวคิดการเรียนรู้เดิมๆ

EASY AND SIMPLE – หลักการเรียนการสอนของ Digital Business สำหรับการออกแบบเว็บไซต์และระบบWeb Application
ใช้หลักการออกแบบ Web Reponsive บนพื้นฐาน UX/UI เน้นผู้ใช้งานง่าย เป็นหลักและเกิดประโยชน์สูงสุด

– นักออกแบบและดูแลระบบเว็บไซต์
– นักพัฒนาโปรแกรมบนเว็บไซต์
– นักพัฒนา ธุรกิจดิจิทัล
– นักวางแผนกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล
– นักการตลาดออนไลน์
– นักสื่อสารการตลาดออนไลน์
– เจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการใหม่ (Start up)
– เจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการด้าน IT
– ผู้ดูแลระบบสารสนเทศในองค์กร
– ผู้จัดการโครงการเทคโนโลยีดิจิทัล
– เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาดดิจิทัล

FINบริหารมอรังสิตcrop

สาขาวิชาการเงินและการลงทุน
(Finance and Investment)

การศึกษาสาขาวิชาการเงินและการลงทุน ในระดับปริญญาตรี นับว่า เป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนารากฐานทางเศรษฐกิจ การพาณิชย์และการเงินของประเทศ
 
โดยหลักสูตรสาขาวิชาการเงินและการลงทุนมุ่งเน้นเพื่อให้ความรู้และพัฒนานักศึกษาให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในทางการบริหารการเงิน ทั้งของภาครัฐบาลและเอกชน เพื่อช่วยในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรือง

ชื่อปริญญา

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการลงทุน)

บธ.บ. (การเงินและการลงทุน)

Bachelor of Business Administration (Finance and Investment)

B.B.A. (Finance and Investment)

แผนการเรียน/โครงสร้างหลักสูตร

4 ปี 126หน่วยกิต

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

หลักสูตร 4 ปี 238,400.-

สาขาวิชาการเงิน และการลงทุน ศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์การลงทุน การวางแผนการเงินขององค์กร การควบคุมการเงิน
การบริหารสถาบันการเงิน และตลาดหลักทรัพย์ การจัดสรรเงินลงทุนในหลักทรัพย์ การประกันภัย รวมถึง หลักการในการบริหารเงินทั่วไป

เนื่องดัวยปัจจุบันการพัฒนาเครื่องมือทางการเงินและการลงทุนได้เปลี่ยนแปลงไปตามภาวะเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และกระแสการเงินของโลก จึงทำให้สาขาการเงินและการลงทุนได้เห็นถึงความสำคัญของการปรับปรุงหลักสูตร โดยมุ่งเน้นที่จะผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความเข้าใจในองค์ความรู้พื้นฐานที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจ การเงินและการลงทุน เพื่อตอบสนองความต้องการของเศรษฐกิจ สังคมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม ความเป็นผู้นำ และการมีจริยธรรมในการดำเนินงานในยุคโลกาภิวัตน์ นอกจากนี้ยังส่งเสริมและสนับสนุน ที่จะให้บัณฑิตมีแนวคิดของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur Mind) อีกด้วย

– การเงินส่วนบุคคล (Personal Finance)
– การดำเนินงานธนาคารพาณิชย์
– การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการเงิน
– การจัดการสถาบันการเงิน
– การประกันวินาศภัยทางทะเล
– การประกันวินาศภัยอื่นๆ
– การประกันชีวิตและสุขภาพ
– การเงินเพื่อการนำเข้าและส่งออก
– การวิจัยทางการเงิน
– การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน
– วิศวกรรมทางการเงิน
– ประเด็นในปัจจุบันทางการเงินและการลงทุน

– นักการเงินในหน่วยงานของรัฐและธุรกิจเอกชน (Financiers in government agencies and private businesses)
– พนักงานธนาคาร/ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ (Credit Analyst)
– นักการเงินในธนาคารพาณิชย์ (Financiers in commercial banks)
– นักการเงินบริษัทประกันภัย บริษัทการค้าระหว่างประเทศ (Financial Analyst International Trade Company)
– ที่ปรึกษาการลงทุน (Investment Advisors)

DMRบริหารมอรังสิตcrop

การตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมค้าปลีก
(Digital Marketing and Retail Innovations)

