rbs.rsu.ac.th

คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรังสิตLogo
เรียนบริหารธุรกิจมีสาขาอะไรบ้าง เรียนเกี่ยวกับอะไร

เรียนบริหารธุรกิจมีสาขาอะไรบ้าง เรียนเกี่ยวกับอะไร

    หลายคนคงอยากรู้ว่า เรียนบริหารธุรกิจมีสาขาอะไรบ้าง เรียนเกี่ยวกับอะไร วันนี้เราได้รวบรวมสาขาวิชาต่างๆของคณะบริหารเพื่อในการตัดสินใจในการเข้าเรียนให้ตรงตามความต้องการของสาขานั้นอย่างคราวๆ มีทั้งสาขาที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อเป็นแนวทางให้กับทุกคนที่กำลังจะเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยรังสิต #เรียนบริหารธุรกิจ ม.รังสิต #เรียนบริหารธุรกิจต้องเรียนสายอะไร #เรียนบริหารธุรกิจ สายงานและระดับรายได้

สาขาวิชาการบัญชี

 

    สาขานี้เรียนเกี่ยวกับการจัดการบันทึกรายการทางการค้า การเขียนบันทึกรายการและการจำแนกแยกประเภทหมวดหมู่ทางการค้า การบัญชีภาษีอากร การบัญชีระหว่างประเทศ ตัวเลขการทำงบประมาณ, งบดุล, รูปแบบการทำบัญชีต่าง ๆ และเรื่องของการวิเคราะห์งบการเงิน, รูปแบบการทำภาษี เป็นต้น

 

สาขาวิชาการตลาด (ชื่อวิชาสาขาใน ม.รังสิต DMR)

 

    การเรียนในสาขาวิชานี้คือ การวางแผนการตลาด สร้างสรรค์เพื่อสร้างยอดขาย บริหารการจัดการความรู้ แนวคิด ทฤษฎี และกลยุทธ์ต่างๆโดยศึกษาความรู้ต่าง ๆ เข้ามาประกอบ เช่น วิจัยทางการตลาด, เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ พฤติกรรมของผู้บริโภค การวิจัยการตลาด การส่งเสริมการขาย การพยากรณ์ยอดขาย การโฆษณา มาปรับใช้เพื่อกระตุ้นสินค้าให้ได้รับความนิยมและติดตลาด

 

สาขาวิชาสาขาการเงินและการลงทุน (ชื่อวิชาสาขาใน ม.รังสิต FIN)

 

    เรียนเกี่ยวกับเงิน แต่เป็นการศึกษาเรื่องการบริหารเงินอย่างไรให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์กฎหมายเกี่ยวข้องกับการเงิน เป็นอีกหนึ่งสาขาน่าสนใจได้ความรู้ที่หลายด้านเรื่องเงินต่อยอดการทำงานได้หลายทาง การลงทุน สินเชื่อ การเรียกเก็บเงิน งบการเงิน การวิเคราะห์หลักทรัพย์ การวิเคราะห์สถาบันการเงิน การเงินระหว่างประเทศ การเงินในกิจกรรมที่ไม่แสวงหากำไร และการลดความเสี่ยงทางการเงินของอัตราแลกเปลี่ยน เป็นต้น

 

สาขาวิชาการจัดการ (ชื่อวิชาสาขาใน ม.รังสิต MGT)

 

    เป็นการเรียนด้านการบริหารการจัดการให้องค์กรเกิดประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นความรู้เรื่อง การวางแผนกำหนดนโยบายธุรกิจ, รูปแบบการวางแผนงานต่าง ๆ, กลยุทธ์ในการทำงาน, การนำความรู้มาวางแผนพัฒนารูปแบบองค์กร การจัดการเชิงกลยุทธ์ หลักการบริหารองค์กร การตัดสินใจทางธุรกิจ การวางยุทธศาสตร์ขององค์กร และทักษะสำหรับผู้ต้องการมีกิจการเป็นของตนเอง เป็นต้น

 

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

 

    สาขาวิชานี้เรียนด้านการพัฒนาองค์กรและคนในองค์กร ให้ทุกอย่างออกมาสมบูรณ์แบบต่อการทำงาน ใช้หลักการบริหารผสมกับไอเดียในการวางแผนคนในองค์กร การวางแผน การสรรหา การคัดเลือก การฝึกอบรมและการพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดการค่าตอบแทนผลประโยชน์เกื้อกูล การพัฒนางานอาชีพ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน และพนักงานสัมพันธ์

 

สาขาวิชาการเป็นเจ้าของธุรกิจ

 

    สาขาสำหรับการเตรียมพร้อมเพื่อเป็นผู้ประกอบการ หรือเจ้าของธุรกิจที่โดดเด่น เรียนให้เข้าใจแนวคิดในการประกอบธุรกิจอย่างมีระบบ สามารถผสานความคิดสร้างสรรค์ศึกษารูปแบบการเริ่มต้นทำธุรกิจตั้งแต่หลักการคิดธุรกิจ, วิธีการทำธุรกิจ, วางแผนการประกอบธุรกิจ, การจัดการปัญหา

 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ DBS)

 

    สาขานี้จะได้ความรู้เรื่องการนำเทคโนโลยีไปใช้ในการบริหาร และการบริหารงานด้านคอมพิวเตอร์ รวมทั้งเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เช่น ศึกษาโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในการทำงาน,การสร้างเว็บไซต์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, เพื่อใช้บริหารงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่าง ๆและให้ทันตามยุคสมัยในปัจจุบัน

 

สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (ชื่อวิชาสาขาใน ม.รังสิต IBA)

 

    สาขานี้เป็นการเรียนรู้เรื่องระบบการทำธุรกิจกับองค์กรต่างประเทศ ความรู้เรื่องการตลาดของต่างประเทศ วิเคราะห์รูปแบบธุรกิจในต่างประเทศ ศึกษาหลักการทำธุรกิจ หลักและกระบวนการส่งออกและนำเข้า การติดต่อสื่อสารทางธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดระบบข้อมูลด้านการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ เทคนิคการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ การจัดการกิจการพาณิชย์นาวี เป็นต้น

 

สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

 

    เนื้อหาที่ต้องเรียน คือ พื้นฐานของงานด้านอุตสาหกรรมบริการ ลักษณะงานต้องเชื่อมโยงกับธุรกิจท่องเที่ยวอย่างไร ทำความเข้าใจวิธีการทำธุรกิจบริการ โดยเฉพาะธุรกิจที่พักโรงแรมและรีสอร์ทและการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่าย, เงินลงทุน, ผลกำไร, ราคาที่พัก, การจัดการธุรกิจ,กลยุทธ์ การทำธุรกิจ เป็นต้น

 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ชื่อวิชาสาขาใน ม.รังสิต LSM)

 

    สาขานี้จะได้ความรู้เรื่องการแข่งขันของตลาดการค้าของผู้ประกอบการ กลไลระบบการจัดส่งสินค้าให้ได้คุณภาพ วิธีการบริหารงานด้านโลจิสติกส์ วิธีการแก้ปัญหาและพัฒนาระบบโลจิสติกส์ให้มีคุณภาพ การควบคุมระบบขนส่งและการดูแลการจัดเก็บในทุกรูปแบบ ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทางเรือ เรียนรู้กระบวนการขนส่งโลจิสติกส์ทั้งระบบ และวิธีการทำงานแบบนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ระบบบริหารการสั่งซื้อ กระบวนการในการจัดการวางแผน เป็นต้น

#บริหารรังสิต #RBSRSU #มอรังสิต #บริหารธุรกิจ #เรียนบริหารธุรกิจมีสาขาอะไรบ้าง เรียนเกี่ยวกับอะไร