• 081-7056585
  • ba-rsu@rsu.ac.th

การเงินและการลงทุน

สาขาวิชาการเงิน และการลงทุน ศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์การลงทุน การวางแผนการเงินขององค์กร การควบคุมการเงิน
การบริหารสถาบันการเงิน และตลาดหลักทรัพย์ การจัดสรรเงินลงทุนในหลักทรัพย์ การประกันภัย รวมถึง หลักการในการบริหารเงินทั่วไป

ชื่อปริญญา
·· บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการลงทุน)
· บธ.บ. (การเงินและการลงทุน)
· Bachelor of Business Administration
(Finance and Investment)

แผนการเรียน/โครงสร้างหลักสูตร
· 4 ปี 126 หน่วยกิต

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

. หลักสูตร 4 ปี 238,400.-

ระยะเวลาในการรับสมัครเรียนบริหารธุรกิจ

กำหนดการรับสมัครนักศึกษา
วันที่สมัคร: ขณะนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
*ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัครก่อนกำหนดในกรณีที่นั่งเต็ม*

Days
Hours
Minutes
Seconds

สาขาวิชาการเงินและการลงทุน

เรียนบริหารธุรกิจการเงินและการลงทุน

แนะนำสาขาการเงินและการลงทุน

การศึกษาสาขาวิชาการเงินและการลงทุน ในระดับปริญญาตรี นับว่า เป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนารากฐานทางเศรษฐกิจ การพาณิชย์และการเงินของประเทศ โดยหลักสูตรสาขาวิชาการเงินและการลงทุนมุ่งเน้นเพื่อให้ความรู้และพัฒนานักศึกษาให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในทางการบริหารการเงิน ทั้งของภาครัฐบาลและเอกชน เพื่อช่วยในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรือง

จุดเด่นของสาขาการเงินและการลงทุน

เนื่องดัวยปัจจุบันการพัฒนาเครื่องมือทางการเงินและการลงทุนได้เปลี่ยนแปลงไปตามภาวะเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และกระแสการเงินของโลก จึงทำให้สาขาการเงินและการลงทุนได้เห็นถึงความสำคัญของการปรับปรุงหลักสูตร โดยมุ่งเน้นที่จะผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความเข้าใจในองค์ความรู้พื้นฐานที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจ การเงินและการลงทุน เพื่อตอบสนองความต้องการของเศรษฐกิจ สังคมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม ความเป็นผู้นำ และการมีจริยธรรมในการดำเนินงานในยุคโลกาภิวัตน์ นอกจากนี้ยังส่งเสริมและสนับสนุน ที่จะให้บัณฑิตมีแนวคิดของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur Mind) อีกด้วย

เรียนบริหารธุรกิจการเงินและการลงทุน

สาขาการเงินและการลงทุน

จบที่นี่ทำงานอะไร

เรียนบริหารธุรกิจFinanc

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าคณะบริหารธุรกิจ

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
• สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ปวช. ปวส.(รับแบบเทียบโอน) และผู้เทียบโอนจากสถาบันอื่น

• ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

การพิจารณาเข้าศึกษา: พิจารณาจากวุฒิการศึกษา โดยไม่ต้องสอบ

MMRSUวิวตึก1

การสมัครเรียนออนไลน์

1.สมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ทางLine@เพื่อกรอกใบสมัครออนไลน์
2.ตรวจสอบใบสมัครใน E-mail ของท่าน พร้อม เอกสารที่ใช้ในการ Upload
– ใบสมัครออนไลน์ที่อยู่ใน E-mail ของผู้สมัคร
– สำเนาบัตรประชาชน
– ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) จำนวน 1 ชุด 4 ภาคเรียนขึ้นไป
– ใบรับรองการศึกษา (ปพ.7) จำนวน 1 ชุด
– รูปถ่ายหน้าตรง 1-2 นิ้ว (ติดในใบสมัคร)
– สำหรับผู้จบการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือ เทียบเท่ามาแล้ว ให้ใช้ใบแสดงผลการเรียนฉบับสมบูรณ์เท่านั้น
3.แนบเอกสารการสมัครได้ที่ปุ่มด้านล่าง

สมัคด้วยตนเองที่ม.รังสิต

1.ยื่นเอกสารสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ห้อง 1-103 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก 1)
2.เอกสารประกอบการสมัคร
– ใบสมัคร (ซื้อได้ที่ห้องรับสมัคร ชุดละ 300 บาท)

– บัตรประชาชนตัวจริง
– ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) จำนวน 1 ชุด 4 ภาคเรียนขึ้นไป
– ใบรับรองการศึกษา (ปพ.7) จำนวน 1 ชุด
– รูปถ่ายหน้าตรง 1-2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
– สำหรับผู้จบการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือ เทียบเท่ามาแล้ว ให้ใช้ใบแสดงผลการเรียนฉบับสมบูรณ์เท่านั้น