081-7056585

ba-rsu@rsu.ac.th

โปรโมชั่นส่วนลดค่าเทอม

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

ส่วนลดค่าเทอม RSU Family

มหาวิทยาลัยรังสิต มอบสิทธิพิเศษ “RSU Family” ประจำปีการศึกษา 2565 ให้แก่บุคคลในครอบครัว ศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบัน โดยมอบส่วนลด 10ของค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตร ในระดับปริญญาตรี โท เอก โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปพร้อมเพื่อเป็นผู้ประกอบอย่างเต็มตัว อีกทั้งยังมีเหล่าคณาจารย์และครูผู้สอนเป็นผู้คอยช่วยเหลือและเป็นที่ปรึกษาให้กับธุรกิจของน้องๆ อีกด้วย

     1.กรณีที่เป็นศิษย์เก่า คือ เป็นบุตร พี่ หรือน้อง ซึ่งเป็นบุคคลในครอบครัวโดยสายเลือดของศิษย์เก่า

     2.กรณีนักศึกษาปัจจุบัน คือ เป็นพี่ หรือน้อง  ที่เป็นบุคคลในครอบครัวโดยสายเลือด

     3.เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อตามเกณฑ์การรับนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยรังสิต

     1.สิทธิพิเศษ “RSU Family” สนับสนุนส่วนลด 10% ของค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา ตลอดหลักสูตร สำหรับผู้ที่สมัครเข้าศึกษาต่อ ในปีการศึกษา 2565

     2.สิทธิพิเศษ “RSU Family” ไม่สามารถใช้ได้ในการเข้าสมัครศึกษาต่อในหลักสูตร ดังต่อไปนี้ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยดนตรี  สถาบันการบิน  วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน  วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก  สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

     3.ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อที่สนใจขอรับสิทธิพิเศษ “RSU Family” จะต้องกรอกข้อมูลการขอรับสิทธิ์ และต้องมีการลงนามรับรองการเกี่ยวข้องกับศิษย์เก่า หรือ นักศึกษาปัจจุบัน ที่เป็นบุคคลในครอบครัวทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก มีความเกี่ยวข้องกับผู้สมัครเรียนอย่างไร พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้เกี่ยวข้อง

4.เมื่อคณะกรรมการได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องสมบูรณ์ จึงถือว่าผู้สมัครได้รับสิทธิ์ สิทธิพิเศษ “RSU Family” ส่วนลด 10%  ของค่าหน่วยกิตและค่าบำรุ่งการศึกษาตลอดหลักสูตร

5.ระยะเวลาให้สิทธิพิเศษจะไม่เกินระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรที่ได้รับ

หลักฐานในการสมัคร

     1.รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

     2.สำเนาใบแสดงผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา หรือ 6 ภาคการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

     3.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

     4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

     5.สำเนาบัตรประชาชน ศิษย์เก่า หรือนักศึกษาปัจจุบัน ของมหาวิทยาลัยรังสิต ผู้ที่เกี่ยวข้อง

     6.เอกสารยืนยันความเกี่ยวพันโดยสายเลือด ระหว่างผู้ที่จะเข้าศึกษากับศิษย์เก่า หรือนักศึกษาปัจจุบัน ของมหาวิทยาลัยรังสิต

            สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานแนะแนวและรับสมัครนักศึกษา โทร.0-2791-5510-15

contact

โทร : 02-791-6000
หรือโทร : 081-7056585
แฟ็กซ์ : 02-791-5577
อีเมล : ba-rsu@rsu.ac.th
Line @rbsrsu

Address

มหาวิทยาลัยรังสิต เลขที่ 52/347
หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน
ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

 

Link

มหาวิทยาลัยรังสิต
สำนักงานทะเบียนมหาวิทยาลัยรังสิตบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรังสิต
TJ
QA 
RBS

Follow Us

© Rangsit Business University

Scroll to Top