• 081-7056585
  • ba-rsu@rsu.ac.th

การจัดการ

สาขาวิชาการจัดการ มีความสำคัญมาก ถือได้ว่าเป็นความต้องการทางแรงงานสูงมาก เพราะการจัดการมีการเจริญเติบโต และมีการแข่งขันสูงมากในปัจจุบัน สาขานี้ เพื่อนๆ จะได้เรียนรู้พื้นฐานการจัดการที่มีระบบและทันสมัยค่ะ รวมถึงการเรียนรู้แนวคิดในการเป็นผู้ประกอบการ
เพื่อสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้ประกอบการอย่างสมบูรณ์ สาขาวิชาการจัดการ แบ่งการศึกษา
ออกเป็น 3 แขนงวิชา ได้แก่
(1) แขนงวิชา การจัดการทั่วไป
(2) แขนงวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์
(3) แขนงวิชา การเป็นผู้ประกอบการ

ชื่อปริญญา
· บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
· บธ.บ. (การจัดการ)
· Bachelor of Business    Administration (Management)
· B.B.A. (Management)

แผนการเรียน/โครงสร้างหลักสูตร
· 4 ปี 126หน่วยกิต

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

· หลักสูตร 4 ปี 238,400.-

ระยะเวลาในการรับสมัครนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ

กำหนดการรับสมัครนักศึกษา
วันที่สมัคร: ขณะนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
*ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัครก่อนกำหนดในกรณีที่นั่งเต็ม*

Days
Hours
Minutes
Seconds

สาขาวิชาการจัดการ

เรียนบริหาร

แนะนำสาขาการจัดการ

การศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ในระดับปริญญาตรี
นับว่าเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนารากฐานในระบบเศรษฐกิจ ของประเทศ
โดยหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการมุ่งเน้นเสริมสร้างความรู้และพัฒนานักศึกษา
ให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในทางการบริหารจัดการทั้งองค์การภาครัฐบาลและเอกชน
เพื่อช่วยในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรือง

สาขาวิชาการจัดการ

        สาขานี้ถือได้ว่าเป็นความต้องการทางแรงงานสูงมาก
เพราะการจัดการมีการเจริญเติบโต และมีการแข่งขันสูงมากในปัจจุบัน สาขานี้ เพื่อนๆ จะได้เรียนรู้พื้นฐานการจัดการที่มีระบบและทันสมัยค่ะ
รวมถึงการเรียนรู้แนวคิดในการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้ประกอบการอย่างสมบูรณ์
สาขาวิชาการจัดการ แบ่งการศึกษา ออกเป็น 3 แขนงวิชา ได้แก่
(1) แขนงวิชา การจัดการทั่วไป
(2) แขนงวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์
(3) แขนงวิชา การเป็นผู้ประกอบการ

สาขานี้เรียนอะไร

– การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)
– พฤติกรรมบุคคลในองค์การ (Human Behavior in Organization)
– ทฤษฎีองค์การ (Organization Theory)
– การสื่อสารในองค์การ (Organization Communication)
– การจัดการสำนักงาน (Office Management)
– การวางแผนและการควบคุมด้านการจัดการ
(Management Planning and Control)
– ภาวะผู้นำ (Leadership)
– การจัดการธุรกิจขนาดย่อม (Small Business Management)

สาขาวิชาการจัดการสำคัญอย่างไร

สาขานี้สำคัญมาก ถือได้ว่าเป็นความต้องการทางแรงงานสูงมากเพราะการจัดการมีการเจริญเติบโต และมีการแข่งขันสูงมากในปัจจุบัน สาขานี้เพื่อนๆ จะได้เรียนรู้พื้นฐานการจัดการที่มีระบบและทันสมัยค่ะรวมถึงการเรียนรู้แนวคิดในการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้ประกอบการอย่างสมบูรณ์ สาขาวิชาการจัดการ แบ่งการศึกษา ออกเป็น 3 แขนงวิชา ได้แก่
(1) แขนงวิชา การจัดการทั่วไป แขนงวิชาการจัดการทั่วไป
ทุกองค์การ ต้องการนักบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและการแข่งขันหากมีความรู้ในด้านต่าง ๆ เหล่านี้ จะช่วยให้องค์กรเติบโตต่อไปในอนาคต เช่น
การจัดการสำนักงาน ภาวะผู้นำ การบริหารโครงการ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ การบริหารความเสี่ยง การจัดการเชิงกลยุทธ์ โอกาสประกอบอาชีพ
• ผู้บริหาร / พนักงาน ฝ่ายการบริหารงานในสถานประกอบการเอกชน
• ผู้บริหาร / พนักงาน ฝ่ายการบริหารงานในหน่วยงานของรัฐ
(2) แขนงวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ทุกบริษัท ต้องมีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือที่รู้จักกันแบบง่ายๆว่า ฝ่ายบุคคล
หน้าที่หลักคือ เพื่อสรรหาคนเก่ง คนที่เหมาะกับงาน บริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ พัฒนาคนและรักษาคนที่มีความสามารถไว้กับองค์กร
โอกาสประกอบอาชีพ
• นักบริหารงานบุคคล/นักบริหารทรัพยากรมนุษย์
• ลักษณะการทำงาน เช่น การสรรหาคัดเลือกพนักงาน, การฝึกอบรมและพัฒนา, แรงงานสัมพันธ์, เงินเดือนและค่าตอบแทน, ความปลอดภัยในการทำงาน
(3) แขนงวิชา การเป็นผู้ประกอบการเรียนรู้เพื่อเป็นผู้ประกอบการ และเจ้าของธุรกิจรุ่นใหม่ จะได้องค์ความรู้ เช่น นวัตกรรมและกลยุทธ์ธุรกิจ การจัดการธุรกิจครอบครัว การคิดเชิงออกแบบ การฝึกปฏิบัติสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ

