• 081-7056585
  • ba-rsu@rsu.ac.th

การตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมค้าปลีก

สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล และนวัตกรรมค้าปลีก ศึกษาเกี่ยวกับ การบริหารการตลาด การบริหารการลงทุนทางการตลาด การดำเนินกิจกรรมทางการตลาดแบบออนไลน์ การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภค การสื่อสารการตลาดดิจิทัล การจัดการการค้าปลีก และการค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบร้านค้าปลีก และการจัดเรียงสินค้า การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด และการวางแผนการตลาดดิจิทัล

ชื่อปริญญา

· บริหารธุรกิจบัณฑิต 

  (การตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมค้าปลีก)
· บธ.บ. (การตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมค้าปลีก)
· Bachelor of Business Administration 

 (Digital Marketing and Retail Innovations)
· B.B.A. (Digital Marketing and Retail Innovations)

แผนการเรียน/โครงสร้างหลักสูตร

· 4 ปี 132 หน่วยกิต

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

. 4 ปี 283,400.-

ระยะเวลาในการรับสมัครเรียนบริหารธุรกิจ

กำหนดการรับสมัครนักศึกษา
วันที่สมัคร: ขณะนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
*ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัครก่อนกำหนดในกรณีที่นั่งเต็ม*

Days
Hours
Minutes
Seconds

สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมค้าปลีก

เรียนบริหารธุรกิจการตลาดดิจิทัล

แนะนำสาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมค้าปลีก

การศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ในระดับปริญญาตรี
นับว่าเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาราการศึกษาสาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมการค้าปลีกระดับปริญญาตรี นับว่าเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนารากฐานทางเศรษฐกิจและการพาณิชย์ของประเทศ โดยหลักสูตรสาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมการค้าปลีกมุ่งเน้นเรื่องของการให้ความรู้และการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารธุรกิจและการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดได้อย่างเหมาะสม เพื่อช่วยพัฒนาประเทศชาติให้รุ่งเรืองกฐานในระบบเศรษฐกิจ ของประเทศโดยหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการมุ่งเน้นเสริมสร้างความรู้และพัฒนานักศึกษาให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในทางการบริหารจัดการทั้งองค์การภาครัฐบาลและเอกชน เพื่อช่วยในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรือง

จุดเด่นสาขาการตลาดดิจิทัล
และนวัตกรรมค้าปลีก

· เพราะเราสอนให้วิเคราะห์หลักการทางการตลาดได้อย่างชัดเจนเสริมด้วยกลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสมกับธุรกิจรุ่นใหม่ แตกต่าง ทันสมัย เข้ากับยุค Thailand 4.0 พร้อมด้วยหลักการการส่งเสริมการขายที่ทันสมัย ทั้งแบบoffline และ online
· สอนการตีราคาสินค้า การเรียงสินค้าทำอย่างไรให้ดึดดูดผู้บริโภคการออกแบบผลิตภัณฑ์

สาขานี้เรียนอะไร

เรียนบริหารธุรกิจการตลาด

จบที่นี่ทำงานอะไร

– นักการโฆษณา (Advertising)

– นักการตลาด (Marketing)

– นักประชาสัมพันธ์ Public (Relations Officer)

– เจ้าของธุรกิจ (Business Operators)

– ที่ปรึกษาทางการตลาด (Marketing Consultant)

เรียนบริหารธุรกิจDigiMar

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าคณะบริหารธุรกิจ

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
• สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ปวช. ปวส.(รับแบบเทียบโอน) และผู้เทียบโอนจากสถาบันอื่น

• ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

การพิจารณาเข้าศึกษา: พิจารณาจากวุฒิการศึกษา โดยไม่ต้องสอบ

MMRSUวิวตึก1

การสมัครเรียนออนไลน์

1.สมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ทางLine@เพื่อกรอกใบสมัครออนไลน์
2.ตรวจสอบใบสมัครใน E-mail ของท่าน พร้อม เอกสารที่ใช้ในการ Upload
– ใบสมัครออนไลน์ที่อยู่ใน E-mail ของผู้สมัคร
– สำเนาบัตรประชาชน
– ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) จำนวน 1 ชุด 4 ภาคเรียนขึ้นไป
– ใบรับรองการศึกษา (ปพ.7) จำนวน 1 ชุด
– รูปถ่ายหน้าตรง 1-2 นิ้ว (ติดในใบสมัคร)
– สำหรับผู้จบการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือ เทียบเท่ามาแล้ว ให้ใช้ใบแสดงผลการเรียนฉบับสมบูรณ์เท่านั้น
3.แนบเอกสารการสมัครได้ที่ปุ่มด้านล่าง

สมัคด้วยตนเองที่ม.รังสิต

1.ยื่นเอกสารสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ห้อง 1-103 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก 1)
2.เอกสารประกอบการสมัคร
– ใบสมัคร (ซื้อได้ที่ห้องรับสมัคร ชุดละ 300 บาท)

– บัตรประชาชนตัวจริง
– ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) จำนวน 1 ชุด 4 ภาคเรียนขึ้นไป
– ใบรับรองการศึกษา (ปพ.7) จำนวน 1 ชุด
– รูปถ่ายหน้าตรง 1-2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
– สำหรับผู้จบการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือ เทียบเท่ามาแล้ว ให้ใช้ใบแสดงผลการเรียนฉบับสมบูรณ์เท่านั้น