rbs.rsu.ac.th

คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรังสิตLogo
เรียนคณะบริหาร เป็นเจ้าของธุรกิจได้ไหม


เรียนคณะบริหาร เป็นเจ้าของธุรกิจได้ไหม ?

     การมีธุรกิจหรือการเป็นนายตัวเอง เป็นสิ่งที่ผู้คนฝันอยากจะเป็น ท่ามกลางในปัจจุบันที่โลกมีการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่จะช่วยให้สิ่งมากมายดำเนินไปได้ง่ายขึ้น รวมไปถึงด้านการศึกษาที่ถูกปรับปรุงให้เป็นไปตามยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง

เราวันนี้เราจะเรียนรู้กันว่าการเรียนคณะบริหาร สามารถมีธุรกิจหรือกิจการเป็นของตัวเองได้หรือไม่?

เรียนคณะบริหาร เป็นเจ้าของธุรกิจได้ไหม ?

     การเป็นเจ้าของธุรกิจไม่จำเป็นหรือมีข้อจำกัดที่ว่าจะต้องเรียนคณะบริหารเสมอไป แต่การเรียนคณะบริหารสามารถนำองค์ความรู้ รวมถึงหลักแนวคิดที่เรียนมาปรับประยุกต์ใช้ในธุรกิจของตัวเองได้

คณะบริหารธุรกิจเรียนเกี่ยวกับอะไร ?

 

     คณะบริหารธุรกิจเกี่ยวกับการจัดการทางธุรกิจ การดำเนินงานทางธุรกิจ การทำแผนการตลาด การบริหารคน การตลาดออนไลน์ และคณะบริหารธุรกิจจะแบ่งหลักสูตรแต่ละสาขาวิชาที่แตกต่างกันไป

 

หลักสูตรคณะบริหาร

1. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
2. สาขาวิชาการจัดการ
3. สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
4. สาขาวิชาการเงินและการลงทุน
5. สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมค้าปลีก
6. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ซึ่งในคณะบริหารธุรกิจเป็นการมุ่งเน้นให้เข้าใจถึงหลักการจัดการ ทั้งทางด้านการจัดองค์การ ด้านเทคโนโลยีที่มีความรู้ของทางด้านคอมพิวเตอร์มาผสมผสานกับองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจ การวางแผน การเป็นผู้นำในองค์การทางด้านธุรกิจเป็นส่วนใหญ่

#บริหารรังสิต #RBSRSU #Dek65 #มอรังสิต #บริหารธุรกิจ