หลักสูตรบริหารธุรกิจ

เป็นหลักสูตร บริหารธุรกิจ ที่เหมาะกับคนที่สนใจในเรื่องของการจัดทำธุรกิจการดำเนินงานและการวางแผนทางธุรกิจ และได้แบ่งออกเป็น 6 หลักสูตรดังนี้

บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ

หลักสูตรที่ 1 บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ

บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ คือ การบริหารที่เน้นการจัดการเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ การลงทุนระหว่างประเทศ

อาชีพในสายหลักสูตรนี้ คือ

 • ผู้บริหารองค์กรภาครัฐ และ ภาคเอกชน
 • เจ้าของธุรกิจการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ
 • ส่งออก และ นำเข้าสินค้าระหว่างประเทศ
 • นักเจรจาต่อรองธุรกิจระหว่างประเทศ
 • พนักงานในหน่วยงานด้านการค้าธุรกิจระหว่างประเทศ
วิชาการจัดการ

หลักสูตรที่ 2 วิชาการจัดการ

วิชาการจัดการ คือ การจัดการองค์กรให้ได้ประสิทธิภาพ จัดระบบวางแผนพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ อาชีพในสายหลักสูตรนี้ คือ

 • นักวางแผนกลยุทธิ์พัฒนาองค์กร
 • นักวางแผนและนักวิจัยธุรกิจ
 • นักบริหารด้านการจัดการฝ่ายต่างๆ เช่น บริหารด้านธุรกิจภายในองค์กร
 • นักวิเคราะห์ธุรกิจ
ธุรกิจดิจิทัล

หลักสูตรที่ 3 ธุรกิจดิจิทัล

ธุรกิจดิจิทัล คือ ธุรกิจออนไลน์ ที่มุ่งเน้นการดำเนินงานในกระบวนการดิจิทัลที่มีความเสนอสินค้าที่สร้างสรรค์ ในแพลตฟอร์มต่างๆที่มีความสนใจ และ ความต้องการของลูกค้าโดยที่ต้องดึงดูดความสนใจในการซื้อสินค้าได้ อาชีพในสายหลักสูตรนี้ คือ

 • นักการตลาดดิจิทัล
 • นักวางแผนกลยุทธ์ด้านการตลาด
 • ผู้เชี่ยวชาญด้าน SEM
 • เจ้าของธุรกิจส่วนตัว
 • นักวางแผนโฆษณา
 • นักบริหารเว็บไซต์
 • นักออกแบบเนื้อหาและโฆษณาการตลาด
 • นักวิเคราะห์วางแผนข้อมูลการตลาด
วิชาการเงินและการลงทุน

หลักสูตรที่ 4 วิชาการเงินและการลงทุน

วิชาการเงินและการลงทุน คือ การวิเคราะห์หุ้นและการลงทุนให้ผู้จัดการกองทุนเพื่อนำไปต่อยอดลงทุนต่อไป และ การคิดกลยุทธ์บริหารต่อยอดทางด้านการเงินและการลงทุน

อาชีพในสายหลักสูตรนี้ คือ

 • นักวิเคราะห์การเงิน
 • นักการธนาคาร
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทางการเงิน
 • ผู้ประกอบการ
 • นักวิเคราะห์หลักทรัพย์
 • ผู้จัดการกองทุน
 • ที่ปรึกษาด้านการลงทุน
 • นักวางแผนทางการเงิน
การตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมค้าปลีก

หลักสูตรที่ 5 การตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมค้าปลีก

การตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมค้าปลีก คือ การพัฒนาเศรษฐกิจและการพาณิชย์ของประเทศทั้งในรูปออนไลน์และรูปแบบอื่นๆ

อาชีพในสายหลักสูตรนี้ คือ

 • นักการตลาด
 • นักวิเคราะห์ตัวเลขทางการตลาด
 • การจัดทำสื่อโฆษณา
 • ผู้ประกอบการธุรกิจ
วิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

หลักสูตรที่ 6 วิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

วิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คือ การจัดทำหน่วยในสายการผลิตและสายการค้า เป็นทั้งการขนส่งสินค้า การผลิตสินค้า และการจัดซื้อจัดหาสินค้า และยังเป็นการขนส่งและบริหารต้นทุน

อาชีพในสายหลักสูตรนี้ คือ

 • ธุรกิจส่วนตัว
 • ที่ปรึกษาทางด้านการขนส่งสินค้า
 • ทำงานภาคอุตสาหกรรม เช่น กรมการท่าเรือ และ กรมการท่าอากาศยาน
 • นักวางแผนวัตถุดิบการผลิตหรือกระจายสินค้า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

Website : https://www.rbsrsu.com/