rbs.rsu.ac.th

คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรังสิตLogo
เรียนบริหารที่ไหนดี ep.3

เรียนบริหารที่ไหนดี ปี2022 EP.3 

วันนี้เรามาต่อกันด้วยการแนะนำหลักสูตรปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรังสิตกัน ครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจหรือกำลังตัดสินใจเกี่ยวกับการเรียนปริญญาโท วันนี้พวกเราเรียนบริหารที่ไหนดีปี 2022 วันนี้เราจะมาแนะนำหลักสูตรปริญญาโทคณะบริหารมหาวิทยาลัยรังสิตกันครับหลักสูตรปริญญาโท ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิตนะครับมีอยู่ด้วยกัน 2 หลักสูตรครับ

ปริญญาโทการจัดการมหาบัณฑิต
(M.M. : Master of Management)
ชื่อเต็มหลักสูตร : การจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Master of Management (Entrepreneurship)
ตัวย่อของหลักสูตร : M.M.
ระยะเวลาในการเรียน : 3 ภาคการศึกษา (สำเร็จการศึกษาภายใน 1 ปี)
จุดมุ่งหมาย : หลักสูตรปริญญาโทการจัดการมหาบัณฑิต (M.M.) เป็นหลักสูตรปริญญาโททางด้านการจัดการที่ตอบโจทย์ การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ โดยที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้ศาสตร์ของการเป็นผู้ประกอบการ เช่น การทำงานเป็นทีม ทักษะในการตัดสินใจในบทบาทของผู้บริหารและผู้ประกอบการที่มีความทันสมัย การมีจรรยาบรรณในการดำเนินงาน และเป็นผู้ประกอบการที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการนำนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ในการจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และต่อมาหลักสูตรที่2ครับ
ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(MBA : Master of Business Administration Program)
ชื่อเต็มหลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Master of Business Administration
ตัวย่อของหลักสูตร : บธ.ม.
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : M.B.A
จุดมุ่งหมาย : เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มี่ความรู้ความสามารถด้านบริหารธุรกิจ สามารถประยุกต์งานด้านธุรกิจ เพื่อความสามารถในการทำงานเป็นทีมมีลักษณะการตัดสินใจในบทบาทของผู้บริหารและผู้ประกอบการที่มีความ ทันสมัย มีจรรยาบรรในการดำเนินงานและเป็นผู้ประกอบการที่มีความคิดสร้างสรรค์ ในการนำนวัตกรรมใหม่ๆมาใช้ในการจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
จบกันไปแล้วนะครับทั้ง2หลักสูตรปริญญาโท คณะบริหาร มหาวิทยาลัยรังสิต อย่าลืมมาสมัครเรียนกันนะครับ


#บริหารรังสิต #RBSRSU #Dek65 #มอรังสิต #บริหารธุรกิจ