• 081-7056585
  • ba-rsu@rsu.ac.th

5 สาขามาแรงบริหารรังสิต
สร้างนักบริหารรุ่นใหม่

คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรังสิต

ระยะเวลาในการรับสมัครเรียนบริหารธุรกิจ

กำหนดการรับสมัครนักศึกษา
วันที่สมัคร: ขณะนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
*ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัครก่อนกำหนดในกรณีที่นั่งเต็ม*

Days
Hours
Minutes
Seconds
เรียนบริหาร

สาขาวิชาการจัดการ

ชื่อปริญญา
· บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
· Bachelor of Business Administration (Management)

สาขาวิชาการจัดการ สาขานี้ สำคัญมาก ถือได้ว่าเป็นความต้องการทางแรงงานสูงมาก เพราะการจัดการมีการเจริญเติบโต และมีการแข่งขันสูงมากในปัจจุบัน สาขานี้ เพื่อนๆ จะได้เรียนรู้พื้นฐานการจัดการที่มีระบบและทันสมัยค่ะ รวมถึงการเรียนรู้แนวคิดในการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้ประกอบการอย่างสมบูรณ์ สาขาวิชาการจัดการ แบ่งการศึกษา ออกเป็น 3 แขนงวิชา ได้แก่
(1) แขนงวิชา การจัดการทั่วไป
(2) แขนงวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์  
(3) แขนงวิชา การเป็นผู้ประกอบการ

สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล

ชื่อปริญญา
· บริหารธุรกิจบัณฑิต ( ธุรกิจดิจิทัล )
· Bachelor of Business Administration (Digital Business)

สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล เป็นสาขาวิชาที่เน้นศึกษาเทคโนโลยีในปัจจุบันที่ส่งผลต่อธุรกิจ โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในธุรกิจในทุกด้านเพื่อให้ได้ระบบดิจิทัลที่ถูกต้องเหมาะสมและทันสมัยกับธุรกิจและสร้างให้เกิดความได้เปรียบทางธุรกิจทุกด้าน

เรียนบริหารธุรกิจการเงินและการลงทุน

สาขาวิชาการเงินและการลงทุน

ชื่อปริญญา
· บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการลงทุน)
· Bachelor of Business Administration
(Finance and Investment)

สาขาวิชาการเงินและการลงทุน ศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์การลงทุน การวางแผนการเงินขององค์กร การควบคุมการเงิน
การบริหารสถาบันการเงิน และตลาดหลักทรัพย์ การจัดสรรเงินลงทุนในหลักทรัพย์ การประกันภัย รวมถึง หลักการในการบริหารเงินทั่วไป

เรียนบริหารธุรกิจการตลาดดิจิทัล

สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมค้าปลีก

ชื่อปริญญา
·บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมค้าปลีก)
·บธ.บ. (การตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมค้าปลีก)
·Bachelor of Business Administration (Digital Marketing and Retail Innovations)
·B.B.A. (Digital Marketing and Retail Innovations)

สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมค้าปลีก ศึกษาเกี่ยวกับ การบริหารการตลาด การบริหารการลงทุนทางการตลาด การดำเนินกิจกรรมทางการตลาดแบบออนไลน์ การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภค การสื่อสารการตลาดดิจิทัล การจัดการการค้าปลีก และการค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบร้านค้าปลีก และการจัดเรียงสินค้า การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด และการวางแผนการตลาดดิจิทัล

เรียนบริหารโลจิสติกส์

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ชื่อปริญญา
· บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน)
· บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน)

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน ศึกษาเกี่ยวกับ หลักพื้นฐานทางการจัดการโลจิสติกส์ การจัดการขนส่ง การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง การจัดซื้อ การกระจายสินค้า การพยากรณ์ การบริหารการผลิต การค้าระหว่างประเทศ โดยมีการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้าน การจัดการ การขนส่ง ผู้ประกอบการ และอุตสาหการ เข้าไว้ด้วยกัน

