วิชาเลือกเสรี วิชาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชา ธุุรกิจดิจิทัล

หลายคนที่เรียนแล้วไม่รู้วาจะเลือกลงวิชาโท วิชาอะไรดี หรืออาจจะสงสัยว่าวิชาโทของคณะบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจดิจิทัลมีวิชาอะไรบ้างให้เลือกลงทะเบียนเรียน และต้องลงไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต หรือ 5 วิชานั่นเอง สาขาอื่นในคณะบริหารธุุรกิจก็สามารถเลือกลงวิชาโทของสาขาธุรกิจดิจิทัลได้

DBS 101 นวััตกรรมเทคโนโลยีและการจัดการธุุรกิจดิจิทัล (Innovation Technology and digital business management) 3 หน่วยกิต

เทคโนโลยีสารสนเทศในธุุรกิจ และ ซอฟต์แวร์สำหรับการจัดการงานเอกสารเบื้้องต้น การสร้างสื่อนำเสนอผลงาน การใช้ระบบคลาวด์เพื่อธุุรกิจ การจัดการข้อมููลทางอินเทอร์เน็ตในองค์กร การสร้างเว็บไซต์อย่างง่ายด้วยซอฟต์แวร์ CMSการตลาดออนไลน์ การจัดการข้อมููลและการสื่อสารด้วยสื่อสังคมออนไลน์ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ทางธุุรกิจ ความรู้ทางด้านระบบสารสนเทศเพื่อให้ก้าวทันการบริหารธุุรกิจในปัจจุบัน

DBS 201 เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับธุรกิจ (Digital Technology for Business) 3 หน่วยกิต

การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในองค์กร การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ การจัดการฐานข้อมููลทางธุรกิจ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการทำธุรกิจดิจิทัลเป็นเครื่องมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจดิจิทัลการใช้โปรแกรมประยุกต์ขั้นสูงเพื่องานธุรกิจ

DBS 111 การออกแบบงานกราฟิกสำหรับธุรกิจดิจิทัล (Graphic Design for digital business) 3 หน่วยกิต

องค์ประกอบพื้นฐานของระบบกราฟิก ฮาร์ดแวร์และการแสดงผลกราฟิกบนจอภาพ, กราฟิกแบบบิตแมป, กราฟิกแบบเวกเตอร์์, ทฤษฎีสีและอารมณ์รวมทั้งข้อดีและข้อเสีย, การใช้ซอฟต์แวร์ เพื่อการสร้างสรรค์และตกแต่งงานกราฟิกสำหรับสร้างสื่อและภาพเคลื่อนไหว การสร้างภาพอินโฟกราฟิก สำหรับธุรกิจดิจิทัล

DBS 211 การพาณิชย์ดิจิทัล (Digital Commerce) 3 หน่วยกิต

การพาณิชย์ดิจิทัลโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีและเครื่องมือสำหรับการพาณิชย์ดิจิทัล แบบจำลองการพาณิชย์ดิจิทัล ประเด็นความปลอดภัยในการพาณิชย์ดิจิทัล ระบบชำระเงินดิจิทัล กลยุทธ์การตลาด การขาย การซื้อและการโฆษณา ประเด็นทางกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์ดิจิทัล กลยุทธ์ธุรกิจสำหรับการทำ ให้เป็นการพาณิชย์ดิจิทัล

DBS 213 การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) 3 หน่วยกิต

กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล ภาพรวมของการตลาดดิจิทัล คุณค่าของการตลาดดิจิทัล แบบจำลอง การตลาดดิจิทัลการสำรวจความต้องการของลูกค้า การวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า การจัดการฐานข้อมูลลูกค้า การสื่อสารกับลูกค้า เครื่องมือการตลาดดิจิทัล ขั้นตอนการทำการตลาดดิจิทัล ร้านค้าดิจิทัล และการตลาดดิจิทัลในอนาคต

DBS 311 การวิเคราะห์และออกแบบงานธุุรกิจดิจิทัล (Digital Business Design and Analysis) 3 หน่วยกิต

เทคนิคการวิเคราะห์และวิธีการออกแบบระบบงานธุรกิจเพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบงาน การนำ ระบบงานไปใช้ การออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์ การออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กร การเลือกกลยุทธ์ เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับธุรกิจ การเข้าใจกระบวนการทางธุรกิจเพื่อใช้ในการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศในธุรกิจดิจิทัล

DBS 312 การตลาดดิจิทัลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Digital and Social Media Marketing) 3 หน่วยกิต

กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล ภาพรวมและคุณค่าของการตลาดดิจิทัลัสื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าเพื่อการตลาดดิจิทัล เช่น เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม ยูทูป กูเกิลพลัส การจัดอันดับเว็บไซต์ การทำเอสอีโอ เอสอีเอ็ม การจัดการฐานข้อมูลลูกค้า การประสานการใช้เครื่องมือดิจิทัลเข้าไปในแต่ละขั้นตอนของกิจกรรมทางการตลาด ขั้นตอนการวางแผนการตลาดสำหรับกิจกรรมดิจิทัล และการตลาดออนไลน์ในอนาคต

DBS 322 ไอโอทีสำหรับธุุรกิจดิจิทัล (IoT for Digital Business) 3 หน่วยกิต

ไอโอทีสำหรับธุรกิจดิจิทัลกระบวนการการพััฒนาไอโอที โครงสร้างพื้นฐานสำหรับไอโอที สถาปัตยกรรมไอโอทีอุปกรณ์ไอโอที การเลือกอุปกรณ์ไอโอทีที่เหมาะสมกับงาน นวัตกรรมด้านไอโอทีสำหรับธุรกิจดิจิทัล การเลือกแพลตฟอร์ม   ไอโอทีที่เหมาะสมกับธุรกิจดิจิทัล การสาธิตการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไอโอที เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และธุรกิจดิจิทัล

DBS 333 การจัดการข้อมููลขนาดใหญ่ (Big Data Management) 3 หน่วยกิต

การบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่และวิทยาการข้อมูล โครงสร้างพื้นฐานสำหรับข้อมูลขนาดใหญ่ การรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแสดงผลและการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ข้อมูล และผลกระทบของข้อมูลขนาดใหญ่ต่อโซ่อุปทาน การตลาด และฟังก์ชันอื่นๆที่สำคัญในธุรกิจดิจิทัล

DBS 411 เครื่องมือดิจิทัลสำหรับการตลาดและการสร้างแบรนด์ (Digital Tools for Marketing and Branding) 3 หน่วยกิต

บทบาทและผลกระทบของการใช้เครื่องมือดิจิทัลกับงานการตลาดดิจิทัล องค์ประกอบของการทำการตลาดบนสื่อดิจิทัล ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการทำ การตลาดดิจิทัล ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัดัที่ทำให้การตลาดดิจิทัลไม่ประสบความสำ เร็จ วิธีการทำการตลาดดิจิทัล กลยุทธ์ทางการตลาดดิจิทัล ผลประโยชน์ทีจะได้รับจากการทำการตลาดดิจิทัล การสร้างและใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพทางการตลาด การสร้างแบรนด์สำหรับธุรกิจดิจิทัลและกรณีศึกษา

DBS 412 นวัตกรรมและกลยุุทธ์สำหรับธุุรกิจดิจิทัล (Innovation and Digital Business Strategy) 3 หน่วยกิต

นวัตกรรม ประเภทของนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการการพัฒนานวัตกรรม การจัดการความรู้ กลยุทธ์สำหรับธุรกิจดิจิทัล การวางแผนกลยุทธ์ องค์กรแห่งการเรียนรู้ องค์กรนวัตกรรม การประเมินผลสัมฤทธิ์ของนวัตกรรม เทคโนโลยีหยุดยั้ง ผลกระทบของนวัตกรรมต่อธุรกิจดิจิทัล แนวโน้มนวัตกรรมและกรณีศึกษา

DBS 413 แนวโน้มธุุรกิจดิจิทัล (Digital Business Trend) 3 หน่วยกิต

หัวข้อข่าวสารทางการจัดการธุรกิจดิจิทัลในสถานการณ์ปัจจุบัน และหัวข้อทางการจัดการธุรกิจดิจิทัลน่าสนใจ พัฒนาการของนวัตกรรม เครื่องมือทางการจัดการธุรกิจดิจิทัลที่มความสำคัญ วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ต่างๆ ได้โดยนำความรู้ทางการจัดธุรกิจดิจิทัลที่ได้ศึกษามาประยุกต์ใช้

DBS 414 หัวข้อพิเศษทางธุุรกิจดิจิทัล (Special Topics in Digital Business) 3 หนว่ยกิต

หัวข้อพิเศษที่น่าสนใจด้านการจัดการธุรกิจดิจิทัล สำหรับแต่ละภาคการศึกษา โดยหัวข้อที่จะนำมาใช้ในการเรียนการสอนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าสาขาและคณบดี

#เรียนบริหารธุรกิจ #วิชาเลือก #วิชาโท #DBS

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *