• 081-7056585
  • ba-rsu@rsu.ac.th

จัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน​

สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน ศึกษาเกี่ยวกับ หลักพื้นฐานทางการจัดการโลจิสติกส์ การจัดการขนส่ง การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง การจัดซื้อ การกระจายสินค้า การพยากรณ์ การบริหารการผลิต การค้าระหว่างประเทศ โดยมีการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้าน การจัดการ การขนส่ง ผู้ประกอบการ และอุตสาหการ เข้าไว้ด้วยกัน 

ชื่อปริญญา
· บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน)
· บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน)
· Bachelor of Business Administration
(Logistics and Supply Chain Management)
· B.B.A. (Logistics and Supply Chain Management)

แผนการเรียน/โครงสร้างหลักสูตร
· 4 ปี 132 หน่วยกิต

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ

. หลักสูตร 4 ปี 238,400.-

ระยะเวลาในการรับสมัครเรียนบริหารธุรกิจ

กำหนดการรับสมัครนักศึกษา
วันที่สมัคร: ขณะนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
*ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัครก่อนกำหนดในกรณีที่นั่งเต็ม*

Days
Hours
Minutes
Seconds

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

เรียนบริหารโลจิสติกส์

แนะนำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ปัจจุบันการดำเนินธุรกิจประสบการแข่งขันที่รุนแรงมาก ดังนั้นการดำเนินธุรกิจจึงต้องแสวงหาวิธีการหรือกลยุทธ์ใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่องค์กร หรือเพื่อความอยู่รอดขององค์กรทางธุรกิจ โลจิสติกส์เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่ช่วยในการวางแผน สนับสนุน ควบคุมการไหลเวียนของกิจกรรมต่าง ๆ เช่น สินค้าและบริการ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การจัดการคลังสินค้า บริหารต้นทุน การขนส่งไปถึงจุดที่มีการใช้งาน หรือถึงมือผู้บริโภค

จุดเด่นสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยรังสิต ตั้งอยู่ใกล้กับนิคมอุตสาหกรรม ศูนย์กระจายสินค้า และสนามบิน ดังนั้นจึงเป็นโอกาสดีที่จะผลิตบัณฑิตด้านการจัดการโลจิสติกส์เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิต การกระจายสินค้า และการขนส่ง รวมถึงสามารถใช้ทรัพยากรภายนอกและร่วมมือกับภาคเอกชน สนับสนุนให้บัณฑิตมีคุณภาพ โดยการศึกษาดูงาน หรือการฝึกงานวิชาสหกิจศึกษา ตลอดจนเชิญผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์สูงมาเป็นวิทยากรพิเศษ

การจัดการโลจิสติกส์เรียนอะไร

จบที่นี่ทำงานอะไร

เรียนบริหารโลจิสติกส์
เรียนบริหารธุรกิจLogis

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าคณะบริหารธุรกิจ

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
• สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ปวช. ปวส.(รับแบบเทียบโอน) และผู้เทียบโอนจากสถาบันอื่น

• ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

การพิจารณาเข้าศึกษา: พิจารณาจากวุฒิการศึกษา โดยไม่ต้องสอบ

MMRSUวิวตึก1

การสมัครเรียนออนไลน์

1.สมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ทางLine@เพื่อกรอกใบสมัครออนไลน์
2.ตรวจสอบใบสมัครใน E-mail ของท่าน พร้อม เอกสารที่ใช้ในการ Upload
– ใบสมัครออนไลน์ที่อยู่ใน E-mail ของผู้สมัคร
– สำเนาบัตรประชาชน
– ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) จำนวน 1 ชุด 4 ภาคเรียนขึ้นไป
– ใบรับรองการศึกษา (ปพ.7) จำนวน 1 ชุด
– รูปถ่ายหน้าตรง 1-2 นิ้ว (ติดในใบสมัคร)
– สำหรับผู้จบการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือ เทียบเท่ามาแล้ว ให้ใช้ใบแสดงผลการเรียนฉบับสมบูรณ์เท่านั้น
3.แนบเอกสารการสมัครได้ที่ปุ่มด้านล่าง

สมัคด้วยตนเองที่ม.รังสิต

1.ยื่นเอกสารสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ห้อง 1-103 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก 1)
2.เอกสารประกอบการสมัคร
– ใบสมัคร (ซื้อได้ที่ห้องรับสมัคร ชุดละ 300 บาท)

– บัตรประชาชนตัวจริง
– ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) จำนวน 1 ชุด 4 ภาคเรียนขึ้นไป
– ใบรับรองการศึกษา (ปพ.7) จำนวน 1 ชุด
– รูปถ่ายหน้าตรง 1-2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
– สำหรับผู้จบการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือ เทียบเท่ามาแล้ว ให้ใช้ใบแสดงผลการเรียนฉบับสมบูรณ์เท่านั้น