การศึกษาสาขาวิชาการตลาดฯ ในระดับปริญญาตรีนับว่าเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาการศึกษาสาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมการค้าปลีกระดับปริญญาตรี นับว่าเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนารากฐานทางเศรษฐกิจและการพาณิชย์ของประเทศ
โดยหลักสูตรสาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมการค้าปลีกมุ่งเน้นเรื่องของการให้ความรู้และการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารธุรกิจและการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดได้อย่างเหมาะสม เพื่อช่วยพัฒนาประเทศชาติให้รุ่งเรืองกฐานในระบบเศรษฐกิจ ของประเทศโดยหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการมุ่งเน้นเสริมสร้างความรู้และพัฒนานักศึกษาให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในทางการบริหารจัดการทั้งองค์การภาครัฐบาลและเอกชน เพื่อช่วยในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรือง

ชื่อปริญญา

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมค้าปลีก)

บธ.บ. (การตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมค้าปลีก)

Bachelor of Business Administration (Digital Marketing and Retail Innovations)

B.B.A. (Digital Marketing and Retail Innovations)

แผนการเรียน/โครงสร้างหลักสูตร

4 ปี 126หน่วยกิต

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

หลักสูตร 4 ปี 238,400.-

จุดเด่นสาขาการตลาดดิจิทัล และนวัตกรรมค้าปลีก

– เพราะเราสอนให้วิเคราะห์หลักการทางการตลาดได้อย่างชัดเจนเสริมด้วยกลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสมกับธุรกิจรุ่นใหม่ แตกต่าง ทันสมัย เข้ากับยุค Thailand 4.0 พร้อมด้วยหลักการการส่งเสริมการขายที่ทันสมัย ทั้งแบบoffline และ online
– สอนการตีราคาสินค้า การเรียงสินค้าทำอย่างไรให้ดึดดูดผู้บริโภคการออกแบบผลิตภัณฑ์

– การบริหารการตลาด
– การบริหารการลงทุนทางการตลาด
– การดำเนินกิจกรรมทางการตลาดแบบออนไลน์
– การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภค
– การสื่อสารการตลาดดิจิทัล
– การออกแบบร้านค้าปลีก และการจัดเรียงสินค้า
– การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด
– การวางแผนการตลาดดิจิทัล

– นักการโฆษณา (Advertising)

– นักการตลาด (Marketing)

– นักประชาสัมพันธ์ Public (Relations Officer)

– เจ้าของธุรกิจ (Business Operators)

– ที่ปรึกษาทางการตลาด (Marketing Consultant)

Development)

LSMบริหารมอรังสิตcrop

การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
(Logistics and Supply Chain Management)

ปัจจุบันการดำเนินธุรกิจประสบการแข่งขันที่รุนแรงมาก ดังนั้นการดำเนินธุรกิจจึงต้องแสวงหาวิธีการหรือกลยุทธ์ใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่องค์กร หรือเพื่อความอยู่รอดขององค์กรทางธุรกิจ โลจิสติกส์เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่ช่วยในการวางแผน สนับสนุน ควบคุมการไหลเวียนของกิจกรรมต่าง ๆ เช่น สินค้าและบริการ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การจัดการคลังสินค้า บริหารต้นทุน การขนส่งไปถึงจุดที่มีการใช้งาน หรือถึงมือผู้บริโภค

ชื่อปริญญา

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน)

บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน)

Bachelor of Business Administration (Logistics and Supply Chain Management)

B.B.A. (Logistics and Supply Chain Management)

แผนการเรียน/โครงสร้างหลักสูตร

4 ปี 126หน่วยกิต

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

หลักสูตร 4 ปี 238,400.-

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยรังสิต ตั้งอยู่ใกล้กับนิคมอุตสาหกรรม ศูนย์กระจายสินค้า และสนามบิน ดังนั้นจึงเป็นโอกาสดีที่จะผลิตบัณฑิตด้านการจัดการโลจิสติกส์เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิต การกระจายสินค้า และการขนส่ง รวมถึงสามารถใช้ทรัพยากรภายนอกและร่วมมือกับภาคเอกชน สนับสนุนให้บัณฑิตมีคุณภาพ โดยการศึกษาดูงาน หรือการฝึกงานวิชาสหกิจศึกษา ตลอดจนเชิญผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์สูงมาเป็นวิทยากรพิเศษ

– ความรู้เบื้องต้นด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
– การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า
– การจัดการขนส่ง
– การจัดการความเสี่ยงภัยและกฎหมายสำหรับโลจิสติกส์
– การจัดการการกระจายสินค้า
– การจัดการโซ่อุปทาน
– การจัดการธุรกิจการให้บริการโลจิสติกส์
– การจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
– การบรรจุภัณฑ์สำหรับการจัดการโลจิสติกส์
– เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

