081-7056585

ba-rsu@rsu.ac.th

หลักสูตรปริญญาโท

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

การจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ
MASTER OF MANAGEMENT (M.M.)

แนะนำหลักสูตรปริญญาโทการจัดการมหาบัณฑิต
M.M. (Master of Management)

ชื่อเต็มหลักสูตร : การจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Master of Management (Entrepreneurship)
ตัวย่อของหลักสูตร : M.M.
ระยะเวลาในการเรียน : 3 ภาคการศึกษา (สำเร็จการศึกษาภายใน 1 ปี)
จุดมุ่งหมาย : หลักสูตรปริญญาโทการจัดการมหาบัณฑิต (M.M.) เป็นหลักสูตรปริญญาโททางด้านการจัดการที่ตอบโจทย์ การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ โดยที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้ศาสตร์ของการเป็นผู้ประกอบการ เช่น การทำงานเป็นทีม ทักษะในการตัดสินใจในบทบาทของผู้บริหารและผู้ประกอบการที่มีความทันสมัย การมีจรรยาบรรณในการดำเนินงาน และเป็นผู้ประกอบการที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการนำนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ในการจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงสร้างหลักสูตร

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรโดยประมาณ 181,000 บาท (3 ภาคการศึกษา)
• ค่าสมัครสอบ 500 บาท
• ค่าหน่วยกิตๆ ละ 4,000 บาท
• ค่าบำรุงการศึกษา ภาคละ 15,000 บาท

(1) รูปถ่าย 1 นิ้ว 4 รูป (หน้าตรง ไม่สวมชุดครุย)
(2) สำเนาใบปริญญาบัตร
(3) Transcript
(4) สำเนาทะเบียนบ้าน
(5) สำเนาบัตรประชาชน
(6) หนังสือรับรอง 2 ฉบับ
(7) สำเนาพาสปอร์ต เฉพาะนักศึกษาต่างชาติ

การเป็นผู้ประกอบการและการวิเคราะห์แผนธุรกิจ
(Entrepreneurship and Business Plan Analysis)

ศึกษากระบวนการในการประเมินแนว ความคิด แนวโน้ม และโอกาสในการทำธุรกิจ การประเมินตนเองสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ การประกอบธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และจริยธรรมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ ความสำคัญ ประโยชน์ และ องค์ประกอบการเขียนแผนธุรกิจ ซึ่งประกอบไปด้วยการวิเคราะห์สถานการณ์ แผนการตลาด แผนการดำเนินงาน แผนจัดการและกำลังคน แผนการเงิน และการวิเคราะห์แผนธุรกิจ

การพาณิชย์ดิจิทัล
(Digital Commerce)

ศึกษาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีและเครื่องมือสำหรับการพาณิชย์ดิจิทัล แบบจำลองการพาณิชย์ดิจิทัล ประเด็นความมั่นคงปลอดภัยในการพาณิชย์ดิจิทัล ระบบชำระเงินดิจิทัล
กลยุทธ์การตลาด การขาย การซื้อและการโฆษณา ระบบโลจิสติกส์ ระบบรักษาความปลอดภัยประเด็นทางกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์ดิจิทัล กลยุทธ์ธุรกิจสำหรับการพาณิชย์ดิจิทัล

การจัดการเชิงกลยุทธ์
(Strategic Management)

ศึกษาแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การประเมินสภาพแวดล้อม การกำหนดทิศทางของบริษัท การกำหนดกลยุทธ์ขององค์การ กลยุทธ์ระดับบริษัท กลยุทธ์ระดับหน่วยธุรกิจ กลยุทธ์ระดับหน้าที่ การเขียนแผนกลยุทธ์การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ การควบคุมเชิงกลยุทธ์ ธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท

การจัดการการตลาด
(Marketing Management)

การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย การกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ ส่วนประสมทางการตลาด กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ การตั้งราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย การส่งเสริมการตลาด

การจัดการการดำเนินงาน
(Operations Management)

ความรู้เบื้องต้นด้านการผลิตและการดำเนินงาน กลยุทธ์และความสามารถในการแข่งขันสำหรับการดำเนินงาน การวางแผนกำลังการผลิต การวางผังและทำเลที่ตั้ง การจัดการคุณภาพ การจัดการโครงการ การจัดการโซ่อุปทาน การจัดการสินค้าคงคลัง การพยากรณ์ การวางแผนความต้องการวัสดุ ระบบทันเวลาและระบบลีน การพัฒนาคุณภาพของการผลิต และการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ

 

-หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต ระบบทวิภาค
-การศึกษา แผน ก. ทำวิทยานิพนธ์
-การศึกษาแผน ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระและสอบประมวลผลความรู้
-เรียน วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00-19.00 น. เมืองเอก มหาวิทยาลัยรังสิตเรียนปริญญาโท แผน

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM(M.B.A)

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ : Master of Business Administration Program

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Business Administration

ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : บธ.ม. ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : M.B.A

โครงสร้างหลักสูตร

ปรัชญา​

เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มี่ความรู้ความสามารถด้านบริหารธุรกิจ สามารถประยุกต์งานด้านธุรกิจ เพื่อ ความสามารถในการทำงานเป็นทีมมีลักษณะการตัดสินใจในบทบาทของผู้บริหารและผู้ประกอบการที่มีความ ทันสมัย มีจรรยาบรรในการดำเนินงานและเป็นผู้ประกอบการที่มีความคิดสร้างสรรค์ ในการนำนวัตกรรมใหม่ๆมาใช้ในการจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการหรือสํานักงาน คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง และมีคุณสมบัติอื่นตามเกณฑ์กําหนดของหลักสูตร
2. ไม่เคยต้องโทษตามคําพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระทําโดย ประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
3. ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหาย
4. ไม่เป็นคนวิกลจริต
5. เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต

วัน – เวลา ในการเรียนการสอน

Twilight MBA.
เรียนวันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา 18.00 – 21.00 น.

CEO MBA. / Executive MBA.
เรียนวันอาทิตย์
เวลา 09.00 – 19.00 น.

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก (ทําวิทยานิพนธ์)

หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต

แผน ข (ไม่ทำวิทยานิพนธ์)

หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต

เรียนปริญญาโท แผน

อาชีพที่สามารถประกอบได้
หลังสําเร็จการศึกษา

1. นักบริหารธุรกิจ
2. นักบริหารโครงการ
3. ผู้จัดการฝ่ายบริหาร และฝ่ายต่างๆ ในองค์การ
4. นักวิจัย นักวางแผนสื่อโฆษณา
5. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งาน สรรหาและคัดเลือกบุคคล
6. เจ้าหน้าที่วางแผน วิเคราะห์ปัญหา ฝึกอบรมและพัฒนาองค์การ
7. นักบริหารสินค้าคงคลัง นักวิเคราะห์ระบบงาน
8. อาชีพอิสระอื่นๆ ด้านการบริหารธุรกิจ

contact

โทร : 02-791-6000
หรือโทร : 081-7056585
แฟ็กซ์ : 02-791-5577
อีเมล : ba-rsu@rsu.ac.th
Line @rbsrsu

Address

มหาวิทยาลัยรังสิต เลขที่ 52/347
หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน
ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

 

Link

มหาวิทยาลัยรังสิต
สำนักงานทะเบียนมหาวิทยาลัยรังสิตบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรังสิต
TJ
QA 
RBS

Follow Us

© Rangsit Business University

Scroll to Top