 

จุดเด่นคณะบริหารธุรกิจ

บริหารธุรกิจสาขาการจัดการ ดัวยปัจจุบันการพัฒนาเครื่องมือทางการจัดการได้มีการปรับเปลี่ยน
พัฒนาเพิ่มเติมไปตามภาวะเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และระดับการแข่งขันของโลก
จึงทำให้สาขาวิชาการจัดการได้เห็นถึงความสำคัญของการปรับปรุงหลักสูตร
โดยมุ่งเน้นที่จะผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความเข้าใจในองค์ความรู้พื้นฐานที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจ
การบริหารจัดการ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของเศรษฐกิจ สังคมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
ความเป็นผู้นำ และการมีจริยธรรมในการดำเนินงานในยุคโลกาภิวัตน์ นอกจากนี้ยังส่งเสริมและสนับสนุน
ที่จะให้บัณฑิตมีแนวคิดของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur Mind) อีกด้วย

จบที่นี่ทำงานอะไร​

– ผู้บริหาร / พนักงาน ฝ่ายการบริหารงานในสถานประกอบการเอกชน (Management in private enterprises)
– ผู้บริหาร / พนักงาน ฝ่ายการบริหารงานในหน่วยงานของรัฐ (Administration Department)
– ผู้บริหารงานลูกค้า (ACCOUNT EXECUTIVE)
-ที่ปรึกษาด้านการจัดการ (Management Consulting)
– นักพัฒนาองค์กร (Organization Development)

เรียนบริหารธุรกิจMGT

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าคณะบริหารธุรกิจ

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
• สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ปวช. ปวส.(รับแบบเทียบโอน) และผู้เทียบโอนจากสถาบันอื่น

• ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

การพิจารณาเข้าศึกษา: พิจารณาจากวุฒิการศึกษา โดยไม่ต้องสอบ

MMRSUวิวตึก1

การสมัครเรียนออนไลน์

1.สมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ทางLine@เพื่อกรอกใบสมัครออนไลน์
2.ตรวจสอบใบสมัครใน E-mail ของท่าน พร้อม เอกสารที่ใช้ในการ Upload
– ใบสมัครออนไลน์ที่อยู่ใน E-mail ของผู้สมัคร
– สำเนาบัตรประชาชน
– ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) จำนวน 1 ชุด 4 ภาคเรียนขึ้นไป
– ใบรับรองการศึกษา (ปพ.7) จำนวน 1 ชุด
– รูปถ่ายหน้าตรง 1-2 นิ้ว (ติดในใบสมัคร)
– สำหรับผู้จบการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือ เทียบเท่ามาแล้ว ให้ใช้ใบแสดงผลการเรียนฉบับสมบูรณ์เท่านั้น
3.แนบเอกสารการสมัครได้ที่ปุ่มด้านล่าง

สมัครด้วยตนเองที่ม.รังสิต

1.ยื่นเอกสารสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ห้อง 1-103 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก 1)
2.เอกสารประกอบการสมัคร
– ใบสมัคร (ซื้อได้ที่ห้องรับสมัคร ชุดละ 300 บาท)
– บัตรประชาชนตัวจริง
– ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) จำนวน 1 ชุด 4 ภาคเรียนขึ้นไป
– ใบรับรองการศึกษา (ปพ.7) จำนวน 1 ชุด
– รูปถ่ายหน้าตรง 1-2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
– สำหรับผู้จบการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือ เทียบเท่ามาแล้ว ให้ใช้ใบแสดงผลการเรียนฉบับสมบูรณ์เท่านั้น