• 081-7056585
  • ba-rsu@rsu.ac.th

หลักสูตรปริญญาตรี

คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรังสิต

ค่าเล่าเรียนโดยประมาณคณะบริหารธุรกิจชั้นปีที่ 1ชั้นปีที่ 2ชั้นปีที่ 3ชั้นปีที่ 4รวมทุกชั้นปี
สาขาวิชาการจัดการ (MGT)64,70071,70076,10070,900283,400
สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล (DBS)66,50068,30079,40069,200283,400
สาขาวิชาการเงินและการลงทุน (FIN)63,80077,70071,00070,900284,400
สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมค้าปลีก (DMR)64,70076,80070,10071,800283,400
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (LSM)64,70076,80070,10071,800283,400
บริหารธุรกิจสาขาการจัดการ3แขนง

สาขาการจัดการ

ชื่อปริญญา
· บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
· บธ.บ. (การจัดการ)
· Bachelor of Business Administration (Management)
· B.B.A. (Management)

สาขาวิชาการจัดการ สาขานี้ สำคัญมาก ถือได้ว่าเป็นความต้องการทางแรงงานสูงมาก เพราะการจัดการมีการเจริญเติบโต และมีการแข่งขันสูงมากในปัจจุบัน สาขานี้ เพื่อนๆ จะได้เรียนรู้พื้นฐานการจัดการที่มีระบบและทันสมัยค่ะ รวมถึงการเรียนรู้แนวคิดในการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้ประกอบการอย่างสมบูรณ์ สาขาวิชาการจัดการ แบ่งการศึกษา ออกเป็น 3 แขนงวิชา ได้แก่
(1) แขนงวิชา การจัดการทั่วไป
(2) แขนงวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์  
(3) แขนงวิชา การเป็นผู้ประกอบการ

สาขาธุรกิจดิจิทัล

ชื่อปริญญา
· บริหารธุรกิจบัณฑิต ( ธุรกิจดิจิทัล )
· บธ.บ. (ธุรกิจดิจิทัล)
· Bachelor of Business Administration (Digital Business)
· B.B.A. (Digital Business)

สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล เป็นสาขาวิชาที่เน้นศึกษาเทคโนโลยีในปัจจุบันที่ส่งผลต่อธุรกิจ โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในธุรกิจในทุกด้านเพื่อให้ได้ระบบดิจิทัลที่ถูกต้องเหมาะสมและทันสมัยกับธุรกิจและสร้างให้เกิดความได้เปรียบทางธุรกิจทุกด้าน

เรียนบริหารธุรกิจการเงินและการลงทุน

สาขาการเงินและการลงทุน

ชื่อปริญญา
· บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการลงทุน)
· บธ.บ. (การเงินและการลงทุน)
· Bachelor of Business Administration
(Finance and Investment)
· B.B.A. (Finance and Investment)

สาขาวิชาการเงินและการลงทุน ศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์การลงทุน การวางแผนการเงินขององค์กร การควบคุมการเงิน
การบริหารสถาบันการเงิน และตลาดหลักทรัพย์ การจัดสรรเงินลงทุนในหลักทรัพย์ การประกันภัย รวมถึง หลักการในการบริหารเงินทั่วไป

เรียนบริหารธุรกิจการตลาดดิจิทัล

สาขาการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมค้าปลีก

ชื่อปริญญา
· บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน)
· บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน)
· Bachelor of Business Administration
(Logistics and Supply Chain Management)
· B.B.A. (Logistics and Supply Chain Management)

สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมค้าปลีก ศึกษาเกี่ยวกับ การบริหารการตลาด การบริหารการลงทุนทางการตลาด การดำเนินกิจกรรมทางการตลาดแบบออนไลน์ การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภค การสื่อสารการตลาดดิจิทัล การจัดการการค้าปลีก และการค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบร้านค้าปลีก และการจัดเรียงสินค้า การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด และการวางแผนการตลาดดิจิทัล

เรียนบริหารโลจิสติกส์

สาขาการจัดการโลจิส ติกส์และซัพพลายเชน

ชื่อปริญญา
· บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
· บธ.บ. (การจัดการ)
· Bachelor of Business    Administration (Management)
· B.B.A. (Management)

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน ศึกษาเกี่ยวกับ หลักพื้นฐานทางการจัดการโลจิสติกส์ การจัดการขนส่ง การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง การจัดซื้อ การกระจายสินค้า การพยากรณ์ การบริหารการผลิต การค้าระหว่างประเทศ โดยมีการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้าน การจัดการ การขนส่ง ผู้ประกอบการ และอุตสาหการ เข้าไว้ด้วยกัน

เชิญชวนน้องๆ

น้อง ๆ ที่จบใหม่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นน้อง ม.6 , ปวช. ,ปวส.
กำลังคิดอยู่ใช่มั้ยว่าถ้าจะเข้าเรียนต่อ คณะบริหารธุรกิจ จะเข้ามหาลัยไหนดี ค่าเทอมเท่าไร เกรดต้องดีไหม
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต เรามีคำตอบกับน้อง ๆ ทุก ๆ คนที่ กำลัง มองหาที่เรียนอยู่ค่ะ
สมัครเรียนคณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรังสิต Gat-Pat ไม่ต้อง O-net ไม่เอา ขอแค่ GPA แค่นั้นพอ เท่าไหร่ก็ได้ ถ้าสงสัยว่าที่นี่ดียังไง
มาดูให้เห็นกับตาดีกว่าค่ะ 4 ปีกับชีวิตมหาวิทยาลัย
ต้องเลือกให้ถูกใจ เลือกให้ดีที่สุด
และตอบโจทย์อนาคตการทำงาน
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิตเปิดรับสมัครทุกวัน
ไม่เว้นวันหยุด เวลา 8:30 - 16:30 น.

เรียนบริหารธุรกิจ

เรามีความพร้อมด้านบุคลากรอาจารย์ผู้สอน

ทั้งอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษที่เป็นที่ยอมรับ มีความรู้ความเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพ และมีประสบการณ์มากมายในทุกสาขา 

ไม่ว่าจะเป็นสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล และนวัตกรรมค้าปลีก, สาขาวิชาการจัดการ,สาขาวิชาการเงินและการลงทุน, สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพายเชน, สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล