081-7056585

ba-rsu@rsu.ac.th

แนะนำนักศึกษาใหม่

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

ระยะเวลาในการรับสมัคร

กำหนดการรับสมัครนักศึกษา เทอม S/2565
วันที่สมัคร: ขณะนี้ ถึงวันที่  21 สิงหาคม 2565
*ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัครก่อนกำหนดในกรณีที่นั่งเต็ม*

Days
Hours
Minutes
Seconds

คำถามเกี่ยวกับการสมัครเรียน

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา

• สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ปวช. ปวส.(รับแบบเทียบโอน) และผู้เทียบโอนจากสถาบันอื่น

• ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

การพิจารณาเข้าศึกษา: พิจารณาจากวุฒิการศึกษา โดยไม่ต้องสอบ

ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน คลิก

คำอธิบายรายวิชา คลิก

โครงสร้างหลักสูตร คลิก

1. กรอกใบสมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ (กรอกใบสมัครออนไลน์)

คลิก :>> https://admissiononline.rsu.ac.th/
2. เตรียมเอกสารที่ใช้ในการสมัคร
2.1 สำเนาบัตรประชาชน
2.2 สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 5 หรือ 6 ภาคเรียน 1 ฉบับ
2.3 รูปถ่ายหน้าตรง 1-2 นิ้ว
3. ชำระเงินค่าสมัคร ผ่าน QR Code ด้วย Mobile Banking (300 บาท)
4. ระบบตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติผู้สมัคร พร้อมแจ้งผลกลับไปยัง E – Mail ของท่านภายใน 24 ชม.
5. ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา Login เข้าระบบ โดยนำรหัสที่ได้รับทาง e-mail ดำเนินการเข้าระบบ (เดิม) อีกครั้ง เพื่อทำการลงทะเบียนเรียน และรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่

คลิก :>> http://itscdevtest.rsu.ac.th:90/Account/StdLogin

ดำเนินตามขั้นตอนจนแล้วเสร็จ

1.ยื่นเอกสารสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ห้อง 1-103 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก 1)
2.เอกสารประกอบการสมัคร
– ใบสมัคร (ซื้อได้ที่ห้องรับสมัคร ชุดละ 300 บาท)
– บัตรประชาชนตัวจริง
– ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) จำนวน 1 ชุด 4 ภาคเรียนขึ้นไป
– ใบรับรองการศึกษา (ปพ.7) จำนวน 1 ชุด
– รูปถ่ายหน้าตรง 1-2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
– สำหรับผู้จบการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือ เทียบเท่ามาแล้ว ให้ใช้ใบแสดงผลการเรียนฉบับสมบูรณ์เท่านั้น

สามารถดูข้อมูลหลักสูตรปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจได้ที่นี่ คลิก

สามารถดูข้อมูลหลักสูตรปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจได้ที่นี่ คลิก

สามารถดูข้อมูลหลักสูตรปริญญาเอก คณะบริหารธุรกิจได้ที่นี่ คลิก

สามารถดูข้อมูลทุนการศึกษาของเราได้ที่ คลิก

contact

โทร : 02-791-6000
หรือโทร : 081-7056585
แฟ็กซ์ : 02-791-5577
อีเมล : ba-rsu@rsu.ac.th
Line @rbsrsu

Address

มหาวิทยาลัยรังสิต เลขที่ 52/347
หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน
ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

 

Link

มหาวิทยาลัยรังสิต
สำนักงานทะเบียนมหาวิทยาลัยรังสิตบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรังสิต
TJ
QA 
RBS

Follow Us

© Rangsit Business University

Scroll to Top