rbs.rsu.ac.th

คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรังสิตLogo
5 สายงานคนจบบริหาร

ไม่เก่งเลข ไม่เก่งภาษา ”ก็เรียนบริหารธุรกิจได้”

6 สาขา ในกลุ่มคณะบริหารธุริกิจที่ได้ปรับปรุงหลักสูตร ให้เข้ากับงานยุคดิจิทัล
ซึ่งประกอบด้วย สาขาจัดการธุรกิจ สาขาธุรกิจดิจิทัล สาขาการค้าระหว่างประเทศ สาขาการเงินและการลงทุน สาขาโลจิสติกส์ สาขาการตลาดดิจิทัล มีตามความเหมาะสมและตรงกับอนาคตของน้องๆ

1. การจัดการ ( Management )

การศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ในระดับปริญญาตรี นับว่าเป็นพื้นฐานสำคัญของ การพัฒนารากฐานในระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการมุ่งเน้นเสริมสร้างความรู้และพัฒนานักศึกษาให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในทางการบริหารจัดการทั้งองค์การภาครัฐบาลและเอกชน เพื่อช่วยในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรือง

คณะบริหารธุรกิจเรียนปี 66 จบได้ไวสุดกี่ปี

2. การจัดการ โลจิสติกส์ และซัพพลายเชน ( Logistics and Supply Chain Management )

ปัจจุบันการดำเนินธุรกิจประสบการแข่งขันที่รุนแรงมาก ดังนั้นการดำเนินธุรกิจจึงต้องแสวงหาวิธีการหรือกลยุทธ์ใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่องค์กร หรือเพื่อความอยู่รอดขององค์กรทางธุรกิจ โลจิสติกส์เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่ช่วยในการวางแผน สนับสนุน ควบคุมการไหลเวียนของกิจกรรมต่าง ๆ เช่น สินค้าและบริการ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การจัดการคลังสินค้า บริหารต้นทุน การขนส่งไปถึงจุดที่มีการใช้งาน หรือถึงมือผู้บริโภค

3.การตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมค้าปลีก (Digital Marketing and Retail Innovations)

เป็นสาขาที่สำคัญของการพัฒนารากฐานทางเศรษฐกิจ และการพาณิชย์ของประเทศ เน้นเรื่องการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารธุรกิจ การกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด การวิเคราะห์สถานการณ์ธุรกิจ การแข่งขัน ทำให้มีทักษะการวางแผน การปฎิบัติการทางการตลาด และการประเมินผลควบคุมทาง การตลาดในธุรกิจได้

4. การเงิน และการลงทุน ( Finance and Investment )

การศึกษาสาขาวิชาการเงินและการลงทุน เป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนารากฐาน ทางเศรษฐกิจ การพาณิชย์และการเงินของประเทศ โดยหลักสูตรสาขาวิชาการเงิน และการลงทุน มุ่งเน้นเพื่อให้ความรู้และพัฒนานักศึกษาให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถในทางการบริหารการเงิน ทั้งของภาครัฐบาลและเอกชน เพื่อช่วยในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรือง

5. สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล ( Digital Business )

สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล เป็นสาขาที่เปิดใหม่กำลังมาแรงในช่วงนี้เป็นการตลาดผสมผสานกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยในช่วงนี้และนำความรู้นี้ไปใช้ต่อยอดในกิจการต่างๆ ได้อย่างมากมายไม่จำเป็นต้องไปในทางออนไลน์อย่างเดียว สาขาธุรกิจดิจิทัล เป็นสาขาที่มีคุณค่าตอบโจทย์การศึกษาในสมัยนี้ ที่ต้องใช้ช่วยเพิ่มยอดขายทางกิจการต่างๆสาขาธุรกิจดิจิทัลของเรามีการเรียนรู้เรื่องยุคสมัยของประเทศ (ปัจจุบัน 4.0) และการใช้งานเครื่องมือต่างๆ ที่ทันสมัย ตอนนี้มีการเรียนรู้เชิงลึกในตลาดออนไลน์สาขาธุรกิจดิจิทัลมีเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการเรียนรู้อีกมากมาย

6.บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ( International Business Administration )

สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ เป็นหลักสูตรใหม่ที่น่าสนใจ เข้ากับยุคสมัย และตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ เป็นสาขาที่ออกแบบให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในด้านต่างๆ เพื่อสามารถทำธุรกิจระหว่างประเทศได้ เช่น ความรู้ด้านการตลาดระหว่างประเทศ ด้านการเงินการลงทุน ด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ด้านการเป็น ผู้ประกอบการ และด้านธุรกิจดิจิทัล เพื่อสามารถนำไปใช้ในงานองค์การ การค้าระหว่างประเทศ ที่แต่ละประเทศกลุ่มเป้าหมายมีความแตกต่างกันทางด้านวัฒนธรรม และลักษณะการทำธุรกิจ ดังนั้น ผู้เรียนจะได้รับความรู้ในด้านธุรกิจระหว่างประเทศอย่างครบวงจร 

#บริหารรังสิต #RBSRSU #มอรังสิต #บริหารธุรกิจ #เรียนบริหาร