• 081-7056585
  • ba-rsu@rsu.ac.th

ธุรกิจดิจิทัล

สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล เป็นสาขาวิชาที่เน้นศึกษาเทคโนโลยีในปัจจุบันที่ส่งผลต่อธุรกิจ โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในธุรกิจในทุกด้านเพื่อให้ได้ระบบดิจิทัลที่ถูกต้องเหมาะสม
และทันสมัยกับธุรกิจและสร้างให้เกิดความได้เปรียบทางธุรกิจทุกด้าน

ชื่อปริญญา
· บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจดิจิทัล)
· บธ.บ. (ธุรกิจดิจิทัล)
· Bachelor of Business    Administration (Digital Business)
· B.B.A. (Digital Business)

แผนการเรียน/โครงสร้างหลักสูตร
· 4 ปี 126 หน่วยกิต

ค่าใช้จ่ายในการเรียนโดยประมาณ

· หลักสูตร 4 ปี 238,400.-

ระยะเวลาในการรับสมัครเรียนบริหารธุรกิจ

กำหนดการรับสมัครนักศึกษา
วันที่สมัคร: ขณะนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
*ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัครก่อนกำหนดในกรณีที่นั่งเต็ม*

Days
Hours
Minutes
Seconds

สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล

แนะนำสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล

สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล เป็นสาขาที่เปิดใหม่กำลังมาแรงในช่วงนี้เป็นการตลาดผสมผสานกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยในช่วงนี้และนำความรู้นี้ไปใช้ต่อยอดในกิจการต่างๆได้อย่างมากมายไม่จำเป็นต้องไปในทางออนไลน์อย่างเดียว สาขาธุรกิจดิจิทัล เป็นสาขาที่มีคุณค่าตอนการศึกษาในสมัยนี้ที่ต้องใช้ช่วยเพิ่มยอดขายทางกิจการต่างๆ

สาขา ธุรกิจดิจิทัล ของเรามีการเรียนรู้เรื่องยุคสมัยของประเทศ(ปัจจุบัน 4.0) และมีการใช้งานเครื่องมือต่างๆที่ทันสมัยอยู่ตอนนี้มีการเรียนรู้เชิงลึกในตลาดออนไลน์สาขา ธุรกิจดิจิทัล ของมีเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการเรียนรู้อีกมากมายที่ให้คุณ

ธุรกิจดิจิทัลคืออะไร

ธุรกิจดิจิทัล คือ เป็นเหมือนการทำ ธุรกิจ ผ่านสื่อออนไลน์ การรู้จักกลไกทางการตลาด การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศต่างๆ ให้มีความพร้อมใช้งาน ธุรกิจดิจิทัล นั้นจะโยงไปถึงการออกแบบเว็บไซต์ ให้มีคุณภาพ ทำให้ธุรกิจ ของเรามีคนติดตาม รู้จักมากขึ้นกว่าปัจจุบัน การเรียนรู้เกี่ยวกับ Facebook การเก็บสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ ธุรกิจดิจิทัล ยังช่วยให้ธุรกิจของเรา เจริญไปในทิศทางที่ดี กว่าปัจจุบันอีกด้วย

เรียนบริหารธุรกิจสาขาธุรกิจดิจิทัล

4 กลุ่มที่สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
เรียนแล้วไม่ตกงาน

Digital Business สาขาธุรกิจดิจิทัล (DBS) คณะ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดการเรียนการสอนที่มีจุดมุ่งหมายที่จะสอนให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ ธุรกิจดิจิทัล ควบคู่ความรู้ด้านหลักการ การจัดการ และโครงสร้างของศาสตร์ทางธุรกิจ เพื่อให้สามารถนำ ธุรกิจดิจิทัล มาประยุกต์ใช้กับระบบงานธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Digital Platform จะสอนในเรื่องของการออกแบบงานกราฟิกบนสื่อดิจิทัล การออกแบบเว็บไซต์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา เครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับธุรกิจ และไอโอทีสำหรับ ธุรกิจดิจิทัล เพื่อให้มีเข้าใจในเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นและการออกแบบที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีเหล่านี้ซึ่งมีส่วนช่วยให้มนุษย์สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ ตลอดจนมีความชำนาญในการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อพัฒนาและสร้างสรรค์งานศิลปะที่ทันสมัยและนำเสนอผลงานในอนาคตที่ใช้ในการประกอบอาชีพต่อไปอย่างประสบผลสำเร็จ

Digital Strategy หรือ “กลยุทธ์ดิจิทัล” นั้นจะเป็นกลยุทธ์ที่ใช้ในการบรรลุแผนทิศทางตามแนวทางจากกลยุทธ์ระดับองค์กร โดยมองเน้นเรื่องของ การพาณิชย์ดิจิทัล กฎหมาย จริยธรรม และ การจัดการความปลอดภัยของข้อมูลทางธุรกิจ การจัดการข้อมูลและฐานข้อมูล การบริหารโครงการ ธุรกิจดิจิทัล การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่เป็นหลัก โดยเป็นในลักษณะของการที่เราจะมองว่าเราจะใช้กลยุทธ์ในการขยายการตลาด (Market Expansion) ขยายส่วนแบ่งทางการตลาด (Market Penetration) พัฒนาการตลาด (Market Development) พัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development) หรือขยายไปสู่ธุรกิจอื่น (Diversification) นั่นเอง

Digital Business Innovation Digital Business Innovation คือการออกแบบให้สามารถตอบสนอง ผ่าน user interfaces ที่ถูกออกแบบมาให้สามารถปรับเปลี่ยนขนาดได้ตามรูปแบบของหน้าจออุปกรณ์ที่ใช้ ถือเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของประสบการณ์ของผู้ใช้งานผ่านอุปกรณ์ที่หลากหลาย เราก็จะเน้นการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับเครื่องมือดิจิทัลสำหรับการตลาดและการสร้างแบรนด์ นวัตกรรมและกลยุทธ์สำหรับ ธุรกิจดิจิทัล สัมมนาธุรกิจดิจิทัล การจัดการเนื้อหาสำหรับ ธุรกิจดิจิทัล เป็นหลัก

เรียนบริหารธุรกิจ
เรียนบริหารธุรกิจ

แนวทางการเรียนการสอนของสาขาธุรกิจดิจิทัล

Business Unit – การเรียนการสอนของ Digital Business เน้นการเรียนโดยเอาผู้เรียนเป็นสำคัญ
โดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากทฤษฏีทางธุรกิจดิจิทัลต่างๆและนำไปประยุกต์ใช้งานกับธุรกิจจริง
โดยเอากรณีศึกษาของธุรกิจดิจิทัลที่นำ Digital Business มาใช้เป็นหลัก

INNOVATION Business – การเรียนของDigital Business ผลลัพท์สุดท้ายเน้นสร้างผู้ประกอบการ Star upรุ่นใหม่ที่เน้นการสร้างนวัตกรรมเพื่อปลี่ยนธุรกิจ เปลี่ยนสังคม และ เป็นโลก ในด้านใดด้านหนึ่ง
โดยเริ่มสร้างจากแนวความคิดของผู้เรียนเป็นหลักให้เป็นผู้ที่เรียนรู้และสร้างนวัตกรรมต่างๆ ได้ด้วยตนเองไม่ปิดกั้นความคิดในกรอบแนวคิดการเรียนรู้เดิมๆ

EASY AND SIMPLE – หลักการเรียนการสอนของ Digital Business สำหรับการออกแบบเว็บไซต์และระบบWeb Application
ใช้หลักการออกแบบ Web Reponsive บนพื้นฐาน UX/UI เน้นผู้ใช้งานง่าย เป็นหลักและเกิดประโยชน์สูงสุด

เรียนบริหารธุรกิจDBS
Previous
Next

การประกอบอาชีพหลังเรียนจบบริหารธุรกิจสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าคณะบริหารธุรกิจ

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
• สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ปวช. ปวส.(รับแบบเทียบโอน) และผู้เทียบโอนจากสถาบันอื่น

• ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

การพิจารณาเข้าศึกษา: พิจารณาจากวุฒิการศึกษา โดยไม่ต้องสอบ

MMRSUวิวตึก1

การสมัครเรียนออนไลน์

1.สมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ทางLine@เพื่อกรอกใบสมัครออนไลน์
2.ตรวจสอบใบสมัครใน E-mail ของท่าน พร้อม เอกสารที่ใช้ในการ Upload
– ใบสมัครออนไลน์ที่อยู่ใน E-mail ของผู้สมัคร
– สำเนาบัตรประชาชน
– ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) จำนวน 1 ชุด 4 ภาคเรียนขึ้นไป
– ใบรับรองการศึกษา (ปพ.7) จำนวน 1 ชุด
– รูปถ่ายหน้าตรง 1-2 นิ้ว (ติดในใบสมัคร)
– สำหรับผู้จบการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือ เทียบเท่ามาแล้ว ให้ใช้ใบแสดงผลการเรียนฉบับสมบูรณ์เท่านั้น
3.แนบเอกสารการสมัครได้ที่ปุ่มด้านล่าง

สมัคด้วยตนเองที่ม.รังสิต

1.ยื่นเอกสารสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ห้อง 1-103 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก 1)
2.เอกสารประกอบการสมัคร
– ใบสมัคร (ซื้อได้ที่ห้องรับสมัคร ชุดละ 300 บาท)

– บัตรประชาชนตัวจริง
– ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) จำนวน 1 ชุด 4 ภาคเรียนขึ้นไป
– ใบรับรองการศึกษา (ปพ.7) จำนวน 1 ชุด
– รูปถ่ายหน้าตรง 1-2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
– สำหรับผู้จบการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือ เทียบเท่ามาแล้ว ให้ใช้ใบแสดงผลการเรียนฉบับสมบูรณ์เท่านั้น