• 081-7056585
  • ba-rsu@rsu.ac.th

เรียนบริหารธุรกิจ ม.รังสิต 4 ปีได้มากกว่าปริญญา

Fast Track
เวลา 3 ปี สามารถเรียนหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี 132 หน่วยกิตได้
Double degree
เวลา 4 ปี ใน 3 ปีแรกเรียน 1 ปริญญาตรี 132 หน่วยกิต + เรียนเพิ่ม 9 หน่วยกิต ได้อีก 1 ปริญญาตรี
Bachelor's + Master's degree
เวลา 4 ปี ใน 3 ปีแรกเรียน 1 ปริญญาตรี 132 หน่วยกิต + เรีบยปริญญาโทอีก 1 ปี
บริหารรังสิตจำนวนหน่วยกิต 126 หน่วยกิต
เรียนบริหาร