– ระดับปฏิบัติการ เช่น ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดส่งและคลังสินค้า ฝ่ายควบคุมวัตถุดิบ ฝ่ายซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ ฝ่ายการขนส่ง
– ระดับบริหาร เช่น นักวิเคราะห์ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน นักวางแผนวัตถุดิบ การผลิต หรือการกระจายสินค้า และนักวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจ
– ประกอบธุรกิจส่วนตัว เช่น นำเข้าและส่งออก ผู้ให้บริการทางด้านโลจิสติกส์ ตัวแทนขนส่งทางบก, ทางทะเล หรือทางอากาศ
– รับราชการในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี กรมประมง กรมการขนส่งทางอากาศ กรมศุลกากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
– ประกอบกิจการธุรกิจส่วนตัวหรือที่ปรึกษาทางด้านการขนส่ง Development)

บริหาร ม.รังสิต-ธุรกิจระหว่างประเทศ-iba

การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
(International Business Management)

สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ เป็นหลักสูตรใหม่ที่น่าสนใจเข้ากับยุคสมัย และตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ เป็นสาขาที่ออกแบบให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในด้านต่างๆ เพื่อสามารถทำธุรกิจระหว่างประเทศได้ เช่น ความรู้ด้านการตลาดระหว่างประเทศ ด้านการเงินการลงทุน ด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ด้านการเป็นผู้ประกอบการ และด้านธุรกิจดิจิทัล เพื่อสามารถนำไปใช้ในงานองค์การ การค้าระหว่างประเทศ ที่แต่ละประเทศกลุ่มเป้าหมายมีความแตกต่างกันทางด้านวัฒนธรรม และลักษณะการทำธุรกิจ ดังนั้น ผู้เรียนจะได้รับความรู้ในด้านธุรกิจระหว่างประเทศอย่างครบวงจร

ทำไมจึงควรเรียนสาขานี้

ความรู้ทางด้านธุรกิจระหว่างประเทศถือได้ว่ามีความสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย มีบทบาทสาคัญในการกระตุ้นให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจส่วนหนึ่งนำไปสู่ไปสู่การจ้างงาน การสร้างอาชีพ การกระจายรายได้ และการลงทุนภาคธุรกิจทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า-ส่งออก การขนส่ง ส่งผลให้เกิดการพัฒนาประเทศ และการพัฒนาตนเองเข้าสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจระหว่างประเทศได้ด้วย

นักศึกษาได้เรียนรู้หลักการและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจที่ทันสมัย ผ่านกรณีศึกษา / เกมส์ธุรกิจ / วิทยากรจากภาคเอกชนทางด้านการค้าและการลงทุน / การฝึกงานกับบริษัทที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนในการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะการฝึกงานร่วมกับบริษัทพันธมิตร สามารถจัดส่งนักศึกษาไปฝึกงานในโครงการความร่วมมือหลายแห่ง เช่น Thaibev internship Program for ASEAN Students

– ความรู้เบื้องต้นด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
– การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า
– การจัดการขนส่ง
– การจัดการความเสี่ยงภัยและกฎหมายสำหรับโลจิสติกส์
– การจัดการการกระจายสินค้า
– การจัดการโซ่อุปทาน
– การจัดการธุรกิจการให้บริการโลจิสติกส์
– การจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
– การบรรจุภัณฑ์สำหรับการจัดการโลจิสติกส์
– เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

อาชีพเมื่อเรียนจบแล้ว สามารถเป็นผู้บริหารในองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ทางด้านธุรกิจระหว่างประเทศ การค้าและการลงทุน เจ้าของกิจการผู้ประกอบการทำธุรกิจในประเทศและต่างประเทศ ผู้ส่งออกและนำเข้าสินค้าและบริการ ทั้งในประเทศกลุ่มยุโรปและมุ่งเน้นไปที่ประเทศในกลุ่ม AEC+6 ใกล้ตัวที่สุดคือกลุ่มประเทศ CLMV และจีน ญี่ปุ่น เป็นต้น

contact

โทร : 02-791-6000
หรือโทร : 081-7056585
แฟ็กซ์ : 02-791-5577
อีเมล : ba-rsu@rsu.ac.th
Line @rbsrsu

Address

มหาวิทยาลัยรังสิต เลขที่ 52/347
หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน
ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

 

Link

มหาวิทยาลัยรังสิต
สำนักงานทะเบียนมหาวิทยาลัยรังสิตบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรังสิต
TJ
QA 
RBS

Follow Us

© Rangsit Business University

Scroll to Top