อยากเป็น ceo

ปัจจุบันหลายคนต่างหันมาเปิดธุรกิจเป็นของตัวเอง ซึ่งหลายคนอาจคิดว่ามันง่ายแต่จริงๆแล้วการเปิดธุรกิจนั้นต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์อีกเยอะมากมาย การบริหารคนให้เป็นก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เจ้าของธุรกิจต้องทำ ดังนั้นเราก็ควรที่จะมีความรู้ด้านการบริหารธุรกิจเอาไว้เพื่อจะนำประยุกต์ใช้ในการทำธุรกิจของเราเพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดธุรกิจได้

จำเป็นต้องเรียนบริหารธุรกิจไหม

ถ้าถามว่าจำเป็นไหมบอกเลยว่าไม่จำเป็น เพราะการทำธุรกิจส่วนตัวนั้นไม่ได้มีข้อจำกัดว่าต้องเรียนคณะบริหารธุรกิจอย่างเดียวเท่านั้น แต่การเรียนบริหารธุรกิจนั้น จะทำให้เราสามารถนำองค์ความรู้ต่างๆที่ได้เรียนมา มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของเราและทำให้เราเข้าใจในสายงานนี้ได้มากกว่าหรือเร็วกว่าคนที่ไม่ได้เรียนทางด้านนี้มาโดยตรง

การทำธุรกิจส่วนตัวเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆ อาศัยจากประสบการณ์และปัญหาที่เจอในการทำธุรกิจมาปรับปรุงแก้ไขอยู่เรื่อยๆประกอบกับสถานการณ์ในปัจจุบันทำให้เจ้าของธุรกิจส่วนตัวต้องปรับตัวกันเป็นอย่างมากเพื่อที่จะทำให้ธุรกิจของตัวเองคงอยู่ในตลาดต่อไป

นำความรู้ด้านบริหารมาปรับใช้กับธุรกิจอย่างไร

คณะบริหารธุรกิจนั้นเป็นการศึกษา และเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการทางธุรกิจ การดำเนินงานทางธุรกิจ การทำแผนการตลาด (Marketing) การบริหารคน (HR) การตลาดออนไลน์ (Online Marketing) การขนส่ง (logistic) ในคณะบริหารธุรกิจ จะแบ่งหลักสูตรแต่ละสาขาวิชาที่แตกต่างกันไป ตามหลักสูตรต่างๆ เช่น สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการเงินและการลงทุน สาขาวิชาการตลาดดิจิตอลและนวัตกรรมค้าปลีก สาขาวิชาธุรกิจดิจิตอล สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ

สาขาในหลักสูตรบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาการจัดการ

เน้นสอนเกี่ยวกับภาพรวมวิธีการบริหารจัดการองค์กร ศึกษาเรื่องของการวางแผนหลักของการบริหารจัดการ วิธีการแกไขปัญหาต่างๆเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ

สาขาวิชาการเงินและการลงทุน

เน้นสอนเกี่ยวกับการวิเคราะห์การลงทุน การวางแผนการเงินขององค์กรการควบคุมการเงิน การบริหารสถาบันการเงิน การตลาดหลักทรัพย์ การจัดสรรการลงทุนในหลักทรัพย์ การประกันภัยรวมถึงการบริหารเงินทั่วไป

สาขาวิชาการตลาดดิจิตอลและนวัตกรรมค้าปลีก

เน้นสอนเกี่ยวกับการบริหารการตลาด การบริหารการลงทุนทางการตลาด การดำเนินกิจกรรมทางการตลาดแบบออนไลน์ การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภค การสื่อสารการตลาดดิจิตอล การจัดการการค้าปลีกและการค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบร้านค้าปลีก การจัดเรียงสินค้า การวางแผนกลยุทธ์การตลาดและการวางแผนการตลาดดิจิตอล

สาขาวิชาธุรกิจดิจิตอล

เน้นสอนเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล การดูแลระบบเครือข่ายเบื้อต้น การวิเคราะห์และออกแบบธุรกิจ การตลาดออนไลน์การสร้างเนื้อหาเกี่ยวกับสื่อออนไลน์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับธุรกิจดิจิตอลรวมถึงหลักบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

เน้นสอนเกี่ยวกับหลักพื้นฐานการจัดการโลจิสติกส์ การจัดการขนส่ง การจัดการคลัวสินค้าและสินค้าคงคลัง  การจัดซื้อ การกนะขายสินค้า การพยากรณ์ การบริหารการผลิต การค้าระหว่างประเทศ

สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ

เน้นสอนเกี่ยวกับการตลาดระหว่างประเทศ ด้านการเงินการลงทุน ด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ด้านการเป็นผู้ประกอบการ และด้านธุรกิจดิจิทัลเพื่อนำไปใช้ในงานองค์การการค้าระหว่างประเทศ

ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ก็เป็นตัวอย่างหลักสูตรของมหาวิทยาลัยรังสิต หากเรามีความชอบทางด้านไหนหรือสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับสาขาวิชาใด เราก็สามารถนำความรู้ที่ได้เรียนมานั้นมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของเราได้เหมือนกัน

การขนส่ง

อยากเป็นเจ้าของธุรกิจเลือกเรียนสาขาอะไรดี

ปัจจุบันธุรกิจไม่มีอะไรที่แน่นอนตายตัว อาจจะเลือกเรียนสาขาที่ให้ความรู้แบบกว้างๆครอบคลุมหลายๆเรื่องเอาไว้ก่อน เพราะในอนาคตเราก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าเราเรียนจบมาจะได้ทำงานอะไรหรือประกอบธุรกิจอะไร ควรมองภาพรวมเอาไว้ก่อน เพราะไม่ว่าจะเรียนจบสาขาด้านใดมา ทุกธุรกิจจะต้องเผชิญกับปัญหา และผู้บริหารจะต้องเข้าใจและมีความรู้ในทุกรายละเอียด และจะต้องแก้ปัญหาให้เป็นเพื่อให้ธุรกิจของเรานั้นอยู่รอด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

Website : https://www.rbsrsu.com/