ค่าเล่าเรียนโดยประมาณคณะบริหารธุรกิจชั้นปีที่ 1ชั้นปีที่ 2ชั้นปีที่ 3ชั้นปีที่ 4รวมทุกชั้นปี
สาขาวิชาการจัดการ (MGT)64,70071,70076,10070,900283,400
สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล (DBS)66,50068,30079,40069,200283,400
สาขาวิชาการเงินและการลงทุน (FIN)63,80077,70071,00070,900284,400
สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมค้าปลีก (DMR)64,70076,80070,10071,800283,400
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (LSM)64,70076,80070,10071,800283,400

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าคณะบริหารธุรกิจ

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
• สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ปวช. ปวส.(รับแบบเทียบโอน) และผู้เทียบโอนจากสถาบันอื่น

• ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

การพิจารณาเข้าศึกษา: พิจารณาจากวุฒิการศึกษา โดยไม่ต้องสอบ

การสมัครเรียนออนไลน์

1.สมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ทางLine@เพื่อกรอกใบสมัครออนไลน์
2.ตรวจสอบใบสมัครใน E-mail ของท่าน พร้อม เอกสารที่ใช้ในการ Upload
– ใบสมัครออนไลน์ที่อยู่ใน E-mail ของผู้สมัคร
– สำเนาบัตรประชาชน
– ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) จำนวน 1 ชุด 4 ภาคเรียนขึ้นไป
– ใบรับรองการศึกษา (ปพ.7) จำนวน 1 ชุด
– รูปถ่ายหน้าตรง 1-2 นิ้ว (ติดในใบสมัคร)
– สำหรับผู้จบการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือ เทียบเท่ามาแล้ว ให้ใช้ใบแสดงผลการเรียนฉบับสมบูรณ์เท่านั้น
3.แนบเอกสารการสมัครได้ที่ปุ่มด้านล่าง

สมัคด้วยตนเองที่ม.รังสิต

1.ยื่นเอกสารสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ห้อง 1-103 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก 1)
2.เอกสารประกอบการสมัคร
– ใบสมัคร (ซื้อได้ที่ห้องรับสมัคร ชุดละ 300 บาท)

– บัตรประชาชนตัวจริง
– ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) จำนวน 1 ชุด 4 ภาคเรียนขึ้นไป
– ใบรับรองการศึกษา (ปพ.7) จำนวน 1 ชุด
– รูปถ่ายหน้าตรง 1-2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
– สำหรับผู้จบการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือ เทียบเท่ามาแล้ว ให้ใช้ใบแสดงผลการเรียนฉบับสมบูรณ์เท่านั้น

เชิญชวนน้องๆ

น้องๆ ที่จบใหม่ ไม่ว่าจะเป็นน้อง ม.6 , ปวช. ,ปวส.
กำลังคิดอยู่ใช่มั้ยว่าถ้าจะเข้าเรียนต่อ คณะบริหารธุรกิจ จะเข้ามหาลัยไหนดี ค่าเทอมเท่าไร เกรดต้องดีไหม
คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรังสิต เรามีคำตอบกับน้องๆ ทุกคนที่กำลังมองหาที่เรียนอยู่ค่ะ
สมัครเรียนคณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรังสิต Gat-Pat ไม่ต้อง O-net ไม่เอา ขอแค่ GPA แค่นั้นพอ เท่าไหร่ก็ได้ ถ้าสงสัยว่าที่นี่ดียังไง
มาดูให้เห็นกับตาดีกว่าค่ะ 4 ปีกับชีวิตมหาวิทยาลัย
ต้องเลือกให้ถูกใจ เลือกให้ดีที่สุด
และตอบโจทย์อนาคตการทำงาน
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิตเปิดรับสมัครทุกวัน
ไม่เว้นวันหยุด เวลา 8:30 - 16:30 น.

เรียนบริหารธุรกิจ

เรามีความพร้อมด้านบุคลากรอาจารย์ผู้สอน

ทั้งอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษที่เป็นที่ยอมรับ มีความรู้ความเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพ และมีประสบการณ์มากมายในทุกสาขา 

ไม่ว่าจะเป็นสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล และนวัตกรรมค้าปลีก, สาขาวิชาการจัดการ,สาขาวิชาการเงินและการลงทุน, สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพายเชน, สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล