rbs.rsu.ac.th

คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรังสิตLogo

ปริญญาโทการจัดการมหาบัณฑิต(M.M. : Master of Management)

M.M. คืออะไร?

M.M. หรือ Master of Management หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ เป็นหลักสูตรปริญญาโททางด้านการจัดการที่ตอบโจทย์ การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ โดยที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้ศาสตร์ของการเป็นผู้ประกอบการ เช่น การทำงานเป็นทีม ทักษะในการตัดสินใจในบทบาทของผู้บริหารและผู้ประกอบการที่มีความทันสมัย การมีจรรยาบรรณในการดำเนินงาน และเป็นผู้ประกอบการที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการนำนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ในการจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพทรัพยากรบุคคล หรือบัญชี ระยะเวลาของหลักสูตรอยู่ที่ 1-2  ปี ขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัยที่เลือกเรียน แต่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิตมีหลักสูตร 1 ปี 

เรียนบริหาร ป.โท มีหลักสูตรอะไรบ้าง? #MM 

 

 

Master of Management

 

M.M. เหมาะกับใคร?

– เจ้าของธุรกิจ

– ผู้ประกอบการ

– ทายาทธุรกิจ

– ผู้บริหารในองค์การธุรกิจ

– อาชีพอิสระประเภทการผลิต การบริการ

– ที่ปรึกษาธุรกิจ SMEs บริษัทเอกชน

   

ข้อดีของการเรียนระดับปริญญาโท M.M.

 

1.เรียนแคบแต่เรียนลึก

      ความโดดเด่นของหลักสูตรอยู่ที่การเรียนเนื้อหาด้านธุรกิจแบบเจาะลึกและพัฒนาทักษะการบริหารอย่างเฉพาะด้าน (Specialized) เหมาะสำหรับผู้ที่ตัดสินใจได้แล้วว่าอยากเติบโตเป็นอะไรในสายงานด้านธุรกิจ เช่น อยากเป็นผู้ประกอบการ อยากเป็นนักบริหาร อยากเป็น CFO อยากเป็นนักลงทุน อยากเป็นนักการตลาด อยากเป็น HR Manager หรือ อยากจะก้าวเป็นผู้เชี่ยวชาญในการจัดการธุรกิจเฉพาะ ฯลฯ MM เป็นหลักสูตรปริญญาโทด้านธุรกิจคล้ายๆกับ M.B.A. แต่แตกต่างกันตรงที่ M.M. จะเรียนแคบแต่ลึกกว่า เรียนแบบเฉพาะทาง ในขณะที่ M.B.A. จะเรียนกว้างกว่าแต่จะไม่ได้ลงลึกเท่า M.M.

 

2.การพัฒนาตัวเองให้ทันโลกธุรกิจ

      เสริมสร้างบุคลากรภาคธุรกิจ ให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการด าเนินธุรกิจภายใต้การแข่งขันและการเจริญเติบโตของสภาพแวดล้อมทั้ง ทางเศรษฐกิจ สังคม การเปลี่ยนแปลงวิถีการด าเนินงานองค์การภายใต้ระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่

 

     3.ได้ Connection ที่เพิ่มขึ้น

       ในการเรียน MBA ถือว่าเป็นโอกาสหนึ่งในการที่จะทำให้คุณมีเครือข่ายที่ดี  ได้ทำความรู้จักกับคนหมู่มาก ไม่ว่าจะเป็นคณาจารย์ วิทยากรมืออาชีพ หรือแม้กระทั่งเพื่อนร่วมงานของคุณจากสายธุรกิจโดยตรง มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์โดยตรงจากการทำงานหรือการทำธุรกิจ บางทีคุณอาจจะได้รับงานหรือตำแหน่งที่สูงมากขึ้นก็ได้

 

 

หลังจากเรียนจบแล้วสามารถต่อยอดไปสู่อาชีพในตำแหน่งอะไรได้บ้าง?

    ด้วยสาขาวิชา Master of Management ถือเป็นทักษะวิชาที่มีความสำคัญต่อทุกองค์กรในปัจจุบัน ซึ่งส่งผลทำให้หลังเรียนจบไปแล้วสามารถต่อยอดได้หลากหลายสายตำแหน่งไม่ว่าจะเป็น

  • business analyst

  • international marketing manager

  • communications manager

  • export/import manager

  • human resource manager

  • management consultant

  • sales manager

  • public and community sector manager

  • recruitment and staff development consultant

  • office manager

#บริหารรังสิต #RBSRSU #มอรังสิต #บริหารธุรกิจ #เรียนบริหาร #MM