081-7056585

ba-rsu@rsu.ac.th

POSDCoRB-1

           พูดได้เลยว่าถ้าใครได้เรียนหรือคลุกคลีอยู่ในคณะบริหารธุรกิจ จะต้องเคยได้ยินกับคำว่า POSDCoRB กันบ้างแน่นอน ซึ่งถ้าให้พูดคร่าวๆมันก็เป็นกระบวนการสำหรับผู้บริหารนั่นเอง บทความนี้คณะบริหารธุรกิจจึงอยากแนะนำหลักการบริหารนี้ให้กับทุกคนได้รู้จักกัน

มาทำความรู้จัก กระบวนการบริหาร POSDCoRB #บริหารธุรกิจ #การจัดการ


หลักการนี้มีมาตั้งแต่เมื่อไหร่?

            หลักการนี้เริ่มมีตั้งแต่ตอนหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ในปี ค.ศ. 1937 ซึ่งกองทัพสหรัฐได้รวบรวมนักวิชาการที่เชี่ยวชาญทฤษฎีองค์กรมารวมตัวกันเพื่อประเมินข้อผิดพลาดในการบริหารจัดการกองทัพในสงครามที่ผ่านมา และนำมาใช้ปรับปรุงจัดการกองทัพให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด


POSDCoRB คืออะไร?

        เป็นหลักในการบริหารจัดการองค์กรที่ใช้กันทั้งในภาครัฐ และเอกชน หรือถ้าให้เข้าใจมากขึ้นมันก็คือ เครื่องมืออย่างหนึ่งสำหรับผู้บริหารในการสร้างกลไกการทำงานและโครงสร้างให้กับองค์กร ให้บุคลากรภายในองค์กรรู้หน้าที่ของตัวเองชัดเจน โดยมีผู้บริหารคอยควบคุมงานต่างๆให้เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
          ซึ่งผู้ที่เสนอแนวคิดและทฤษฎีนี้ก็คือ Luther H. Gulick และ Lyndall Urwic โดยเสนอแนวคิดและภาระหน้าที่ที่สำคัญของผู้บริหารด้วยกัน 7 ประการ ตามชื่อตัวอักษรของทฤษฎีนั่นเอง


POSDCoRB มีอะไรบ้าง?

POSDCoRB-2

             
               P – Planning
= การวางแผน หมายถึง การกำหนดเป้าหมายขององค์กรในอนาคตว่า ต้องทำงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์อะไร และจะต้องมีการดำเนินการอย่างไร เป็นขั้นของการเตรียมการก่อนลงมือทำงาน หรือเป็นการวางโครงสร้างกิจกรรม และแผนงานต่างๆที่ต้องทำ เพื่อให้ดำเนินการได้สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้

POSDCoRB-3

               
            O – Organizing = การจัดองค์กร
หมายถึง การกำหนดโครงสร้างขององค์กร จัดลำดับของสายบังคับบัญชา รวมถึงกำหนดอำนาจหน้าที่รับผิดชอบภายในองค์กร โดยต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับงาน

POSDCoRB-4


                S – Staffing = การจัดบุคลากร
หมายถึง การจัดการเกี่ยวกับตัวบุคคลในองค์กร หรือก็คือการบริหารงานบุคคลนั่นเอง ซึ่งฝ่ายบริหารต้องตัดสินใจอยู่ตลอดเวลา ว่าจะวางแผนจัดสรรกำลังคนในองค์กรอย่างไรให้เหมาะสมกับงาน และยังรวมถึงการดูแลสวัสดิการ และพัฒนาบุคลากรให้เติบโตก้าวหน้าในสายงานที่ทำ

POSDCoRB-5

 
                D – Directing = การอำนวยการ หมายถึง การตัดสินใจและสั่งการ เพื่อควบคุมการทำงาน หรือก็คือการที่ผู้บังคับบัญชาสั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานตามแผนงานหรือตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้การปฏิบัติงานดำเนินไปได้ ซึ่งจะต้องมีการใช้ศิลปะในการบริหารงาน เช่น ภาวะผู้นำ การจูงใจ มีมนุษย์สัมพันธ์ และการตัดสินใจ เป็นต้น

POSDCoRB-6

                 
                  Co – Coordinating = การประสานงาน
หมายถึง หน้าที่ในการประสานกับหน่วยต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปได้อย่างราบรื่น และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เรียกได้ว่านี่คือหัวใจของการบริหาร ซึ่งผู้บริหารที่ดีจะต้องมีความสามารถในการติดต่อสื่อสารกับบุคคลในทุกระดับ

POSDCoRB-7

 
              R – Reporting = การรายงาน
หมายถึง การรายงานความเคลื่อนไหวภายในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นความก้าวหน้า ปัญหา ตลอดจนข่าวสารต่างๆ ให้ทุกฝ่ายในองค์กรได้ทราบกัน เพื่อจะได้ติดตามและแก้ไขปัญหา/อุปสรรคที่เกิดจากการทำงานได้นั่นเอง

POSDCoRB-8


               B – Budgeting = การจัดการงบประมาณ หมายถึง การจัดทำงบประมาณ และการจัดทำบัญชี ควบคุมการเงินให้มีงบประมาณที่เหมาะสมและเพียงพอในการทำงาน

#บริหารรังสิต #RBSRSU #Dek65 #มอรังสิต #บริหารธุรกิจ #การจัดการ

contact

โทร : 02-791-6000
หรือโทร : 081-7056585
แฟ็กซ์ : 02-791-5577
อีเมล : ba-rsu@rsu.ac.th
Line @rbsrsu

Address

มหาวิทยาลัยรังสิต เลขที่ 52/347
หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน
ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

 

Link

มหาวิทยาลัยรังสิต
สำนักงานทะเบียนมหาวิทยาลัยรังสิตบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรังสิต
TJ
QA 
RBS

Follow Us

© Rangsit Business University

Scroll to Top